Charakteristika územia, informácie o využívaní územia vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Charakteristika územia, informácie o využívaní územia vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011

Celé územie C1 sa nachádza v zastavanom území mesta Malacky. Vo východnej časti územia, smerom od križovatky ciest II/503 a II/590, k diaľnici D2, je menej obytných domov. V ostanej časti sa nachádza väčšie množstvo bytových viacpodlažných domov a rodinných nízkopodlažných domov. Úsek na východe (križovatka ciest II/503 a I/2) konči v mestskom centre. V sledovanom území sa okrem zdroja hluku z cestnej dopravy, po sledovaných cestách, nachádzajú aj iné výrazné zdroje hluku. Najmä cestná doprava po ceste I. triedy I/2 a ostatných miestnych komunikáciách a železničná doprava trati ŽSR-180 (Devínska Nová Ves – Kúty). V južnej časti sledovaného územia sú umiestnené priemyselné parky. Na východnom okraji sledovaného územia sa nachádza areál Nemocnice v Malackách (v Zámockom parku). Na území sa nachádzajú dve základné a dve stredné školy. Celková plocha územia je 3,8 km2. V území C1 žije podľa RO MV SR (stav v roku 2011) 9 570 obyvateľov.

Územie C2 zasahuje dva okresy Bratislavského samosprávneho kraja, Pezinok a Senec. V okrese Pezinok zasahuje do územia miest a obcí, Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modra, Viničné a veľmi malého neobývaného územia obce Šenkvice. V okrese Senec zasahuje len do územia mesta Senec. Začína na východnom okraji bratislavskej aglomerácie (okraj mestskej časti Bratislava Rača) pokračuje v okolí cesty II/502 cez mestá Svätý Jur do Pezinka. Na východnom okraji mesta Pezinok, pri križovatke ciest II/502 a II/503, pokračuje jednou časťou ďalej na východ do mesta Modra a druhou časťou na juh do mesta Senec. V úseku sa nachádzajú husto obývané časti a neobývaná krajina (najmä medzi obcou Viničné a Mestom Senec). V tomto území sa nachádzajú logistické parky. Územie prechádza centrami miest a obcí, Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modra a Viničné, kde sú v blízkosti sledovaných ciest viacpodlažné bytové domy ako aj nízkopodlažné rodinné domy. V okolí cesty II/502 v meste Modra sa nachádza Nemocnica Modra n. o., ktorá v súčasnosti nemá lôžkovú časť ale poskytuje vo svojom objekte sociálne a opatrovateľské služby s lôžkovou časťou. V území C2 sa nachádza sedem základných a osem stredných škôl (podľa Registra škôl MŠ SR). Celý úsek C2 má plochu 31 km2 a žije tu 35 850 obyvateľov.  
V úseku okolia mesta Svätý Jur, severne a južne od sledovaného územia, sa nachádza územie NATURA 2000 a chránené územie. Podobne v okolí cesty II/503, medzi obcou Viničné a križovatkou cesty II/503 s D2, západne, sa nachádza územie NATURA 2000.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky