Akčné hodnoty hlukových indikátorov platných v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Akčné hodnoty hlukových indikátorov platných v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006

Akčná hodnota je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí, ktorej prekročenie je dôvodom na návrh opatrení na zníženie hluku. Je určená pre vypracovanie konfliktných plánov strategických hlukových máp a vypracovanie akčných plánov. Akčná hodnota nie je porovnateľná s prípustnou hodnotou v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí, ktoré sa ustanovujú na účely osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 2/2005 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z.z.) sú uvedené v tabuľke.

Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

Zdroje hluku

Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)

Vonkajšie prostredie a)

Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukom b)

Ldvn

Lnoc

Ldvn

Lnoc

Pozemné komunikácie c)

60

50

55

45

Pozemné komunikácie d)

65

55

60

50


Poznámky k tabuľke:
a) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
b) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.
c) Akčné hodnoty platné do 15.júla 2008
d) Akčné hodnoty platné od 15.júla 2008

Hladina Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom:

Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10),

kde:
Ldeň (hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých dní roka,
Lvečer (hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka,
Lnoc (hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých nocí roka,
deň je v trvaní 12 hodín od 6:00, večer v trvaní 4 hodiny od 18:00 a noc v trvaní 8 hodín od 22:00.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky