Charakteristika územia, informácie o využívaní územia a o iných zdrojoch hluku na jednotlivých úsekoch ciest I. triedy - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Charakteristika územia, informácie o využívaní územia a o iných zdrojoch hluku na jednotlivých úsekoch ciest I. triedy

Úsek č. 1
Cesta č. 2 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 2,93 km.
Plocha úseku: 3,55 km2.
Počet obyvateľov: 6975.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek sa rozprestiera od križovatky cesty č. 2 s privádzačom na diaľnicu D4, južne od Stupavy, po križovatku cesty č. 2 s cestou č. 00341 v severnej časti Stupavy. 
Asi 75 % úseku prechádza Stupavou, kde zasahuje mestskú časť Mást a asi polovicu plochy mesta Stupava.
 
Úsek č. 2
Cesta č. 63 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 16,71 km.
Plocha úseku: 19,73 km2.
Počet obyvateľov: 18646.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek začína za hranicou Bratislavskej aglomerácie pred obcou Rovinka a siaha po križovatku cesty č. 63  s cestou č. 506 v obci Báč. 
Cca 30% úseku prechádza nezastavaným územím. Zostávajúca časť prechádza obcami Rovinka, Dunajská Lužná, Báč a mestom Šamorín. Hodnotený úsek plne pokrýva spomínané obce a mesto Šamorín zhruba z 80%.
 
Úsek č. 3
Cesta č. 63 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 10,37 km.
Plocha úseku: 11,13 km2.
Počet obyvateľov: 648.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek siaha od križovatky cesty č. 63 s cestou č. 06361 v obci Blatné na Ostrove po križovatku cesty č. 63  s cestou č. 06361 západne od Dunajskej Stredy. 
Úsek vo veľkej miere prechádza nezastavaným územím popri obciach Holice, Vieska, Kráľovičove Kračany a len asi 13% úseku zasahuje do 40% obce Blatné na Ostrove.
 
Úsek č. 4
Cesta č. 63 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 8,11 km.
Plocha úseku: 8,43 km2.
Počet obyvateľov: 2359.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek siaha od križovatky cesty č. 63 s cestou č. 571, juhovýchodne od Dunajskej Stredy, po križovatku cesty č. 63 s cestou č. 06339 v Obci Dolný Šál. 
Úsek plne pokrýva obce Kútniky, Dolný Bar a Dolný Šál. Len asi 30% úseku prebieha mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
 
Úsek č. 5
Cesty č. 63 a 64 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 20,64 km.
Plocha úseku: 23,07 km2.
Počet obyvateľov: 22108.
Protihlukové opatrenia: V obci Zlatná na Ostrove sa nachádza, na západnej hranici hodnoteného úseku, 200 m dlhá protihluková stena.
Časť hodnoteného úseku na ceste č. 63 siaha od križovatky cesty č. 63 s cestou č. 06354 v obci Zlatná na Ostrove, po križovatku cesty č. 63 s cestou č. 64 v Komárne. Druhá časť sa nachádza na ceste č. 64  od križovatky cesty č. 64 s cestou č. 589 západne od obce Chotín po štátnu hranicu s Maďarskom. 
Úsek plne pokrýva obce Pavel, Nová Stráž, Malá Iža, Tehelňa a Ďulov Dvor, do obce Zlatná na Ostrove zasahuje minimálne. V meste Komárno sa hodnotené územie týka cca 80% plochy. Približne 40% úseku prebieha mimo zastavané územia s funkciou bývania. 
Ďalšími zdrojmi hluku je železnica, ktorá prechádza časťou úseku a v Komárne sa nachádza železničná stanica. V Komárne sa v juhozápadnej časti nachádzajú tiež Slovenské lodenice Komárno.
 
Úsek č. 6
Cesta č. 64 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 10,38 km.
Plocha úseku: 10,93 km2.
Počet obyvateľov: 14450.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek sa rozprestiera na ceste č. 64 od križovatky cesty č. 64 s cestou č. 75 severne od Nových Zámkov, po križovatku cesty č. 64 s cestou č. 509 v obci Bajč. 
Úsek z cca 50%  pokrýva Nové Zámky a Bajč. Približne 35% úseku prebieha mimo zastavané územia s funkciou bývania. 
V obci Bajč je súbežne s cestou č. 64 železničná trať, ktorá je ďalším zdrojom hluku, a v Nových Zámkoch železnica križuje cestu č.64 a nachádza sa tu tiež uzlová železničná stanica.
 
Úsek č. 7
Cesty č. 61, 62 a 75 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 50,29 km.
Plocha úseku: 52,51 km2.
Počet obyvateľov: 37167.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Prvý časť hodnoteného úseku na ceste č. 61 siaha od hranice Bratislavskej aglomerácie v obci Veľký Biel, po križovatku cesty č. 61 s cestou č. 62 v Senci. Druhá časť sa nachádza na ceste č. 62 od križovatky cesty č. 62 s cestou 61 v Senci po križovatku cesty č. 62 s cestou č. 75 v Sládkovičove. Tretia časť sa nachádza na ceste č. 75 od križovatky cesty č. 75 s cestou 62 v Sládkovičove po križovatku cesty č. 75 s cestou č. 562 v Trnovci nad Váhom.
Asi polovica územia prechádza nezastavaným územím. Úsek z cca 50% zasahuje do obce Veľký Biel. Cesty č. 61 a 62 obchádzajú Senec a hodnotené územie zasahuje len do juhozápadnej časti mesta Senec. Cesta č. 62 potom pokračuje medzi obcami Kráľová pri Senci a Nový Svet, ktoré sú ovplyvnené minimálne. Úsek následne plne pokrýva obec Lúčny Dvor. Cesty č. 62 a 75 obchádzajú mesto Sládkovičovo a hodnotený úsek zasahuje z 30% do severnej časti mesta Sládkovičovo. V Galante cesta prechádza mestom a úsek zaberá približne 80% mesta. V obci Kajal hodnotený úsek predstavuje cca 50% plochy obce. Cesta následne pokračuje pozdĺž obce Kráľová nad Váhom do ktorej úsek zasahuje z 50 %. Obdobne cca z 50% zasahuje úsek do mesta Šaľa v jeho severnej časti. Obec Veča sa celá nachádza v hodnotenom úseku. Úsek končí severne od Trnovca nad Váhom a do obce zasahuje z 50%.
Železnica, ako ďalší zdroj hluku prechádza cez hodnotený úsek vo Veľkom Biely a Senci. Následne križuje úsek v Sládkovičove a v Galante. V Trnovci nad Váhom sa nachádza železničná stanica. V južnej časti Galanty sa nachádza výrobný podnik Samsung Electronics Slovakia. V Šali je chemický podnik Duslo.

Úsek č. 8
Cesty č. 61 a č 51 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 39,95 km.
Plocha úseku: 40,75 km2.
Počet obyvateľov: 44808.
Protihlukové opatrenia: Na severovýchode Trnavy sa nachádza pri ceste č. 51 220  dlhá protihluková clona.
Jedna časť hodnoteného úseku na ceste č. 61 siaha od križovatky cesty č. 61 s cestou č. 06116 v obci Cífer, po križovatku cesty č. 61 s cestou č. 06119 v Trakoviciach. Druhá časť sa nachádza na ceste č. 51 od križovatky cesty č. 51 s cestou č. 05127 v Trnave po križovatku cesty č. 51 s cestou č. 61 v obci Boleráz.
Zhruba polovica územia leží mimo zastavaného územia s funkciou bývania. Územie minimálne zasahuje na juhovýchode do obce Cífer. Do Obce Hrnčiarovce zasahuje 70% zo severozápadnej strany. Cesta č. 61 obchádza obce Bučany a Trakovice. Úsek tak zasahuje do obce Bučany len z cca 20%. Úseky prislúchajúce k cestám č.61 a 75 zaberajú cca 80% plochy mesta Trnava. V hodnotenom úseku sa ďalej plne nachádzajú obce Selpice a Boleráz na ceste č. 51.
Ďalším zdrojom hluku v meste Trnava je železnica, nachádza sa tu železničný uzol ako aj Železničné opravovne a strojárne.  V juhozápadnej časti mesta Trnava sa pri ceste č. 61 nachádza priemyselný závod ZF Slovakia.
 
Úsek č. 9
Cesta č. 61 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 4,04 km.
Plocha úseku: 4,87 km2.
Počet obyvateľov: 21801.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek je na ceste č. 61 prechádzajúcou mestom Piešťany, od križovatky cesty č. 61  s ulicou Adama Trojana na juhu Piešťan, po letisko na severe mesta. Celý úsek sa nachádza v zastavanom území s funkciou bývania a zasahuje zhruba do ¾ mesta. 
V juhozápadnej časti úseku sa nachádza železničná trať, popri ktorej sa ale nachádza 1,3 km dlhá protihluková stena. 
 
Úsek č. 10
Cesta č. 51 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 11,47 km.
Plocha úseku: 12,2 km2.
Počet obyvateľov: 14818.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek je na ceste č. 51 od križovatky cesty č. 51 s cestou č. 05121 v obci Jablonica po križovatku cesty č. 51 s cestou č. 05110 v Senici.
Zhruba 65% úseku sa nchádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania. V Jablonica úsek zahŕňa približne 60% plochy obce. Obec Nový Dvor sa celá nachádza v hodnotenom úseku a mesto Senica zhruba z polovice.
 
Úsek č. 11
Cesta č. 64 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 20,21 km.
Plocha úseku: 20,01 km2.
Počet obyvateľov: 27540.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek sa nachádza na ceste č. 64 od križovatky cesty č. 64 s cestou č. 06457 v obci Chrabrany po križovatku cesty č. 64 s cestou č. 05047 v obci Žabokreky nad Nitrou.
Skoro celá časť úseku prechádza obcami. Zahŕňa obec Chrabrany, cca 30% mesta Topoľčany, obce Krušovce, Dolné Chlebany, Horné Chlebany, Rajčany, z južnej strany zasahuje do Nadlic, zo severnej strany do Chynorian a celú obec Žabokreky nad Nitrou.
V úseku Chrabrian, medzi Topoľčanmi a Krušovcami a v Žabokrekoch nad Nitrou prechádza železnica.
 
Úsek č. 12
Cesta č. 64 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 11,31 km.
Plocha úseku: 9,16 km2.
Počet obyvateľov: 13758.
Protihlukové opatrenia: žiadne
Hodnotený úsek sa nachádza na ceste č. 64 od križovatky cesty č. 64 s cestou č. 579 v Partizánskom, po križovatku cesty č. 64 s cestou č. 512 južne od obce Oslany.
Zhruba 20% úseku prechádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania. Nachádza sa tu podstatná časť mesta Partizánske, časť Šipok a Malé Uherce.
Na cca 80%  úseku prechádza železnica. V Partizánskom je v danom úseku severne od cesty č. 64 závod na výrobu obuvi Vulkan.  
 
Úsek č. 13
Cesta č. 64 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 1,67 km.
Plocha úseku: 2,36 km2.
Počet obyvateľov: 1807.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek sa nachádza na ceste č. 64 od hranice m.č. Nitra - Dražovce na južnej strane, po križovatku cesty č. 64 s cestou č. 593 na severe m.č. Nitra - Dražovce.
Celý úsek zahŕňa zastavanú časť územia m.č. Nitra - Dražovce.
 
Úsek č. 14
Cesty č. 64, 65 a 51 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 56,32 km.
Plocha úseku: 55,30 km2.
Počet obyvateľov: 42687.
Protihlukové opatrenia: Žiadne
Prvý časť hodnoteného úseku na ceste č. 64 siaha od križovatky cesty č. 64 s ul. Krakovská v Ivanke pri Nitre, po križovatku cesty č. 64 s cestou č. 06433 v Nitre. Druhá časť úseku sa nachádza na ceste č. 65 od križovatky cesty č. 65 s cestou 64 v Nitre,  po napojenie cesty I. triedy I/65 na rýchlostnú cestu R1 pri obci Tekovské Nemce.  Tretia časť sa nachádza na ceste č. 51 od hranice mesta Nitra na juhovýchode mesta po križovatku cesty č. 51 s cestou 65 v Nitre.
Úsek pokrýva severnú časť obce Ivanka pri Nitre a asi 60% mesta Nitra. Úsek okolo cesty 65 prechádza cez obce Malanta, Kolíňany, z južnej časti zasahuje do obce Jelenec a Neverice. Do obcí Beladice a Tesárske Mlyňany zasahuje zo severnej časti. Mesto Zlaté Moravce cesta č. 65 obchádza z južnej strany. Plne pokrytá je obec Olichova zo západnej časti je zasiahnutá časť obec Čaradice. Asi polovica úseku prechádza cez nezastavené územie.
V Nitre popri ceste č. 64 vedie železničná trať a nachádza sa tu železničná stanica.
 
Úsek č. 15
Cesta č. 51 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 19,78 km.
Plocha úseku: 19,4 km2.
Počet obyvateľov: 8853.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek sa nachádza na ceste č. 51 od križovatky cesty č. 51 s cestou č. 06434 v obci Veľký Lapáš, po križovatku cesty č. 51 s cestou č. 05149 v obci Čifáre.
Úsek pokrýva obec Veľký Lapáš, z obce Klasov je zasiahnutá len minimálna časť na južnej strane. Mesto Vráble sa nachádza v danom úseku z 90%, obce Telnice a Čifáre sa nachádzajú celé. Asi 65% úseku prechádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
Severozápadne od Vrábľov sa v danom úseku nachádza strojársky závod Matador Eutomotive Vráble.
 
Úsek č. 16
Cesta č. 51 v správe SSC IVSC Bratislava.
Dĺžka hodnotených ciest: 15,14 km.
Plocha úseku: 14,94 km2.
Počet obyvateľov: 10380.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek sa nachádza na ceste č. 51 od križovatky cesty č. 51 s cestou č. 051150 v obci Horný Ďur, po križovatku cesty č. 51 s cestou č. 564 v Leviciach.
Úsek pokrýva obec Horný Ďur, Rohožňica, Kalná nad Hronom, Horná Seč a mesto Levice z cca 40%. Asi 70% úseku prechádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
 
Úsek č. 17
Cesty č. 61 a  54 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 9,2 km.
Plocha úseku: 9,12 km2.
Počet obyvateľov: 5787.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek je na ceste č. 61 od južnej hranice mesta Nové Mesto nad Váhom po križovatku cesty č. 61 s cestou č. 06124 južne od Trenčianskych Bohuslavíc a na ceste č. 54 od križovatky cesty č. 54 s cestou č. 61 v Novom Meste nad Váhom, po križovatku cesty č. 54 s ul. Ľudmily Podjavorinskej v Novom Meste nad Váhom.
Úsek zaberá cca 50% mesta Nové Mesto nad Váhom a zhruba 50% úseku sa nachádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
Popri ceste 61 vedie železničná trať a v Novom Meste nad Váhom sa nachádza železničná stanica. Popri trati je 1270 m protihlukových clôn. Na juhozápade Nového Mesta nad Váhom sa pri ceste č. 61 nachádza podnik Emerson. Vo východnej časti sa nachádzajú firmy Magna Slovteca a Manz Automation.
 
Úsek č. 18
Cesty č. 61, 50 a 64 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 133,4 km.
Plocha úseku: 143,74 km2.
Počet obyvateľov: 104434.
Protihlukové opatrenia: V Novákoch, na ceste č. 50, pri križovatke s cestou č. 64, je 177 m protihluková stena.
Časť hodnoteného úseku na ceste č. 61 siaha od križovatky cesty č. 61 s ul. Kukučínova v Ilave po križovatku cesty č. 61 s cestou č. 50 v Chocholnej. Druhá časť sa nachádza na ceste č. 50 od križovatky cesty č. 50 s cestou č. 61 v Chocholnej po križovatku cesty č.50 s ul. Cintorínska v Handlovej. Tretie časť sa nachádza na ceste č. 64 od križovatky cesty č. 64 s cestou č. 50 v Prievidzi,  po križovatku cesty č. 64 s cestou č. 519 v Nitrianskom Pravne v Handlovej. Štvrtá časť sa nachádza na ceste č. 64 od križovatky cesty č. 64 s cestou č. 06475 v Zemianskych Kostoľanoch, po križovatku cesty č. 64 s cestou č. 50 v Novákoch.
V úseku sa nachádza cca 80% mesta Ilava, 75% mesta Dubnica nad Váhom, 80% Trenčianskej Teplej, 70% mesta Trenčín, severná časť Trenčianskych Stankoviec, Trenčianska Turná, západná časť Mníchovej Lehoty, Trenčianske Mitice, Svinná, Horné a Dolné Ozorovce, cca 60% mesta Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Jerichov, Hradište, Dolné a Horné Vestenice, Nováky, Zemianske Kostoľany, východná časť obce Koš, 60% mesta Prievidza, Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno, 60% mesta Handlová, Nedožery-Brezany, Poluvsie, Pravenec a Nitrianske Pravno.
Úsekom Ilava – Trenčín – Bánovce nad Bebravou prechádza železničná trať s uzlovou železničnou stanicou v Trenčíne. Juhovýchodne od Trenčína, pri obci Kostolná Zarečie, je popri trati 820 m protihlukových clôn. Ďalej železnica prechádza mestom Nováky a úsekmi Prievidza – Handlová a Prievidza – Nitrianske Pravno.
V Ilave sa pri ceste č. 61 nachádza závod Halla Climate Control Slovakia. V severovýchodnej časti Dubnice nad Váhom zas Areál ZTS č. 924 a Matador industries. V Trenčíne je v severovýchodnej časti mesta závod Konštrukta, v juhozápadnej časti  sa nachádza priemyselný park s viacerými podnikmi. V severnej časti Trenčianskych Stankoviec pri ceste č. 50 ma jeden zo závodov firma
Vaillant Industrial Slovakia. V Bánovciach nad Bebravou sa v danom úseku nachádza Hella Slovakia Signal-Lighting a závod na výrobu obuvi Gabor. Na juhovýchode mesta Nováky sa nachádza pri ceste č. 64 závod Porfix – pórobetón a na severovýchode Hornonitrianske bane Prievidza. Na juhovýchode mesta Prievidza sídli pri ceste č. 50 závod GeWiS. Na juhu Handlovej sú v susedstve sledovaného úseku Hornonitrianske bane Prievidza. Juhovýchodne od obce Poluvsie pri ceste č. 64 majú svoje prevádzky firmy Iljin Slovakia, Paspol, Lesagro, Slovaktual.
 
Úsek č. 19
Cesta č. 65 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 5,12 km.
Plocha úseku: 5,89 km2.
Počet obyvateľov: 5647.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úseku ceste č. 65 siaha od križovatky cesty č. 65 s cestou č 06545 v Turčianskych Tepliciach, po križovatku cesty č. 65 s cestou č. 14 južne od obce Dolná Štubňa.
Úsek z 80% pokrýva Turčianske Teplice a 100% obec Dolná Štubňa. 
 
Úsek č. 20
Cesta č. 61 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 6,33 km.
Plocha úseku: 7,06 km2.
Počet obyvateľov: 5895.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úseku ceste č. 61 siaha od križovatky cesty č. 61 s cestou č 06150 východne od obce Visolaje, po križovatku cesty č. 61 s ul. Sládkovičova v Považskej Bystrici.
Úsek prechádza obcou Sverepec a z malej časti zasahuje do južnej časti mesta Považská Bystrica.
 
Úsek č. 21
Cesty č. 64, 18, 65 a 59 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 133,5 km.
Plocha úseku: 152,18 km2.
Počet obyvateľov: 187652.
Protihlukové opatrenia: Južne od obce Sučany-sever sa nachádza 270 m protihluková stena. V južnej časti Žiliny, popri ceste č. 64, je 1670 m protihlukových clôn. V západnej časti Žiliny, popri ceste č. 18, je 1060 m protihlukových clôn.
Prvá časť hodnoteného úseku sa nachádza na ceste č. 64 od križovatky cesty č. 64 s cestou č. 5180  v Rajeckých Tepliciach po križovatku cesty č. 64 s cestou č. 18 v Žiline. Druhá časť sa nachádza na ceste č. 18 od privádzača D3 v Žiline po privádzač D1 v Ivachnovej. Tretie časť sa nachádza na ceste č. 65 od križovatky cesty č. 65 s cestou č. 519  v Príbovciach,  po križovatku cesty č. 65 s cestou č. 18 vo Vrútkach. Štvrtá časť sa nachádza na ceste č. 65 od križovatky cesty č. 65 s cestou č. 0598 v Liptovskej Osade, po križovatku cesty č. 65 s cestou č. 18 v Ružomberku.
V hodnotenom úseku sa nachádzajú Rajecké Teplice, Porúbka, Litavská Lúčka, Bytčica, zhruba 80% mesta Žilina, 50% Strečna, Nezabúdska Lúčka, 80% mesta Vrútky, 90% mesta Martin, Košťany nad Turcom, Príbovce, Sučany, severná časť Turian, Ratkovo, juhovýchodná časť Šútova, Kraľovany, Rojkov, Stankovany, Ľubochňa, Hubová, Švošov, 85% mesta Ružomberok, Likavka, Ivachnová, Liptovská Osada.
Okrem úseku Liptovská Osada – Ružomberok, všade vedie železničná trať, s významnými uzlami v Žiline a Vrútkach. Vo Vrútkach sa popri trati nachádza 945 m protihlukových clôn. Južne od obce Lietavská Lúčka sa nachádza výrobný závod Sejong Slovakia a HS Technik. Priamo na juhovýchode Lietavskej Lúčky sa nachádza jeden zo závodov firmy BetonRacio a na východe lom cementárne. V juhovýchodnej časti obce Bytčica sa nachádza ZVL Slovakia. V severozápadnej časti mesta Žilina sú výrobné závody Sungwoo Hitech Slovakia, Slosmat, Scheidt & Bachman, Drevoindustria. V severovýchodnej časti Žiliny sidli firmy Považské chemické závody. Západne od Strečna sa nachádzajú prevádzky firiem Wabasto Donghee Slovakia, Donghee Slovakia. V západnej časti mesta Martin sa pri ceste č. 65 zas nachádza ZTS TEES, Volz Filters. Medzi Vrútkami a Sučany sa nachádza závod Volkswagen Slovakia, v Sučanoch majú výrobné prevádzky aj ZWL Slovakia, GGB Slovakia a KraussMaffei Technologies. Západne od Ružomberka sa pri ceste č. 18 nachádza Texicom, východne od Ružomberka sa nachádzajú výrobné prevádzky celulózky Mondi SCP
 
Úsek č. 22
Cesta č. 11 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 9,18 km.
Plocha úseku: 12,59 km2.
Počet obyvateľov: 12252.
Protihlukové opatrenia: V severnej časti obce Oškerda sa nachádza 290 m dlhá protihluková stena.
Hodnotený úseku ceste č. 11 siaha od križovatky cesty č. 11 s Oškerdskou cestou južne od obce Oškerda, po križovatku cesty č. 11 s cestou 01162 v Kysuckom Lieskovci.
Úsek zasahuje z východnej časti obec Rudinka, prechádza obcami Oškerda, Radoľa a Budatínska Lehota. Cez Kysucké Nové Mesto prechádza cca z 50% v jeho východnej časti. Do obcí Povina a Kysucký Lieskovec zasahuje z ich západnej časti. Len cca 20% územia prechádza v nezastavanom území.
Železničná trať prechádza dané územie v obci Rudinka a Kysucký Lieskovec. V Kysuckom Novom meste leží  na západnej hranici úseku tu sa tiež nachádzajú závody firmy INA Kysuce, Omnia KLF a NN Slovakia.
 
Úsek č. 23
Cesta č. 11 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 6,91 km.
Plocha úseku: 8,16 km2.
Počet obyvateľov: 9553.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úseku siaha od križovatky cesty č. 11 s ul. Andreja Hlinku v Čadci, po križovatku cesty č. 11 s cestou 12 v obci Svrčinovec.
Úsek zaberá cca 70% mesta Čadca, prechádza obcami Čadečka a Svrčinovec. Skoro celá časť územia prechádza v zastavanom území.
Celým územím prechádza železničná trať a v Čadci sa nachádza železničná stanica, ktorá je dopravným uzlom kysuckého regiónu. V severnej časti Svrčinoviec je popri trati 135 metrová protihluková stena. Vo východnej časti Čadce sa nachádza výrobný závod firmy JJ Electronic
 
Úsek č. 24
Cesty č. 70 a 59 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 18,51 km.
Plocha úseku: 19,69 km2.
Počet obyvateľov: 18316.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek cesty č. 70 siaha od križovatky cesty č. 70 s cestou č. 583 v Párnici, po križovatku cesty č. 70 s cestou 59 v Dolnom Kubíne. Úseku ceste č. 59 siaha od križovatky cesty č. 59 s cestou č. 70 v Dolnom Kubíne, po križovatku cesty č. 59 s cestou 78 v Oravskom Podzámku.
Úsek pokrýva obec Párnica, malú časť na juhu Istebného, na prechádza obcami Veličná, Malý a Veľký Bysterec, mesto Dolný Kubín, obce Kňažia, Široká a Oravský Podzámok. Celé územia prechádza zastavanýmo územím s funkciou bývania.
Pozdĺž celého územia prechádza železničná trať, okolo ktorej sa nachádza 1380 m protihlukových stien. Južne od Oravského Podzámku v obci Široká je prevádzka hutníckej firmy OFZ.
 
Úsek č. 25
Cesta č. 59 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 14,19 km.
Plocha úseku: 14,6 km2.
Počet obyvateľov: 17362.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 59 s cestou č. 584 v obci Podbieľ, po križovatku cesty č. 59 s cestou 05944 v Trstenej.
Úsek pokrýva obce a mestá Podbieľ, Nižná, Tvrdošín, Trstená. Cca 90% územia prechádza zastavaným územím s funkciou bývania.
Pozdĺž celého územia prechádza železničná trať. V obci Nižná sa nachádzajú závody firiem HS Electronic a Vidox a v Trstenej Panasonic Electronic.
 
Úsek č. 26
Cesta č. 59 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 1,06 km.
Plocha úseku: 1,75 km2.
Počet obyvateľov: 281.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek siaha od križovatky cesty č. 59 s cestou č. 05917 v Vyšnom Kubíne, po hranicu mesta Dolný Kubín na jeho južnej strane. 
Úsek pokrýva cca 50% obce Vyšný Kubín.
 
Úsek č. 27
Cesta č. 78 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 1,59 km.
Plocha úseku: 2,29 km2.
Počet obyvateľov: 2919.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Hodnotený úsek siaha od križovatky cesty č. 78 s cestou č. 5209 v Námestove, po hranicu mesta Námestovo na jeho severnej strane. 
Úsek pokrýva cca 50% Námestova.
 
Úsek č. 28
Cesta č. 18 v správe SSC IVSC Žilina.
Dĺžka hodnotených ciest: 14,60 km.
Plocha úseku: 14,42 km2.
Počet obyvateľov: 24827.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od hranice mesta Liptovský Mikuláš na jeho západnej strane, po križovatku cesty č. 18 s cestou 537 v Liptovskom Hrádku.
Úsek pokrýva Liptovský Mikuláš, obce Podbreziny, Okoličné, Uhorská Ves, Podtureň, Roveň a cca 90% mesta Liptovský Hrádok.
Väčšina územia prechádza obcami.
Okrem západnej časti Liptovského Mikuláša, pozdĺž územia prechádza železničná trať. Vo východnej časti Liptovského Hrádku sa popri trati nachádza 670 m protihluková stena. V Liptovskom Mikuláši sa nachádzajú Liptovské strojárne, Kožiarske závody, Maytex, drevo spracujúci podnik Linapo. V Liptovskom Hrádku je Tesla Liptovský Hrádok a drevospracujúci podnik Rettenmeier Tatra Timber.
 
Úsek č. 29
Cesty č. 65 a 50 v správe SSC IVSC Banská Bystrica.
Dĺžka hodnotených ciest: 17,06 km.
Plocha úseku: 23,37 km2.
Počet obyvateľov: 18403.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek cesty č. 65 siaha od križovatky cesty č. 65 s cestou č. 06526 v Hliníku nad Hronom, po križovatku cesty č. 65 s cestou 05076 Východne od Ladomerskej Viesky. Úseku ceste č. 50 siaha od križovatky cesty č. 50 s cestou č. 65 v Ladomerskej Vieske, po križovatku cesty č. 50 s cestou 07073 v obci Levčica.
Úsek zasahuje 50% do mesta Hliník nad Hronom, prechádza obcami Lehôtka pod Brehmi, Ladomerská Vieska, mestom Žiar nad Hronom a zasahuje do východnej časti obce Levčice. Cca 40% územia prechádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
Pozdĺž územia v okolí cesty č. 65 prechádza železničná trať. Južne od Žiaru nad Hronom sa nachádza viacero prevádzok, ako Slovalco, VUM, ALU Slovakia, Remslo stav, AreaServis, ZSNP Recycling
 
Úsek č. 30
Cesta č. 66 v správe SSC IVSC Banská Bystrica.
Dĺžka hodnotených ciest: 4,37 km.
Plocha úseku: 5,05 km2.
Počet obyvateľov: 7580.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 66 s cestou č. 50 vo Zvolene, po križovatku cesty č. 66 s cestou 0691 v obci Kováčová. 
Úsek prechádza západnou časťou Zvolena – Tepličky a južnou časťou obce Kováčová.
Pri Zvolena sa nachádza závod Continental Automotive Systems Slovakia.
 
Úsek č. 31
Cesty č. 66 a 50 v správe SSC IVSC Banská Bystrica.
Dĺžka hodnotených ciest: 57,0 km.
Plocha úseku: 56,24 km2.
Počet obyvateľov: 19756.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek cesty č. 66 siaha od križovatky cesty č. 66 s cestou č. 527 južne od obce Dobrá Niva, po križovatku cesty č. 66 s cestou 50 vo Zvolene. Úsek cesty č. 50 siaha od križovatky cesty č. 50 s cestou č. 66 vo Zvolene, po križovatku cesty č. 50 s cestou 050258 v obci Lovinobaňa. 
Úsek prechádza cez obce Dobrá Niva, západnú časť obce Podzámčok, asi 30% mesta Zvolen v jeho južnej časti, cez Zvolenskú Slatinu, Vígľaš, Pstrušu, sídliska na juhu Detvy, Kriváň, Podkriváň, Mýtna a končí na severozápadnom okraji obce Lovinobaňa.
Zhruba 60% územia prechádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
Pozdĺž územia v okolí cesta 50 prechádza železničná trať. Vo Zvolena sa nachádza dôležitý železničný uzol s osobnou a nákladnou stanicou,  ŽOS, RR Slovakia. Vo východnej časti mesta Zvolen je drevospracujúci závod Bučina.
 
Úsek č. 32
Cesty č. 50 a 75 v správe SSC IVSC Banská Bystrica.
Dĺžka hodnotených ciest: 16,07 km.
Plocha úseku: 16,57 km2.
Počet obyvateľov: 17861.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek cesty č. 50 siaha od križovatky cesty č. 50 s cestou č. 050112 južne od obce Točnica, po obec Pincina. Úsek cesty č. 75 siaha od križovatky cesty č. 75 s ul. Budovateľov v západnej časti Lučenca, po križovatku cesty č. 75 s cestou 50 v Lučenci. 
Úsek prechádza cez obce Vidiná a asi 80% mesta Lučenec, na juhu zasahuje do obce Slatinaka. Zhruba 70% územia prechádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
Mestom Lučenec prechádza železničná trať.
 
Úsek č. 33
Cesta č. 50 v správe SSC IVSC Banská Bystrica.
Dĺžka hodnotených ciest: 11,82 km.
Plocha úseku: 11,38 km2.
Počet obyvateľov: 2815.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 50 s cestou č. 050115 v Ožďanoch, po križovatku cesty č. 50 s cestou 53117 v Rimavskej Sobote.. 
Úsek zasahuje do juhovýchodnej časti obce Ožďany, prechádza obcou Babin Most, Čierna Lúka, Sobotka a zasahuje do severnej časti mesta Rimavská Sobota.
 
Úsek č. 34
Cesta č. 69 v správe SSC IVSC Banská Bystrica.
Dĺžka hodnotených ciest: 2,78 km.
Plocha úseku: 3,56 km2.
Počet obyvateľov: 269.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 69 s cestou č. 06624 vo Vlkanovej, po privádzač R1. 
Úsek minimálne zasahuje do severozápadnej časti Vlkanovej.
 
Úsek č. 35
Cesta č. 66 v správe SSC IVSC Banská Bystrica.
Dĺžka hodnotených ciest: 46,14 km.
Plocha úseku: 49,37 km2.
Počet obyvateľov: 42371.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 66 s privádzačom R1 v Banskej Bystrici, po križovatku cesty č. 66 s cestou 06656 v obci Zadné Halny. 
Úsek prechádza juhovýchodnou časťou Banskej Bystrice, ktorej zaberá cca 25%, ďalej prechádza cez Slovenskú Lupču, Medzibrod, Brusno, Nemeckú nad Hronom, Dubovú, Predajná, Pred Čelnom, Skalicu, Podbrezovú, Štiavničku, Valaskú, 80% Brezna v jeho severnej časti a Predné a Zadné Halny.
Pozdĺž celého úseku vedie železničná trať. V Banskej Bystrici sa v blízkosti cesty č. 66 nachádza železničná stanica. K priemyselným zdrojom hluku v tomto úseku patrí Petrochema v Dubovej, Železiarne Podbrezová, Brezno industry.
 
Úsek č. 36
Cesta č. 59 v správe SSC IVSC Banská Bystrica.
Dĺžka hodnotených ciest: 12,37 km.
Plocha úseku: 12,84 km2.
Počet obyvateľov: 3730.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 59 s cestou R1 v Banskej Bystrici, po križovatku cesty č. 59 s cestou 05950 v obci Staré Hory. 
Úsek prechádza severozápadnou časťou Banskej Bystrice, obcami Jakub, Uľanka, Polkanova a Staré Hory. 75% územia vedie mimo zastavaného územia s funkciou bývania. 
 
Úsek č. 37
Cesta č. 50 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 4,93 km.
Plocha úseku: 5,67 km2.
Počet obyvateľov: 1144.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 50 s ul. Košická východne od Rožňavy, po križovatku cesty č. 50 s cestou 050160 v obci Lipovník. 
Úsek prechádza obcou Krásnohorské Podhradie a  Lipovník. Približne 80% územia vedie mimo obce.
 
Úsek č. 38
Cesta č. 50 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 10,57 km.
Plocha úseku: 12,45 km2.
Počet obyvateľov: 4096.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 50 s cestou č. 552 východne od obce Mokrance, po križovatku cesty č. 50 s cestou 050184 v v obci Šaca. 
Úsek zasahuje do severnej časti obce Čečejovce a prechádza obcou Rudolfove Lazy a južnou časťou obce Šaca.
severozápadnou časťou Banskej Bystrice, obcami Jakub, Uľanka, Polkanova a Staré Hory. Cca 85% územia vedie mimo obce.
Na východnej a juhovýchodnej hranici územia pri m.č. Košice - Šaca sa nachádza U.S.Steel Košice. 
 
Úsek č. 39
Cesta č. 68 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 5,76 km.
Plocha úseku: 6,54 km2.
Počet obyvateľov: 671.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 68 s cestou č. 050187 východne od obci Haniska, po križovatku cesty č. 68 s cestou 06821 medzi obcami Košice – Šebastovce a Košice – Barca.. 
Úsek prechádza obcou Košice - Šebastovce, a minimálne zasahuje na juhu do obce Košice – Barca. Asi 90%  územia vedie mimo zastavaného územia s funkciou bývania. 
 
Úsek č. 40
Cesta č. 50 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 34,28 km.
Plocha úseku: 34,2 km2.
Počet obyvateľov: 9866.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od východnej hranice mesta Košice na ceste č. 50, po križovatku cesty č. 50 s cestou 79 v obci Hriadky.
Úsek zasahuje do severnej časti obce Košické Olšany, južnej časti obce Ďurďošík a Bidovce, prechádza cez Svinicu, Košický Klečenov, Dargov, severnú časť obce Trnávka a 90% mesta Sečovce a 75% obce Hriadky. Cca 65% územia vedie mimo zastavaného územia s funkciou bývania. 
 
Úsek č. 41
Cesty č. 50 a 74 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 19,17 km.
Plocha úseku: 19,09 km2.
Počet obyvateľov: 23633.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek cesty č. 50 siaha od križovatky cesty č. 50 s cestou č. 050214 v obci Hriadky, po križovatku cesty č. 50 s cestou č. 050229 v Michalovciach. Úsek cesty č. 74 siaha od križovatky cesty č. 74 s cestou č. 50 v Michalovciach, po križovatku cesty č. 74 s ul. Svetozára Hurbana Vajanského v Michalovciach. 
Úsek zasahuje do južnej časti obce Horovce, prechádza cez 80% obce Trhovište, obec Pozdišovce a zaberá asi 40% mesta Michalovce. Zhruba 75% územia prechádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
V Michalovciach je strojársky závod Casspos a Yazaki Wiring Technologies Slovakia.
 
Úsek č. 42
Cesta č. 74 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 10,72 km.
Plocha úseku: 11,44 km2.
Počet obyvateľov: 3983.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 74 s cestou 018239 v obci Voľa, po križovatku cesty č. 74 s cestou 558 v Humennom. 
V úseku sa nachádza obec Voľa, Strážske, Brekov a západná časť Humenného – Suchý Jarok.
Cca 75% územia vedie mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
Na západnej hranici úseku v Strážskom sa nachádza priemyselný zdroj hluku Chemko Strážske, severnej časti Slovakia Steel Mills.
 
Úsek č. 43
Cesty č. 18 a 67 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 32,41 km.
Plocha úseku: 34,7 km2.
Počet obyvateľov: 57744.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek cesty č. 18 siaha od križovatky cesty č. 18 s cestou č. 018150 vo Svite, po križovatku cesty č. 18 s cestou č. 67 v Poprade. Úsek cesty č. 67 siaha od križovatky cesty č. 67 s cestou č. 06717  v Poprade, po križovatku cesty č. 67 s cestou č. 77 v Spišskej Belej. 
Úsek pokrýva cca 80% územia mesta Svit a 70% mesta Poprad. Prechádza cez Spišskú Sobotu, Matejovce, južnú časť Veľkej Lomnice, Huncovce, cca 80% Kežmarku a 80% Spišskej Belej. Zhruba 35% územia prechádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
Celím územím prechádza železničná trať s uzlovou železničnou stanicou v Poprade. V západnej časti mesta Svit je Chemosvit Fibrochem. Severovýchodne od Popradu v Spišskej Sobote sú pri ceste č. 67 prevádzky firmy Tatravagónka. V Matejovciach sú firmy Prima Poprad, Whirpool Slovakia, Pasell Slovakia, AŽD W Poprad, Tatramat, STD, Immergas Europe. V severnej časti Kežmarku sa nachádza Tatraľan a Plastiflex Slovakia.
 
Úsek č. 44
Cesta č. 18 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 4,0 km.
Plocha úseku: 4,79 km2.
Počet obyvateľov: 2309.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 18 s cestou 018154 severne od obce Gánovce, po križovatku cesty č. 18 s cestou 018156 v obci Kišovce. 
V úseku sa nachádzajú obce Hozelec, Švábovce a Kišovce.
 
Úsek č. 45
Cesta č. 18 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 23,98 km.
Plocha úseku: 24,44 km2.
Počet obyvateľov:10964.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 18 s cestou 536 v obci Jánovce, po pripájač cesty č. 18 k D1 v Nemšanoch.
Do hodnoteného úseku pripadá východná časť obce Jánovce, zhruba 30% severnej časti mesta Spišský Štvrtok, obec Dravec, asi 80% mesta Levoča, severná časť obce Spišský Hrhov, obce Klčov a Nemšany. Približne polovica úseku prebieha mimo zastavaného územia s funkciou bývania. 
 
Úsek č. 46
Cesta č. 18 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 9,59 km.
Plocha úseku: 10,77 km2.
Počet obyvateľov: 1905.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od privádzača cesty č. 18 na D1 medzi obcami Fričovce a Hendrichovce, po pripájač cesty č. 18 k D1 východne od obce Chminianska Nová Ves.
Do hodnoteného úseku spadajú obce Hendrichovce, Bertotovce a Chminianska Nová Ves. Približne 45% úseku prebieha mimo zastavaného územia s funkciou bývania. 
 
Úsek č. 47
Cesta č. 68 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 24,64 km.
Plocha úseku: 24,95 km2.
Počet obyvateľov: 23184.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 68 s cestou 54326 v Kamenici, po križovatku cesty č. 68 s cestou 5432 západne od Gregoroviec.
V hodnotenom úseku sa nachádza južná časť obce Kamenica, Lipany, severná časť obce Jakubova Voľa, Červenica pri Sabinove, Pečovská Nová Ves, Sabinov a Šarišské Michaľany. Približne 40% úseku prebieha mimo zastavaného územia s funkciou bývania. 
Celým úsekom prebieha železničná trať. V juhozápadnej časti Lipian sídli farmaceutická firma Medicproduct. Východne pri obci Pečovská Nová Ves je ZTS Sabinov. V severozápadnej časti Sabinova je nábytkárska firma Sanas.
 
Úsek č. 48
Cesty č. 18 a 68 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 32,19 km.
Plocha úseku: 38,88 km2.
Počet obyvateľov: 45688.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek cesty č. 18 siaha od privádzača cesty č. 18 k D1 v Prešove, po križovatku cesty č. 18 s cestou č. 5452 v obci Cmeľov. Úsek cesty č. 68 siaha od križovatky cesty č. 68 s cestou č. 54311 vo Veľkom Šariši, po napojenie cesty č. 68 na cestu č. 68A v Prešove. 
Úsek zasahuje do cca 20% územia mesta Veľký Šariš v jeho juhovýchodnej časti, pokrýva asi 80%, mesta Prešov. Prechádza cez Ľubotice, Kapušany, Lada, južnú časť obce Nemcovce, Lipníky a severozápadnú časť obce Chmeľov. Zhruba 30% úseku prechádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
Približne 80% územia prechádza železničná trať. Severovýchodne od Prešova sa pri ceste č.18 nachádza Letecká základňa Prešov. Vo Veľkom Šariši sa nachádza strojárska firma Gohr, jedno z pracovísk firmy BetonRacio a Pivovar Šariš. Východne od Prešova  pri ceste č. 18 je FTE automotive Slovakia, Kovomont, ZVL Auto, Troliga Bus, Hesta.
 
Úsek č. 49
Cesta č. 73 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 4,78 km.
Plocha úseku: 5,51 km2.
Počet obyvateľov: 2598.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 73 s cestou 54518 južne od obce Kuková, po križovatku cesty č. 73 s cestou 5565 v Giraltovciach. 
V úseku sa nachádza obec Lúčka, severná časť obce Kračúnovce a juhozápadná časť Giraltoviec.
 
Úsek č. 50
Cesta č. 18 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 25,95 km.
Plocha úseku: 27,16 km2.
Počet obyvateľov: 5856.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha od križovatky cesty č. 18 s cestou č. 556 v Hanušovciach nad Topľou, po križovatku cesty č. 18 s cestou č. 018236 vo Vranove nad Topľou.
Úsek minimálne zasahuje v východnej časti do Hanušoviec nad Topľou, prechádza zhruba 60% obcou Bystré, nachádzajú sa tu obce Čierne nad Topľou, Hlinné, Soľ, Čkalov a zhruba 80% mesta Vranov nad Topľou. Zhruba polovica úseku sa nachádza mimo zastavaného územia s funkciou bývania.
V úseku od obce Bystré po obec Soľ a vo Vranove nad Topľou sa nachádza železničná trať. Juhovýchodne od obce Bystré sa nachádza lom zeolitu a firma na jeho spracovanie Zeocem. V obci Hlinné je firma Lykotex. Na západnom okraji mesta Vranov nad Topľou je firma Uniplast MH. Na južnej hranici úseku pri obci Hencovce sídli firma na výrobu pančúch Linora.
 
Úsek č. 51
Cesta č. 73 v správe SSC IVSC Košice.
Dĺžka hodnotených ciest: 4,02 km.
Plocha úseku: 4,55 km2.
Počet obyvateľov: 11744.
Protihlukové opatrenia: žiadne.
Úsek siaha na ceste č. 73 od južnej, po severnú hranicu obce Svidník. 
Úsek plne pokrýva mesto Svidník. V jeho severnej časti sa nachádza strojársky podnik PSS Svidník. 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky