Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016

Strategické hlukové mapy a akčné plány ochrany pred hlukom, v okolí väčších ciest v správe GRANVIA, a.s. sa robili po prvý krát.
Rýchlostná cesta R1 v správe GRANVIA, a.s. bola dokončená a daná do užívania v októbri 2011 (úsek G1), resp. v júli 2012 (úsek G2). Výstavba týchto úsekov R1 bola realizovaná s dôrazom na dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín, pre hluk z pôsobenia cestnej dopravy, daných slovenskou legislatívou zaoberajúcou sa hodnotením hluku vo vonkajšom prostredí [10]. Z uvedeného dôvodu boli v okolí sledovaných úsekov R1 navrhnuté a realizované účinné protihlukové opatrenia (PHO), vo forme protihlukových stien (PHS) - clonenie na dráhe šírenia zvuku od zdroja zvuku k miestu príjmu). Ako bolo uvedené v kap. 2.0, tejto správy, v úseku G1 bolo realizovaných celkove 29,334 km PHS a v úseku G2 celkove 6,364 km PHS (vrátane PHS vedľa súvisiacich nájazdových ramien).
Väčšina PHS je riešená z pohltivého, nepriehľadného, materiálu. V prípade, ak sa PHS nachádzajú na telesách mostov, sú realizované použitím kombinovaných materiálov. Horná časť plochy PHS, cca 50 – 70 % z celkovej výšky, je realizovaná z priehľadného materiálu, so zníženou pohltivosťou. Spodná časť je realizovaná ako nepriehľadná, z pohltivého materiálu. V prípade súbehu s inými úsekmi ciest alebo v okolí nájazdových ramien, sú PHS realizované ako obojstranne pohltivé. Všetky PHO boli navrhnuté a realizované na základe údajov dodaných Verejným obstarávateľom, pri realizácii výstavby sledovaných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA, a.s..
V čase spracovania strategickej hlukovej mapy, v okolí rýchlostnej cesty R1 v správe GRANVIA, a.s. pre stav v roku 2016, neboli k dispozícii údaje o PHO na mieste príjmu (opatrenia na fasádach budov, zlepšenie nepriezvučnosti fasád, použitie okien so zvýšenou nepriezvučnosťou alebo s prídavným vetraním bez nutnosti otvárania okien a pod.).  

Pripravované projekty

Na základe identifikácie problémových miest,  boli identifikované dve problémová miesta, s charakteristikou „problém“).
Problémové miesto v území G1, v okolí nadjazdu pri m.č. Nitra – Horné Krškany, je spôsobené aj v dôsledku skutočnosti, že PHO vo forme PHS v tomto území boli realizované v plnom rozsahu s ohľadom na pripravovaný projekt napojenia R1 na miestne komunikácie mesta Nitra a napojenie tejto siete na územie a okolie „agrokomplex Národné výstavisko, š.p.“. Z uvedeného dôvodu, bola v dotknutom okolí R1 ponechaná územná rezerva, pre vybudovanie mimoúrovňovej križovatky, ktorá zabezpečí napojenie siete miestnych komunikácií na R1. Súčasťou realizácie takéhoto projektu bude aj dobudovanie potrebných protihlukových opatrení tak, aby v plnom rozsahu boli splnené požiadavky legislatívy zaoberajúcej sa objektivizáciou a hodnotením hluku vo vonkajšom prostredí. V prípade, ak v najbližších 2 -3 rokoch, nedôjde k rozhodnutiu vybudovať uvedenú MUK, budú navrhnuté samostatné protihlukové opatrenia s cieľom zabezpečiť v plnom rozsahu splnenie požiadaviek uvedených v platnej legislatíve zaoberajúcej sa objektivizáciou a hodnotením hluku z pozemnej dopravy.
V problémovom mieste v území G2, na začiatku sledovaného územia severného obchvatu Banskej Bystrice, sú navrhnuté protihlukové opatrenia vo forme protihlukových stien (ďalej PHS-N). Celková dĺžka PHS-S je 6 261 m. Navrhované PHS sú umiestnené vedľa R1 od km 160,0 (pred križovatkou Radvaň) po km 164,0 (začiatok Severného obchvatu Banskej Bystrice). Vľavo od trasovania R1, sú navrhnuté PHS-N s dĺžkou 3 093 m, vpravo od trasovania R1 sú navrhnuté PHS-N s dĺžkou 2 043 m, v stredovom deliacom páse sú navrhnuté PHS s celkovou dĺžkou 1 126 m. Podstatná časť navrhovaných PHS je vedľa R1 v správe NDS, a.s., menšia časť v dĺžke cca 120 metrov, je vedľa rýchlostnej cesty R1, ktorá je v správe GRANVIA, a.s.. Predpokladané stavebné náklady na realizáciu PHS-N sú 17,5 mil. EUR.


Zobrazenie polohy navrhovaných PHS-N, v sledovanom úseku okolia R1

Vyhodnotenie vplyvu opatrení na počet obyvateľov zasiahnutých hlukom

Vplyv navrhnutých PHS-N na hlukovú záťaž v dotknutom okolí R1 v správe GRANVIA, a.s., je uvedený v prílohe P5. Vplyv navrhovaných PHS-N na zmenu počtu ľudí, žijúcich v bytoch vystavaných pásmu hodnôt sledovaných hlukových indikátorov, je uvedený v tabuľke. Údaje sú uvedené len pre budovy s funkciou bývania v území G2, na ktorých boli zmeny hodnôt fasádneho hluku, výrazne ovplyvňované navrhovanými PHS-N.

V ďalšom sú uvedené údaje o počte obyvateľov, žijúcich v bytoch vystavených pásmu rôznych hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc, pre rôzne varianty uvedených PHO (výstavba PHS-NDS, PHS-GR). Výpočty hlukovej hodnôt fasádneho hluku, bol robený len z pôsobenia cestnej dopravy po rýchlostnej ceste R1 v správe GRANVIA, a.s.. Popis opatrení je uvedený vyššie.  

Údaje pre väčšie cesty v správe GRANVIA, a.s., 

 
Pásmo hodnôt [dB]
 
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt hlukového indikátora Ldvn / Lnoc / Lden / Lvecer
Pôvodný stav
S uvažovaním PHS-NS
Ldvn
Lnoc
Ldvn
Lnoc
45 - 49250241333162
50 - 543136425212
55 - 591030600
60 - 6424000
65 - 690000
< 70-0-0
70 - 740-0-
75 <0-0-
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky