Charakteristika územia, informácie o využívaní územia a o iných zdrojoch hluku na jednotlivých vybraných úsekoch väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Charakteristika územia, informácie o využívaní územia a o iných zdrojoch hluku na jednotlivých vybraných úsekoch väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016

Celkové územie okolia väčších ciest pre stav v roku 2016, v správe GRANVIA, a.s.,  je rozdelené do dvoch súvislých samostatných úsekov.
Prvý úsek G1, je od  km 38,17 (začiatok pred mimoúrovňovou križovatkou s R1A Nitra – západ) po km 84,06 (odpočívadlá vedľa R1 s čerpacími stanicami pri obci Tekovské Nemce).  Druhý úsek G2, je od km 163,90 (pred mimoúrovňovou križovatkou s cestou I/59 v severozápadnej časti územia Banskej Bystrice, MUK Banská Bystrica  - Sever) po km 169,42 (napojenie na cestu I/66, v severovýchodnej časti mesta Banská Bystrica).

Úsek č. G1
Dĺžka hodnoteného úseku: 45,89 km.
Plocha úseku: 54,82 km2.
Počet obyvateľov: 6 356.
Protihlukové opatrenia: V danom úseku sa nachádza popri ceste R1, blízkosti  územia s funkciou bývania a s vonkajším chráneným priestorom, protihlukové steny v celkovej dĺžke 29,334 km.

Hodnotený úsek sa rozprestiera od mimoúrovňovej križovatky R1 s R1A Nitra – západ,  po odpočívadlá vedľa R1 s čerpacími stanicami, severne od obce Tekovské Nemce.
Úsek obchádza z južnej strany zastavanú časť mesta Nitra. Prechádza jej mestskými časťami Párovské Háje, Čermáň, Horné Krškany a Chrenová.  Medzi MUK Nitra – Juh a MUK Nitra-Východ, prechádza severným okrajom m.č. Nitra- Janíkovce.  V tejto časti sa nachádza letisko s nespevnenou VPD.  Úsek, v km 53,5 až km 56,0,  ďalej prechádza medzi obcami Pohranice a Hosťová (severne od R1), Malý Lapáš a Dolné Obdokovce (južne od R1), ktorých zastavené územia sú vo vzdialenosti  viac ako 500 metrov od osi R1. Severná časť zastavaného územia obce Čeľadice sa nachádza približne 250 m od R1 (cca v km 59,0). Medzi km 63,5 až 65,0 R1 prechádza katastrom obce Baledice, medzi jej časťami Veľké Chrasťany (severne od R1) a Malé Chrasťany (Južne od R1). Južná časť zastavaného územia obce Beladice, časť Veľké Chrasťany, je vo vzdialenosti cca 350 m od osi R1. V tesnej blízkosti R1, medzi km 68,0 až km 70,0 (MUK s cestou II/511) sa nachádza severná časť zastaveného územia obce Tesárske Mlyňany. Cca 450 m severne od R1, približne medzi km 73,0 až 74,0, je južný okraj zastaveného územia obce Čierne Kľačany. Medzi km 78,0 až 78,5, severne od R1 vo vzdialenosti cca 150 m, sa nachádza južný okraj  obce Volkovce, časť Olichov.  Východne od R1, medzi km 79,5 (MUK Čeradice) až km 81,0, vo vzdialenosti cca 240 až 290 m od osi R1, sa nachádza západná časť zastavaného územia  obce Čaradice.

Úsek č. G2
Dĺžka hodnoteného úseku: 5,94 km.
Plocha úseku: 7,47 km2.
Počet obyvateľov: 6 627.
Protihlukové opatrenia: Priamo vedľa hodnotených úsekov cesty R1 sa nachádza 2,4 km protihlukových stien. Celkove v hodnotenom území sa nachádza 6,364 km PHS vybudovaných v rámci výstavby severného obchvatu Banskej Bystrice.
Hodnotený úsek sa rozprestiera od príjazdu na mimoúrovňovú križovatku R1 s cestou I/59 (MUK Banská Bystrica – Sever), v severozápadnej časti územia Banskej Bystrice,  po napojenie R1 na cestu I/66, v severovýchodnej časti Banskej Bystrice.
Úsek začína na severozápade Banskej Bystrice a pokračuje zo západu na východ medzi mestskými časťami Banskej Bystrice  Sásová a Senica (nachádzajúcich severne od trasovania R1), a   Rudlová.a Majer (nachádzajúcich sa južne od trasovania R1).
Pozdĺž severnej časti úseku, od km 165,0 po km 167,5,  prechádza železničná trať ŽSR 170, Vrútky - Zvolen. Pozdĺž východnej časti úseku, od km 168 po koniec sledovaného úseku, prechádza súbežne železničná trať ŽSR 172, Banská Bystrica – Červená Skala.
Južne od rýchlostnej cesty R1,  v severovýchodnej časti Banskej Bystrice, sa nachádza priemyselná oblasť, ktorej územie  pokračuje smerom na východ.
V hodnotenom území, južne od R1 približne medzi km 166,0 až km 167,0, sa nachádza nemocničný areál, v ktorom je Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Detská fakultná nemocnica  s poliklinikou  Banská Bystrica,  Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb a ďalšie zdravotnícke zariadenia.  

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky