Charakteristika územia, informácie o využívaní územia Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Charakteristika územia, informácie o využívaní územia Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2016

Severovýchodná časť územia zasahuje do územia pohoria Malé Karpaty. V strede západnej časti územia BA sa nachádza územie Devínskej Kobyly, kopec s výškou 514 mnm (Bpv). Tieto územia sú malo obývané a nenachádzajú sa tu žiadane výrazné zdroje hluku. Západnou časťou územia, približne so severu na juh, preteká najväčšia slovenská rieka Dunaj. Severozápadná časť územia a južne od spojnice medzi Devínskou kobylou a vrchom Kamzík v Malých Karpatoch je územie rovinaté. Najnižšie položené územie je v južnej časti BA vo výške cca 120 mnm (Bpv). Najvyšším bodom je vrchol Devínskej Kobyly.
Na území BA sa nachádza Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, ktorej súčasťou je aj Devínska Kobyla. V okolí riek Morava a Dunaj a na časti územia CHKO Malé Karpaty sa na území Ba nachádza územie NATURA 2000 – Chránené vtáčie územie (Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie, Malé Karpaty a Sysľovské polia) a NATURA 2000 – Územia európskeho významu (Vydrica, Biskupické luhy Hrušov, Vydrica, Homoľské Karpaty, Bratislavské luhy, Štokeravská vápenka, Devínske alúvium Moravy, Morava, Devínske jazero, Devínska Kobyla, Ostrovné lúčky)

V čase spracovania strategickej hlukovej mapy BA, pre stav v roku 2011, nebola v aglomerácii vyhlásená žiadna „tichá oblasť“ (v zmysle zákona 2/2005, §3, odstavec e)).

Na území BA, podľa údajov poskytnutých ohlasovňami pobytu mestských častí a zohľadnených obcí pre stav v roku 2016, bolo prihlásených k trvalému pobytu 537 365 obyvateľov. Na katastrálnom území mestských častí Bratislava bolo prihlásených 514 442 obyvateľov. Z uvedeného vyplýva, že väčšina obyvateľov BA býva priamo v hlavnom meste SR Bratislava. Podľa dodaných údajov, v roku 2016, boli obyvatelia BA prihlásení k trvalému pobytu na 35 844 adresách, z toho na katastrálnom území mestských častí Bratislavy na 29 851 adresách.
Na území hlavného mesta Bratislava bývajú väčšinou obyvatelia vo viacpodlažných bytových domoch - najmä v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka. V ostatných mestských častiach Bratislavy a obciach, ktoré sú súčasťou BA, sú obytné budovy vo forme nízkopodlažných rodinných domov a viacpodlažných bytových domov. 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky