Súvisiace právne predpisy - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Súvisiace právne predpisy

Vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom, v členských krajinách EU, stanovuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC z 25. júna 2002 (Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of June 2002), ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku.
Transpozíciou uvedenej smernice do slovenskej legislatívy je Zákon č. 2/2005 Z. z.. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov (v platnom znení). Účelom tohto zákona je ustanoviť jednotný postup pri posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí zameraný na zábranu, prevenciu, alebo znižovanie škodlivých účinkov hluku vo vonkajšom prostredí. Definuje základné pojmy, súvisiace s tvorbou strategických hlukových máp a akčných plánov. Ukladá povinnosti fyzickým a právnickým osobám, ako aj orgánom štátnej správy a orgánom územnej samosprávy. Sú tu tiež uvedené záväzné termíny na vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov. V prílohe uvádza zoznam informácií, ktoré treba poskytnúť Európskej komisii.
Na uvedený Zákon č. 2/2005 Z.z., nadväzuje Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom. V nariadení sú podrobne definované hlukové indikátory a údaje, ktoré musia obsahovať strategické hlukové mapy a akčné plány.
Akčné hodnoty hlukových indikátorov pre vonkajšie prostredie boli pôvodne stanovené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 44/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. V júli 2008 boli akčné hodnoty hlukových indikátorov zmenené Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z.z.. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 195/2005 Z.z. o podrobnostiach a požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám, stanovuje podrobnosti o požadovaných údajoch poskytovaných fyzickými osobami a právnickými osobami pri vypracúvaní strategických hlukových máp.
Najrozsiahlejší materiál, je Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OŽPaZ/5459/2005 [5], ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp. V odbornom usmernení sú definované výpočtové metódy, ktoré je potrebné v SR použiť na modelovanie jednotlivých zdrojov hluku. Usmernenie stanovuje aj rozsah územia, pre ktoré je potrebné urobiť výpočty a zdroje hluku, ktoré je potrebné zohľadniť. Doplnením je Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, OŽPaZ/6112/2006, ktorým sa mení Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OŽPaZ/5459/2005 z 28. novembra 2005, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp. Toto usmernenie upravilo veľkosť územia v okolí pozemných komunikácií, na ktorom je potrebné urobiť strategickú hlukovú mapu.
Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, OŽPaZ/5828/2007, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom a pri poskytovaní informácií verejnosti [8]. Usmernenie definuje zásady vypracovania akčných plánov ochrany pred hlukom a určilo postup informovania verejnosti v zmysle zákona č. 2/2005 Z.z..  
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky