Akčné hodnoty - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Akčné hodnoty

Akčná hodnota, je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí, ktorej prekročenie je dôvodom na návrh opatrení na zníženie hluku. Je určená pre vypracovanie konfliktných plánov strategických hlukových máp a vypracovanie akčných plánov. Akčná hodnota nie je porovnateľná s prípustnou hodnotou v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v platnom znení.

Akčné hodnoty hlukových indikátorov, Ldvn a Lnoc,,vo vonkajšom prostredí, ktoré sa ustanovujú pre účely osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 2/2005 Z.z.) a stanovujú podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z.z. sú v zmysle znenia Nariadenia vlády SR č. 258/2008 Z.z pre zdroje hluku, zohľadnené pri mapovaní, uvedené v tabuľke.

Hlukový indikátor Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor popisujúci celkové obťažovanie hlukom a je definovaný nasledujúcim vzťahom:

Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10),

kde:
Ldeň (hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých dní roka,
Lvečer (hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka,
Lnoc (hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých nocí roka.

Časový interval:
- deň je v trvaní 12 hodín od 6:00,
- večer v trvaní 4 hodiny od 18:00,
- noc v trvaní 8 hodín od 22:00.


 
 Zdroj hluku
 
Akčné hodnoty hlukových indikátorov [dB]
Vonkajšie prostrediea)
Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukomb)
Ldvn
Lnoc
Ldvn
Lnoc
Priemysel55405035
Letiská65555540
Pozemné komunikácie65556050
Železničné dráhy60505545
a) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
b) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky