Zhrnutie výsledkovmapovania hluku v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zhrnutie výsledkovmapovania hluku v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016

V okolí úsekov väčších ciest, v správe GRANVIA, bolo pre stav v roku 2016, prihlásených k trvalému pobytu 12 983 obyvateľov. Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov, boli vymedzené územia, na ktorých sú pre zohľadnený zdroj hluku, hluk z cestnej dopravy po väčších cestách, prekračované akčné hodnoty hlukových indikátorov [10]. Konfliktné plány pre jednotlivé územie sú v prílohe P2. Pre územie G1 v okolí rýchlostnej cesty R1, sú označené P2/ G1 – X, pre X=1 až 5, podľa označenie ladu listov v prílohe P1. Pre územie G2, sú konfliktné plány označené v P2/ G2-1 a 2.
Jedným z hlavných výsledkov „strategického hlukového mapovania“ sú štatistické údaje o počte obyvateľov, ktorí sú vystavení definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov. Príklad rozloženia hodnôt indikátorov hluku pred fasádou ( ďalej „fasádny hluk“) je na obrázku. 
Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn
  Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 491 700 4 900 3 700 1 700 900
50 - 541 100 3 200 1 700 600 200
55 - 59300 900 500 0 0
60 - 64

100

300

100

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

-

-

Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.
Na základe uvedených údajov, v okolí sledovaných úsekov rýchlostnej cesty R1 v správe GRANVIA, a.s., na fasáde pred obydliami, kde je prekročená akčná hodnota hlukového indikátora Ldvnn, a Lnoc nežijú v obydliach žiadni ľudia.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky