Hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2011

Podľa prílohy k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC a prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z., je definovaný spôsob určenia odhadovaného počtu ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. Definované je aj určenie počtu bytov a počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou, v pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc . V uvedených dokumentoch nie je presne špecifikované, akým spôsobom sa majú spracovať údaje o počtoch nemocníc a školských zariadeniach. Z uvedeného dôvodu, sú údaje o týchto zariadeniach spracované tým istým spôsobom, ako počet obyvateľov a počet bytov v jednotlivých pásmach hodnôt hlukových indikátorov. Údaje o týchto počtoch, neboli zaokrúhľované na stovky.
V rôznych krajinách EU, sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania (pre stav v roku 2006), robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora, zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (označované ako EU metóda). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky skrátene označovanej VBEB), bol výpočet urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy, je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).
Pásma hodnôt hlukových indikátorov, sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z.z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hodnoty hlukového indikátora, pre sledovaný zdroj hluku, je od 60,0 dB po hodnotu 64,9 dB.

1. Údaje pre cestnú dopravu na pozemných komunikáciách

1.1 Údaje pre pozemné komunikácie, na ktorých bola stanová intenzita dopravy

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

700

2 100

25 600

37 800

97 400

45 - 49 5 700 15 200 62 100 82 700 118 400
50 - 54 17 000 44 300 102 200 135 100 96 900
55 - 59 32 700 83 300 112 200 122 800 54 500

60 - 64

53 800

132 400

91 300

54 000

19 300

65 - 69

52 200

126 400

52 800

25 400

8 500

70 <

-

-

-

7 000

1 700

70 - 74

20 800

48 700

17 700

-

-

75 <

12 800

27 100

8 000

-

-


1.2 Údaje pre pozemné komunikácie, s intenzitou dopravy väčšou ako 3 mil. za rok

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

8 000

21 100

46 400

65 900

84 400

45 - 49 17 800 46 200 78 900 79 200 67 800
50 - 54 29 500 73 300 83 400 74 500 42 500
55 - 59 33 500 82 000 60 600 50 800 24 100

60 - 64

26 100

64 000

34 800

31 900

11 300

65 - 69

19 900

45 300

20 200

17 900

6 900

70 <

-

-

-

6 400

1500

70 - 74

10 300

25 100

9 800

-

-

75 <

11 000

22 200

7 00

-

-


2. Údaje pre železničnú a električkovú dopravu


Údaje pre železničné a električkové trate, na ktorých bola stanová intenzita dopravy

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

22 000

53 500

81 100

96 100

92 200

45 - 49 36 200 90 100 95 800 90 700 73 600
50 - 54 39 400 95 300 77 200 89 200 52 900
55 - 59 36 200 89 500 59 600 48 200 27 600

60 - 64

24 400

57 900

33 100

30 200

12 200

65 - 69

13 500

35 200

16 600

8 600

2 800

70 <

-

-

-

1 600

700

70 - 74

7 000

15 800

5 400

-

-

75 <

1 200

3 000

1 000

-

-


3. Údaje pre leteckú dopravu


Údaje pre leteckú dopravu na letisku M. R. Štefánika

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z leteckej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

7 300

19 900

19 700

4 000

4 000

45 - 49 1 400 4 500 4 500 2 300 2 300
50 - 54 1 200 3 700 3 700 300 300
55 - 59 400 1 500 1 400 0 0

60 - 64

0

200

100

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

-

-


4. Údaje pre priemyselné zdroje hluku


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z priemyselných zdrojov, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

11 000

27 700

15 700

15 400

7 9000

45 - 49 6 200 18 100 9 600 6 400 2 600
50 - 54 2 700 8 000 3 300 1 900 700
55 - 59 800 2 700 1 000 600 200

60 - 64

300

700

200

900

400

65 - 69

300

900

400

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

-

-

*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky