Metódy výpočtu SHM v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Metódy výpočtu SHM v Bratislavskej aglomerácii pre stav v r. 2016

V súlade s Odborným usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp, boli na výpočet hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc, pre potreby spracovania strategickej hlukovej mapy Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2016, pre jednotlivé zdroje hluku použité nasledovbné postupy:
- pre zdroje hluku z dopravy na pozemných komunikáciách, bez koľajovej dopravy, bola použitá francúzska výpočtová metóda "NMPB Routes 96" podľa francúzskej normy "XPS 31-133" s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky,
- pre zdroje hluku zo železničnej a električkovej dopravy bola použitá nemecká výpočtová metóda "Schall 03" s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky,
- pre zdroje hluku z leteckej dopravy bola použitá metóda ECAC.CEAC Doc. 29 s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky,
- pre zdroje hluku z priemyselných podnikov bola použitá norma ISO 9613-2 s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.

Pri výpočtoch boli použité nasledovné zohľadnenia:
A/ Pri šírení zvuku, od zdroja hluku do bodu výpočtu, bol uvažovaný vplyv terénu.
B/ Pri šírení zvuku bol zohľadnený vplyv geometrie objektov, vrátane protihlukových clôn.
C/ Výpočet fasádneho hluku pre potreby štatistiky (odhadované počty ľudí v pásmach, počet ľudí, ktorí bývajú v bytoch s tichou fasádou, počty škôl a nemocníc) bol robený bez odrazov zvuku od budovy, pre ktorú bol robený výpočet hodnoty hlukových indikátorov v bodoch výpočtu prislúchajúcich k danej budove.
D/ Pri výpočte bol zohľadnený útlm terénu, vodných plôch a vplyv lesného porastu na šírenie zvuku od jeho zdroja k miestu príjmu, bodu výpočtu.

Pre odraz od vonkajších povrchov budov bol použitý útlm 1 dB (tým je nezávisle na frekvencii určený súčiniteľ absorpcie na 0,21). Vo výpočte sa zohľadnili všetky odrazy prvého rádu, ktoré vznikli namodelovanými odrazovými plochami vo vzdialenosti menšej ako 100 m od zdroja alebo imisného bodu. Toto platí aj pre odrazený zvukový lúč clonený inými objektmi.

Výpočet v imisných bodoch sa urobil v rastri 10 m pre výšku 4 m nad terénom. Z hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc, získaných priamym výpočtom v bodoch rastra, sa interpoláciou vytvorili izočiary rovnakých hodnôt hlukových indikátorov. Pomocou izočiar (izofón) sa vytvorila plošná hluková mapa s farebne odlíšenými pásmami hodnôt hlukových indikátorov. Výpočet indikátorov, pre jednotlivé zdroje, bol robený podľa vyššie  uvedených postupov.

Z vypočítaných hodnôt indikátorov hluku, s ohľadom na akčné hodnoty hlukových indikátorov pre jednotlivé zdroje hluku podľa Nariadenie Vlády SR č. 44/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, v platnom znení a postup uvedený vo Vestníku MZ SR čiastka 55-60/2005, Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp číslo: OŽPaZ/5459/2005 zo dňa 28.11.2005,  boli vytvorené konfliktné plány pre sledované zdroje hluku.

Hodnoty indikátorov hluku pred fasádou budov (takzvaný fasádny hluk), pre výpočet štatistík požadovaných v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, boli vypočítané v bodoch vo vzdialenosti 2 metre pred fasádou budov, vo výške 4 metre nad terénom s rastrom 10 metrov po obvode budov. Pri výpočte hodnôt v danom bode výpočtu nebol zohľadnený odraz zvuku od fasády budovy, pred ktorou bol umiestnený bod výpočtu „fasádneho hluku“. Odraz zvuku od fasád iných budov a objektov bol pri výpočte hodnôt „fasádneho hluku“ zohľadnený.

Okrem výpočtov, boli urobené krátkodobé a dlhodobé kontrolné merania. Krátkodobé merania boli robené predovšetkým na overenie a spresnenie akustických emisných údajov niektorých úsekov pozemných komunikácií, úsekov železničných tratí a nových úsekov električkových tratí. Emisné údaje priemyselných zdrojov zvuku boli stanovené na základe merania. Dlhodobé merania boli robené za účelom získania informácií o celkovej hlukovej situácii v rôznych miestach Bratislavskej aglomerácie. Dlhodobé merania boli robené v okolí jedného priemyselného podniku (tri mesiace), letiska (12 mesiacov), troch miestach okolia pozemných komunikácií (dva týždne) a jedného miesta v blízkosti železničnej trate.

V súlade s legislatívou boli sledované dva hlukové indikátory Ldvn a Lnoc.

Hlukový indikátor Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom:

Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10),

kde:
Ldeň je 
dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre deň, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka,
Lvečer je dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre večer, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka,
Lnoc je dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre noc, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka.

Časový interval:
- deň je v trvaní 12 hodín od 6:00,
- večer v trvaní 4 hodiny od 18:00,
- noc v trvaní 8 hodín od 22:00.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky