Identifikácia problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť v Bratislavskej aglomerácuii pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Identifikácia problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť v Bratislavskej aglomerácuii pre stav v r. 2011

Problémové miesta, sú oblasti s vysokými hodnotami indikátorov hluku v kombinácii s vysokou hustotou osídlenia v týchto oblastiach. Každému obyvateľovi, ktorý sa nachádza v oblasti s vysokými hladinami hluku je priradená hodnota hlukového ocenenia, ktorá primerane zodpovedá hlukovému obťažovaniu, v závislosti od konkrétnych hodnôt hlukového indikátora.
Pri voľbe tejto funkcie sa vychádza zo skutočnosti, ako jednotlivé hodnoty hlukového indikátora hodnoteného zdroja hluku vnímajú ľudia. Z toho vyplýva, že uvedená funkcia môže byť iná pre hluk z cestnej dopravy a iná pre hluk z leteckej dopravy. Vhodné by však bolo, aby bola rovnaká pri hodnotení hluku z cestnej dopravy v okolí diaľnic, ciest I. triedy a aj miestnych komunikácií v celej aglomerácii.
Matematický popis je stanovený na základe vyhodnotenia, ako je vnímaná hluková záťaž, s ohľadom na možné rušenie hlukom, a s ohľadom na počet ľudí, ktorí môžu byť rušení sledovaným druhom hluku. Pri tejto metóde, sa problémové „hlukové miesto“ (Hot Spot), identifikuje kombináciou informácií o hodnote určujúcej veličiny (hlukový indikátor) a o počte obyvateľov, ktorí sú rušení hlukom z daného druhu hluku a trvale sa zdržujú na zvolenej ploche územia.
Problémové miesta pre jednotlivé sledované zdroje hluku, boli stanovené pomocou semaforového zobrazenie  hodnôt Noise Score, na ploche s rozmerom 100x100 metrov. S ohľadom na počet obyvateľov, obťažovaných sledovanými zdrojmi hluku, boli problémové miesta stanovené pre hluk, ktorý je spôsobovaný cestnou, železničnou a električkovou dopravou.
Uvedené zobrazenia problémových miest, nemusia vždy reprezentovať územia a problémy s obťažovaním hluku, z uvedených zdrojov hluku, ktoré sú registrované a vnímané obyvateľmi žijúcimi v okolí sledovaných zdrojov hluku (cestná doprava, železničná a električková doprava, letecká doprava a priemysel). Zobrazenia reprezentujú územia okolia hodnotených zdrojov hluku, ktoré boli stanovené vyššie uvedeným spôsobom.
Hodnotenie hlukovej záťaže a návrh problémov, ktoré je potrebné riešiť, nie je stanovené v plnom rozsahu tak, ako je požadované v legislatíve súvisiacej s ochranou a podporov verejného zdravia. Zohľadňuje minimálne požiadavky uvedené v zákonoch.
 
Cestná doprava
Zdroj hluku, ktorým je obťažovaných ma území Bratislavskej aglomerácie najviac obyvateľov a je zasiahnutá najväčšia časť územia,  je cestná doprava.
grafických prezentáciách problémových miest, sú mapy územia Bratislavskej aglomerácie, na ktorých sú zobrazené problémové miesta z pôsobenia hlukom,  spôsobovaným cestnou dopravou s intenzitou viac ako 3 mil./rok. Na týchto miestach, je predpoklad, že je potrebné prioritne navrhnúť opatrenia, ktoré zabezpečia zníženie počtu obyvateľov obťažovaných hlukom, spôsobovaným cestnou dopravou.  Pre doplnenie informácie a problémoch, ktoré súvisia s hlukom generovaným cestnou dopravou, sú tam zobrazené aj problémové miesta, z pôsobenia hlukom spôsobovaného cestnou dopravou na všetkých zohľadnených pozemných komunikáciách.
Ako je zrejmé zo zobrazenia problémových miest pre cestnú dopravu, najviac problémovými oblasťami okolia pozemných komunikácií, sú územia okolia miestnych  komunikácii. Územia s najvyšším hodnotením podľa NS, sú okolia ulíc v širšom centre mesta a ulice, ktoré pomocou cestnej dopravy, zabezpečujú spojenie okrajových mestských častí s centrom a tranzit medzi jednotlivými mestskými časťami. V okolí cestných komunikácií, ktoré zabezpečujú tranzitnú dopravu cez mesto Bratislava, prostredníctvom existujúceho obchvatu, riešeného diaľničným systémom D1/D2, je územie s NS označeným „veľký problém“, menšie ako územie okolia miestnych komunikácií.
 
Železničná a električková  doprava
Zdrojom hluku, ktorý výrazne ovplyvňuje počet obyvateľov obťažovaných hlukom, je aj železničná a električková doprava. Zobrazenie problémových miest, pomocou metódy NS, na ktorých s ohľadom na dosahované hodnoty,  je potrebné  uvažovať s návrhom protihlukových opatrení, je v grafickej prezentácii problémových miest. Pri zobrazení problémových miest, boli pre výpočet NS, použité tie isté kritéria, ako pre stanovenie NS z cestnej dopravy.
            Na základe zvolených kritérií a princípu stanovenia NS, výrazné problémové miesta, z pôsobenia hlukom z električkovej dopravy, sú v okolí ulice Vajnorská.
Výrazné problémové miesta, z pôsobenia  železničnej dopravy, sú v okolí železničnej trate:
-          ŽSR126A, traťový úsek Bratislava hl. stanica – Devínska Nová Ves, v okolí trate v území  za hl. stanicou, smerom na Lamač, v mestskej časti Lamač a Devínska Nová Ves
-          ŽSR125A, traťový úsek Bratislava hl. stanica – Šenkvice, v okolí území okolia trate pri Pionierskej ulici,  Bratislava – Vinohrady, a území mestskej časti Rača
-          ŽSR120A, traťový úsek Bratislava hl. stanica – Sládkovičovo, v okolí trate v území mestskej časti Vajnory, a v obciach Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo
-          ŽSR124A, traťový úsek Bratislava N.M. – Kvetoslavov, najmä v okolí traťového úseku v mestskej časti    Trnávka, Ružinov a Vrakuňa
-          ŽSR127C, traťový úsek Bratislava východ – št.hr. SK/HU, najmä v okolí trate v podúseku Bratislava UNS – Bratislava Petržalka.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky