Metódy výpočtu SHM v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Metódy výpočtu SHM v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2006

Výpočet SHM bol robený pomocou programu Cadna A. Je to software, ktorý umožňuje hodnotenie hlukovej imisie v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom č. 2/2005 Z.z. a nariadením vlády č. 43/2005 pre vypracovanie strategických hlukových máp.

Pre zdroje hluku z dopravy na pozemných komunikáciách, bez koľajovej dopravy bola použitá francúzska výpočtová metóda "NMPB Routes 96" podľa francúzskej normy "XPS 31-133" s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.
Pre zdroje hluku zo železničnej dopravy bola použitá nemecká výpočtová metóda "Schall 03" s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.
Pre zdroje hluku z leteckej dopravy bola použitá metóda ECAC.CEAC Doc. 29  s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.
Pre zdroje hluku z priemyselných podnikov bola použitá norma ISO 9613-2 s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.


Z legislatívy vyplýva, že obce, správca pozemných komunikácií, prevádzkovateľ železničnej dráhy, prevádzkovateľ letiska a prevádzkovatelia zariadení, ktoré spôsobujú hluk majú povinnosť dodať na požiadanie údaje potrebné na spracovanie strategických hlukových máp.


Firmy EUROSENSE a GEODIS zabezpečili:
   - digitálne ortofotomapy,
   - digitálny terénny model aglomerácie
,
   - umiestnenie budov a ich geometria
.

Register obyvateľstva ministerstva vnútra SR poskytol
:
   - databázu s počtom obyvateľov priradených k adresným bodom
.

Slovenská správa ciest pod dohode s Národnou diaľničnou spoločnosťou dodala
:
   - informácie o parametroch jednotlivých úsekov ciest v bratislavskej aglomerácii
,
   - kompletné údaje o sčítaní dopravy za rok 2005
.

Ostatné vstupné údaje, potrebné pre vypracovanie SHM zabezpečil spracovateľ, firma EUROAKUSTIK s.r.o..
Sú to:
   - digitálny terén územia
,
   - upresnenie technicko-akustických parametrov povrchov ciest
,
   - údaje o umiestnení, geometrii a parametroch protihlukových clôn
,
   - údaje o povolenej maximálnej rýchlosti na jednotlivých úsekoch ciest
,
   - rozloženie intenzity dopravy pre jednotlivé úseky dňa a určenie percentuálneho podielu nákladnej dopravy pre jednotlivé druhy ciest I. triedy
,
   - kontrola a overenie emisných hlukových dát pre vybrané typy a povrchy ciest
,
   - verifikačné merania hlukovej záťaže v blízkosti vybraných úsekov
,
   - adresné body georeferencované k budovám v 3D modeli územia s priradením počtu obyvateľov s trvalým pobytom a typu budovy
.

Priemyselné zdroje

Pri priemyselnom podniku sa na výpočet hlukových indikátorov v zmysle Odborného usmernenia ÚVZ SR poskytujú :
   - názov, umiestnenie, skrátený popis druhu prevádzky podniku
,
   - geometrické údaje o priemyselnom podniku, hranice podniku
,
   - súradnice náhradných bodových, plošných alebo líniových zdrojov v stanovenom súradnicovom systéme, v ktorom je vytvorený model aglomerácie
,
   - A – vážené hladiny akustického výkonu vyššie uvedených zdrojov hluku
.
Geometrické údaje o priemyselnom podniku sú veľkosť plochy podniku, plochy jednotlivých náhradných plošných zdrojov hluku a iné obzvlášť významné líniové zdroje hluku a bodové zdroje hluku.

Tiché oblasti

Ministerstvo životného prostredia poskytlo údaje o tichých oblastiach v otvorenej krajne. Pri určovaní tichých oblastí postupovalo podľa kritérií ustanovených v zákone č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý ustanovuje podľa § 17 chránené územia a ich ochranné pásma. Na základe toho bola vypracovaná mapa tichých oblastí Slovenskej republiky a za tiché oblasti sa považujú územia v zmysle § 17:
- chránené krajinné oblasti
,
- národné parky
,
- prírodné rezervácie
,
- chránené vtáčie územia.
Podľa legislatívy na území aglomerácie pre strategickú hlukovú mapu vyhlasuje tichú oblasť obec. Oslovené obce neuviedli žiadne tiché oblasti v svojej pôsobnosti.

Pri výpočtoch boli použité nasledovné zohľadnenia:

   - pri šírení zvuku zo všetkých zdrojov hluku bol uvažovaný vplyv terénu. Morfológia terénu bola uvažovaná aj pri modelovaní hluku z leteckej dopravy z dôvodu, aby bolo možné vypočítať súčtovú mapu zo všetkých zdrojov hluku
,
   - pri všetkých zdrojoch hluku okrem hluku z leteckej dopravy bol zohľadnený vplyv geometrie objektov na šírenie zvuku. Pri hluku z leteckej dopravy sa z uvedeného dôvodu nehodnotia tiché fasády
,
   - výpočet fasádneho hluku pre potreby štatistiky (odhadované počty ľudí v pásmach, počet ľudí, ktorí bývajú v bytoch s tichou fasádou, počty škôl a nemocníc) bol robený bez odrazov od hodnotených budov
,
   - pri výpočte železníc a priemyselného hluku bol zohľadnený útlm terénu a vplyv lesného porastu na šírenie zvuku. Výpočtová metóda NMPB Routes 96, použitá pre výpočet hluku z cestnej dopravy, nezohľadňuje útlm zvuku lesným porastom a ani vplyv vodných plôch na šírenie zvuku
,
   - pri cestnej a železničnej doprave je zohľadnený vplyv stúpania a klesania (vychádza to priamo z digitálneho terénneho modelu). Pri týchto zdrojoch hluku sa tiež uvažuje s vplyvom protihlukových bariér.

Okrem výpočtov boli urobené krátkodobé a dlhodobé kontrolne merania , výsledky z ktorých boli porovnávané s vypočítanými výsledkami.

Pre odraz od vonkajších povrchov budov bol použitý útlm 1 dB (tým je nezávisle na frekvencii určený súčiniteľ absorbcie na 0,21). Vo výpočte sa zohľadnili všetky odrazy prvého rádu, ktoré vznikli namodelovanými odrazovými plochami vo vzdialenosti menšej ako 100 m od zdroja alebo imisného bodu. Toto platí aj pre odrazený zvukový lúč clonený inými objektmi.

Výpočet v imisných bodoch sa urobil v rastri 10 m pre výšku 4 m nad terénom.

V súlade s legislatívou boli sledované dva hlukové indikátory Ldvn a Lnoc.

Hladina Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom:

Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10),

kde:
Ldeň (hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých dní roka,
Lvečer (hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka,
Lnoc (hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých nocí roka,
deň je v trvaní 12 hodín od 6:00, večer v trvaní 4 hodiny od 18:00 a noc v trvaní 8 hodín od 22:00.


Z hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc získaných v bodoch rastra sa interpoláciou vytvorila plošná hluková mapa.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky