Dlhodobá stratégia znižovania hluku v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dlhodobá stratégia znižovania hluku v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016

Hluk z cestnej dopravy, je obecne najvýraznejším zdrojom hluku, ktorý obťažuje obyvateľov vyspelých štátov sveta a Európy. Výrazné obťažovanie obyvateľov hlukom z cestnej dopravy, je najmä v okolí ciest, ktoré sú trasované v zastavanom území budovami s funkciou bývania. Rýchlostná cesta R1 je trasovaná väčšinou mimo zastavaného územia s funkciou bývania. V úsekoch, ktoré vedú cez takéto územia alebo v ich dotknutom okolí boli popri sledovaných úsekov R1 vybudované účinné protihlukové opatrenia vo forme protihlukových stien.
Dlhodobá stratégia znižovania hluku z cestnej dopravy vychádza z požiadavky, dosiahnuť zníženie hodnôt určujúcich veličín pre hluk z cestnej dopravy (v Slovenskej legislatíve pre hluk z pozemnej dopravy, [12]) na úroveň, ktorá je prijateľná z pohľadu ochrany a podpory verejného zdravia. V praxi táto požiadavka znamená dosiahnuť takú úroveň hlukovej záťaže, spôsobovanej cestnou dopravou, aby jej pôsobením neboli prekračované prípustné hodnoty určujúcej veličiny (pre stanovené referenčné časové intervaly) dané legislatívou na ochranu a podporu verejného ozdravia alebo iným odporúčaním, ktoré rešpektuje aktuálne poznatky o škodlivosti nadmerného hluku na ľudské zdravie.
Znižovanie hlukovej záťaže z cestnej dopravy, pri nezmenených technických riešeniach existujúcich cestných vozidiel, je v priamom kontraste s požiadavkou na zvyšovanie dopravných výkonov osobnej aj nákladnej dopravy. Z uvedeného dôvodu, je preto dlhodobá stratégia znižovania hluku z cestnej dopravy, nemysliteľná bez znižovania hlukových emisných hodnôt cestných dopravných prostriedkov a technických riešení, ktoré znižujú hlukovú emisnú hodnotu pri zdroji. K výrazným subzdrojom hluku z cestnej dopravy v súčasnosti patrí najmä hluk valenia a aerodynamický hluk. Pri vyšších maximálnych prípustných rýchlostiach, aké sú bežné na rýchlostných cestách je tento zdroj zvuku väčšinou dominantných zdrojom zvuku z pôsobenia cestnej dopravy vo vonkajšom prostredí. V niektorých prípadoch, najmä pri ťažkých nákladných motorových vozidlách (v niektorých prípadoch aj pri osobných motorových vozidlách a ľahkých nákladných vozidlách), je výrazným zdrojom hluku aj hluk generovaný pohonnou jednotkou. Tento zdroj hluku je výrazným najmä v prípade, ak je pohonná jednotka riešená výlučne spaľovacím motorom. V prípade použitia hybridného pohonu (kombinácia spaľovací motor/elektromotor) alebo len elektromotor, môže sa hluková emisná hodnota, súvisiaca len s pohonnou jednotkou motorového vozidla, výrazne znížiť. V horizonte 10 až 20 rokov sa predpokladá zvýšenie podielu cestných motorových vozidiel (najmä osobných automobilov) s hybridným alebo len s elektrickým pohonom. Táto skutočnosť prispeje k zníženiu hlukovej záťaže v okolí pozemných komunikácií z pôsobenia cestnej dopravy.
V niektorých prípadoch, najmä pri nákladných cestných motorových vozidlách, najmä ak sú vozidlá v horšom technickom stave, môže byť dominantným zdrojom zvuku aj zvuk generovaný prevodovými a rozvodovým mechanizmami, resp. agregátmi a komponentmi zabezpečujúcimi prenos hnacej sily od pohonnej jednotky ku kolesám.

Dlhodobá stratégia znižovania hlukovej záťaže sa môže pre rôzne druhy hluku líšiť. Stratégiu znižovania hluku, spôsobovaného cestnou dopravou, môžeme rozdeliť na opatrenia:
- priamo na zdroji hluku (cestnom motorovom vozidle; kontakte valenia kolesa po vozovke, pohonnej jednotke a iné)
- na ceste šírenia medzi zdrojom hluku a miestom príjmu vo vonkajšom chránenom prostredí (protihlukové clony – steny, valy apod., budovanie ciest v zárezoch a iné),
- na ceste šírenia medzi zdrojom hluku a miestom príjmu vo vnútornom chránenom prostredí (zlepšenie zvukovej izolácie stavebných konštrukčných prvkov obvodových plášťov budov s funkciou bývania, zabezpečenie vetrania vnútorných chránených priestorov bez nutnosti ovárania okien a iné).
Posledné uvedené riešenia, sú veľakrát možné, ako rýchle a efektívne riešenia zlepšenia akustickej pohody vo vnútornom priestore bodov s funkciou bývania, najmä v okolí ciest trasovaných cez urbanizované územia.
Podrobný rozbor možných princípov a opatrení, na zníženie hluku z cestnej dopravy v okolí pozemných komunikácií, je uvedený v Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. (v platnom znení)
 .
Dlhodobá stratégia znižovania hluku musí vychádzať z dostupných poznatkov z technickej akustiky, ktoré je potrebné aplikovať na sledovaných zdrojoch hluku (cestné motorové vozidlá) a pri návrhu protihlukových opatrení. Najnovšie poznatky z oblasti akustiky, ale aj konštrukcie motorových vozidiel a možných stavebných úprav, je nutné aplikovať v čo najširšej miere vo všetkých stupňoch navrhovaných činností, u ktorých je predpoklad zásahu do životného prostredia a zdravia ľudí, pri použití indikátorov politicky relevantných, vedecky zdôvodnených a merateľných. Tieto je nutné uplatňovať tak, aby mohli byť primerane zdokumentované a pravidelne monitorované vo všetkých stupňoch navrhovaných riešení.
V prípade cestnej dopravy sa jedná najmä o:
- plánovanie dopravy, program prípravy a výstavby nových ciest s ohľadom na plnenie platných limitov pre hluk z cestnej dopravy (v SR pozemnej dopravy, pozri Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. (v platnom znení)
 )
- pri územnom plánovaní, brať ohľad na možné dopady z pôsobenia hluku generovaného cestnou dopravou, na územia s funkciou bývania
- uvažovať s technickými opatreniami pri zdrojoch hluku; v zmysle predpisov EHK (zaoberajúcich sa sledovaním vonkajšej hlučnosti cestných motorových vozidiel) a ich pripravovaných zmien, povoľovať vo vybraných územiach a na im prislúchajúcich sledovaných úsekoch ciest, prevádzku vozidiel s nižšou vonkajšou hlučnosťou
- vybrané úseky ciest budovať, alebo rekonštruovať s obrusnou vrstvou, pri použití tzv. tichých povrchov (výrazné znižovanie hluku valenia v styku koleso - vozovka)
- zníženie prenosu hluku medzi zdrojom a miestom príjmu; kde je to možné budovať vhodné protihlukové clony, alebo v urbanizovanom území trasovanie ciest pod povrchom úrovne terénu alebo s čiastočným (glériové protihlukové clony) alebo úplným prekrytím
- pri návrhu protihlukových opatrení využívať poznatky a skúsenosti pri tvorbe SHM a medzinárodných projektov (napr. Q – City, City Hush), ktoré sú podporované a financované zo zdrojov Európskej komisie
- v maximálnej miere využívať spolufinancovanie protihlukových opatrení prevádzkovateľa zdrojov hluku, VÚC, obcí, súkromných osôb a vlastníkov objektov na ktorých je potrebné robiť protihlukové opatrenia
- regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku vykonávať podľa súčasných technických možností, znalostí a overených skúseností v praxi
- zabezpečiť koordináciu pri tvorbe „hlukovej legislatívy“, za účasti správcov a majiteľov najvýraznejších zdrojov hluku
- povoľovanie stavieb v blízkom okolí výrazných zdrojov hluku viazať na splnenie platných limitov hluku vo vnútornom chránenom prostredí budov; touto povinnosťou viazať investorov takýchto stavieb.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky