Identifikovanie problémov a situácií, ktoré je potrebné zlepšiť v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Identifikovanie problémov a situácií, ktoré je potrebné zlepšiť v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016

Metóda určenia problémových miest

Problémové miesta, sú oblasti s vysokými hladinami hluku v kombinácii s vysokou hustotou osídlenia týchto oblastí. Každému obyvateľovi, ktorý sa nachádza v oblasti s vysokými hladinami hluku je priradená hodnota hlukového ocenenia, ktorá primerane zodpovedá hlukovému obťažovaniu v závislosti od konkrétnych hodnôt hlukového indikátora. Príklad funkcie, podľa ktorej môže byť urobené toto priradenie je na obr. 4. Pri voľbe tejto funkcie by sa malo vychádzať zo skutočnosti, ako jednotlivé hodnoty hlukového indikátora hodnoteného zdroja hluku vnímajú ľudia. Z toho vyplýva, že uvedená funkcia môže byť pre hluk z cestnej dopravy iná ako pre hluk z iných zdrojov hluku (napr. letecká alebo železničná oprava). Vhodné je však, aby bola rovnaká pri hodnotení hluku z cestnej dopravy v okolí diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy a aj miestnych komunikácií v aglomeráciách.
Stanovenie matematického popisu je na základe hodnotenie vnímania hlukovej záťaže s ohľadom na možné rušenie hlukom a s ohľadom na počet ľudí, ktorí môžu byť rušení sledovaným druhom hluku. Pri tejto metóde, sa problémové „hlukové miesto“ (Hot Spot) identifikuje kombináciou informácií o hodnote určujúcej veličiny (hlukový indikátor) a o počte obyvateľov, ktorí sú rušení hlukom z cestnej dopravy a trvale sa zdržujú na zvolenej ploche územia. Princíp je zobrazený na obrázku 1, resp. na obrázku 2 a prislúchajúca rovnica, popisuje matematicko-grafický popis uvedeného princípu.
 
Obr. 1 Princíp tvorby NS pri danej hodnote indikátora hluku v území

Obr. 2 Závislosť Noise Score na hodnote hlukového indikátora (NI)
Požiadavka na hodnotiacu funkciu Noise Score :
- 0 pri hodnotách hlukového indikátora < 40 dB, nízke hodnoty a malý vplyv
- vysoké hodnoty, veľký vplyv na NS, > 80 dB

Matematické vyjadrenie uvedeného je:
kde:
Y – Noise Score
p – počet budov
ni – počet obyvateľov prislúchajúci k i-tej budove
k – citlivosť na hodnotu NI, pre hluk z dopravy k > 0,1
Li – vypočítaná hodnota hlukového indikátora v i-tom mieste
L0 – prahová hodnota hlukového indikátora

Pre praktický výpočet Noise Score sa používa matematický popis:
kde:
Y – Noise Score
p – počet budov
ni – počet obyvateľov prislúchajúci k i-tej budove
Lnoc – hodnota hlukového indikátora na fasáde i-tej bodovy
dI – odhad strednej hodnoty útlmu obvodového plášťa budovy
dLsource – zohľadnenie vplyvu rôznych druhov zdrojov zvuku na účinok pôsobenia hluku na človeka, pre výpočte NS pre potreby určenia HS je rušenie dLsource = 0,
s prislúchajúcou krivkou podľa obrázku 6 ( prebraté z projektu Q-City). 
Obr. 3 Aproximácia exponenciálnej krivky z projektu „Q-CITY“.

Priestorové databázy Noise Score (NS), pre celé sledované územie okolia rýchlostnej cesty R1, boli stanovené nasledovným postupom. Vypočítali sa hodnoty NS, pre jednotlivé budovy s priradeným počtom obyvateľov. Pre vopred určené plochy – s rozmerom 100x100 metrov. Postupným scanovaním určenej plochy, cez celú plochu sledovaného územia, sa vypočítajú hodnoty NS. Z vypočítaných hodnôt sa zistila maximálna hodnota Noise Score – (maxNS). Plošné zobrazenie problémových miest sa robí farebným zobrazením jednotlivých plôch s rôznou hodnotou NS. Pri grafickej prezentácii je použité semaforové zobrazenie.
Na obrázku 4, je ukážka zobrazenia Noise Score v priestorových databázach plošného zobrazenia, pre vybrané sledované územie. Použité je semaforové zobrazenie hodnôt NS:
- 0,3 < NS <0,5 NS max, zelená výplň rastra => „takmer žiadny problém“
- 0,5 NS max < NS < 0,9 NS max , žltá výplň rastra => „problém“
- 0,9 NS max < NS < NS max, červená výplň rastra => „veľký problém“.

Územie, na ktorom je zistená hodnota NS, vyššia ako 0,9 z celkového maxima danej oblasti, je „problémové hlukové miesto“, označované aj ako Hot Spot (HS) s charakterom „veľký problém“. Pre stanovenie problémových miest, boli použité hodnoty fasádneho hluku (hodnota indikátora hluku pred fasádou budovy s funkciou bývania) stanovené podľa metodiky VBEB.

Obr. 4 Ilustračné príklad grafického zobrazenie hodnôt Noise Score, so semaforovým zobrazením problémových miest


Identifikovanie oblastí s najvýraznejším problémom s hlukom

Na základe stanovenia problémových oblastí pomocou Noise Score a ich zobrazenia je možné konštatovať, že územia s charakterom „veľmi veľký problém“ (kde hodnota NS je vyššia ako 0,9 z celkového maxima) sa nenachádza. V sledovanom území sa nachádzajú dve územia, s charakterom „problém“ (kde hodnota NS je v rozmedzí 0,5 až 0,9 z maxima).
Prvé územie je v okolí nadjazdu ponad m.č. Nitra - Horné Krškany. Druhé územie je na začiatku úseku G2, vpravo.
Uvedené zobrazenia problémových miest, nemusia vždy reprezentovať územia a problémy s obťažovaním hluku, z cestnej dopravy, ktoré sú registrované a vnímané obyvateľmi žijúcimi v okolí sledovaných úsekov rýchlostnej cesty R1, v správe GRANVIA, a.s.. Zobrazenia reprezentujú územia v okolí hodnotených úsekov ciest, ktoré boli stanovené spôsobom uvedeným vyššie.
Hodnotenie hlukovej záťaže a návrh problémov, ktoré je potrebné riešiť, nie je stanovené v plnom rozsahu tak, ako je požadované v legislatíve súvisiacej s ochranou a podporov verejného zdravia. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky