Grafická prezentácia hlukovej záťaže vybratých úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Grafická prezentácia hlukovej záťaže vybratých úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s. pre stav v r. 2016


Úsek

Hlukový indikátor

Intervaly hladín hluku (dB)

<= 55

55 <= 65

65 <

Úsek G1-1 Úsek G1-2 Úsek G1-3 Úsek G1-4 Úsek G1-5 Úsek G2-1 Úsek G2-2

Zoznam vybraných úsekov väčších ciest v správe GRANVIA a.s., na ktorých bola robená SHM

Číslo úseku

Popis cesty

Číslo sčítacieho úseku / Intenzita dopravy [voz/rok]

Dĺžka [km]

Plocha [km2]

G1

Od km 38,17 po MUK R1 s R1A,  Nitra - Západ

80329 / 10,86 mil.

45,89

54,82

Od križovatky  R1 s R1A , Nitra - Západ po MUK R1 Nitra - Juh

86250 / 6,98 mil.

Od MUK R1 Nitra – Juh po  MUK R1 s cestou I/51, Nitra - Východ

86260 / 6,80 mil.

Od MUK R1 Nitra – Východ, po po križovatku R1 s cestou III/1669, MUK  Beladice

86270 / 6,99 mil.

Od križovatky R1 s cestou III/1669, MUK Beladice, po križovatku R1 s cestou  II/511, MUK Zlaté Moravce

86280 / 6,79 mil.

Od MUK Zlaté Moravce, po križovatku R1 s cestou I/65, MUK Čeradice
86290 / 5,85 mil.
Od MUK Čeradice  po odpočívadlá s čerpacími stanicami, severne od obce Tekovské Nemce, km 84,06
90816 / 5,48 mil.
G2
Nájazd na mimoúrovňovú križovatku R1 s cestou I/59 v severozápadnej  časti Banskej Bystrice, MUK Banská Bystrica – Sever (Kostiviarska), od km 163,90
90662 / 10,63 mil.
5,94 7,47
Od MUK Banská Bystrica - Sever po mimoúrovňovú  križovatku R1 s Rudlovskou cestou v severnej  časti Banskej Bystrice (Banská Bystrica  - Stred)
90664 / 4,42 mil.
Od mimoúrovňovej križovatky R1 s Rudlovskou cestou po privádzač z ul. Cesta k nemocnici na R1(Bánoš), v severovýchodnej časti Banskej Bystrice
90665 / 6,89 mil.
Od privádzača z ul. Cesta k nemocnici na R1 po križovatku R1 s ulicou Na Hrbe, vo východnej časti Banskej Bystrice (Banská Bystrica–Východ)
90881 / 4,44 mil.
Od križovatky R1 s ulicou Na Hrbe po napojenie na cestu I/66, východne od mesta Banská Bystrica, po km 169,42
90882 / 5,13 mil.
Spolu 2 úseky
51,8
62,3
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky