Akčné hodnoty hlukových indikátorovvybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Akčné hodnoty hlukových indikátorovvybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011

Akčná hodnota je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí, ktorej prekročenie je dôvodom na návrh opatrení na zníženie hluku. Je určená pre vypracovanie konfliktných plánov strategických hlukových máp a vypracovanie akčných plánov. Akčná hodnota nie je porovnateľná s prípustnou hodnotou v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí, ktoré sa ustanovujú na účely osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 2/2005 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z.z.) sú uvedené v tabuľke.

Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

Zdroje hluku

Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)

Vonkajšie prostredie a)

Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukom b)

Ldvn

Lnoc

Ldvn

Lnoc

Priemysel

55

40

50

35

Letiská
65 55 55 40

Pozemné komunikácie 

65

55

60

50

Železničné dráhy

60

50

55

45

Poznámky k tabuľke:
a) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
b) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.

Hladina Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom:

Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10),

kde:
Ldeň (hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých dní roka,
Lvečer (hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka,
Lnoc (hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých nocí roka,
deň je v trvaní 12 hodín od 6:00, večer v trvaní 4 hodiny od 18:00 a noc v trvaní 8 hodín od 22:00.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky