Metódy výpočtu SHM v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Metódy výpočtu SHM v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2011

 Výpočty pre potreby stanovenia plošnej hlukovej záťaže, fasádneho hluku a spracovanie štatistických údajov požadovaných v zmysle požiadaviek slovenskej legislatívy a Smernice EP a RADY 2002/49/EC boli robené pomocou programového systému CadnaA.

Pre zdroje hluku z dopravy na pozemných komunikáciách, bez koľajovej dopravy, bola použitá francúzska výpočtová metóda "NMPB Routes 96" podľa francúzskej normy "XPS 31-133" s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.
Pre zdroje hluku zo železničnej a električkovej dopravy bola použitá nemecká výpočtová metóda "Schall 03" s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.
Pre zdroje hluku z leteckej dopravy bola použitá metóda ECAC.CEAC Doc. 29 s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.
Pre zdroje hluku z priemyselných podnikov bola použitá norma ISO 9613-2 s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.

Priestorové databázy a ortofotomapy potrebné pre vytvorenie trojrozmerného modelu územia bratislavskej aglomerácie boli dodané firmami EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS Slovakia, s.r.o.. Aktualizácia pre stav v roku 2011 bola urobená na základe údajov spracovaných Odd. územných generelov a GIS, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.

Údaje o počtoch obyvateľov na jednotlivých adresách poskytli ohlasovne pobytov jednotlivých mestských častí a obcí bratislavskej aglomerácie.

Slovenská správa ciest pod dohode s Národnou diaľničnou spoločnosťou dodala:
- informácie o parametroch jednotlivých úsekov cestných komunikácií v bratislavskej aglomerácii,
- údaje o sčítaní dopravy za rok 2010.

Intenzitu a skladbu cestnej dopravy na jednotlivých úsekoch pozemných komunikácií na území bratislavskej aglomerácie stanovilo Oddelenie dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.
Údaje o električkovej doprave boli prevzaté z grafikonu pre rok 2011. Technicko-akustické parametre električkových vozidiel a súprav boli stanovené na základe merania.

Základné údaje o železničných tratiach a počtoch pohyboch vlakových súprav poskytli ŽSR. Údaje o skladbe vlakových súprav dodali Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.. Technicko-akustické parametre koľajových vozidiel a vlakových súprav boli stanovené na základe merania.

Rastrovú hlukovú mapu z prevádzky na medzinárodnom Letisku M. R. Štefánika dodal jeho prevádzkovateľ Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS).

Prevádzkovatelia priemyselných zdrojov hluku, stanovených v zmysle legislatívy, poskytli hlukové emisné údaje vo formáte stanovenom v legislatíve. 

Tiché oblasti
V zmysle legislatívy, na území aglomerácie pre strategickú hlukovú mapu, vyhlasuje tichú oblasť obec. Oslovené obce neuviedli žiadne tiché oblasti v svojej pôsobnosti. 

V súlade s legislatívou boli sledované dva hlukové indikátory Ldvn a Lnoc.

Hlukový indikátor Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom:

Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10),

kde:
Ldeň je 
dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre deň, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka,
Lvečer je dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre večer, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka,
Lnoc je dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre noc, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka.

Časový interval:
- deň je v trvaní 12 hodín od 6:00,
- večer v trvaní 4 hodiny od 18:00,
- noc v trvaní 8 hodín od 22:00.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky