Kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016

Vyhodnotenie návrhov opatrení na zníženie hlukovej záťaže, spôsobovanej sledovanými zdrojmi hluku, bude urobené po ich konečnom zrealizovaní a sprístupnení všetkých výstupov, ktoré súvisia s hodnotením dopadov na životné prostredie.
Základnými kritériami, resp. princípmi, pri hodnotení realizácie navrhovaných opatrení sú:
- vyhodnotenie, aký vplyv malo navrhované opatrenie, na zníženie počtu obyvateľov, ktorí sú obťažovaní hlukom, ktorého pôsobením sú prekračované akčné hodnoty hlukových indikátorov, pre sledovaný zdroj hluku,
- dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín, pre jednotlivé sledované zdroje hluku, v zmysle platnej legislatívy (v čase spracovania AP) zaoberajúcej sa podporou a ochranou verejného zdravia.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky