Použité metódy výpočtu SHM v Kočickej aglomerácii pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Použité metódy výpočtu SHM v Kočickej aglomerácii pre stav v r. 2011

Výpočty pre potreby stanovenia plošnej hlukovej záťaže, fasádneho hluku a spracovanie štatistických údajov požadovaných v zmysle požiadaviek slovenskej legislatívy a Smernice EP a RADY 2002/49/EC boli robené pomocou programového systému CadnaA.

Pre zdroje hluku z dopravy na pozemných komunikáciách, bez koľajovej dopravy, bola použitá francúzska výpočtová metóda "NMPB Routes 96" podľa francúzskej normy "XPS 31-133" s aplikačnou úpravou „NMPB Routes 96“ a „XPS 31-133“ pre podmienky Slovenskej republiky.
Pre zdroje hluku zo železničnej a električkovej dopravy bola použitá nemecká výpočtová metóda "Schall 03" s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.
Pre zdroje hluku z leteckej dopravy bola použitá metóda ECAC.CEAC Doc. 29 s aplikačnou úpravou ECAC.CEAC Doc. 29 pre podmienky Slovenskej republiky.
Pre zdroje hluku z priemyselných podnikov bola použitá norma ISO 9613-2 s aplikačnou úpravou pre podmienky Slovenskej republiky.

Pri výpočtoch boli použité nasledovné zohľadnenia:
A/ Pri šírení zvuku, od zdroja hluku do bodu výpočtu, bol uvažovaný vplyv terénu.
B/ Pri šírení zvuku bol zohľadnený vplyv geometrie objektov, vrátane protihlukových clôn.
C/ Výpočet fasádneho hluku pre potreby štatistiky (odhadované počty ľudí v pásmach, počet ľudí, ktorí bývajú v bytoch s tichou fasádou, počty škôl a nemocníc) bol robený bez odrazov zvuku od budovy, pre ktorú bol robený výpočet hodnoty hlukových indikátorov v bodoch výpočtu prislúchajúcich k danej budove.
D/ Pri výpočte bol zohľadnený útlm terénu, vodných plôch a vplyv lesného porastu na šírenie zvuku od jeho zdroja k miestu príjmu, bodu výpočtu.
Pre odraz od vonkajších povrchov budov bol použitý útlm 1 dB (tým je nezávisle na frekvencii určený súčiniteľ absorpcie na 0,21). Vo výpočte sa zohľadnili všetky odrazy prvého rádu, ktoré vznikli namodelovanými odrazovými plochami vo vzdialenosti menšej ako 100 m od zdroja alebo imisného bodu. Toto platí aj pre odrazený zvukový lúč clonený inými objektmi.
Výpočet v imisných bodoch sa urobil v rastri 10 m pre výšku 4 m nad terénom. Z hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc, získaných priamym výpočtom v bodoch rastra, sa interpoláciou vytvorili izočiary rovnakých hodnôt hlukových indikátorov. Pomocou izočiar (izofón) sa vytvorila plošná hluková mapa s farebne odlíšenými pásmami hodnôt hlukových indikátorov. 

Z vypočítaných hodnôt indikátorov hluku, s ohľadom na akčné hodnoty hlukových indikátorov pre jednotlivé zdroje hluku boli vytvorené konfliktné plány pre sledované zdroje hluku. 

Hodnoty indikátorov hluku pred fasádou budov (takzvaný fasádny hluk), pre výpočet štatistík požadovaných v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, boli vypočítané v bodoch vo vzdialenosti 2 metre pred fasádou budov, vo výške 4 metre nad terénom s rastrom 10 metrov po obvode budov. Pri výpočte hodnôt v danom bode výpočtu nebol zohľadnený odraz zvuku od fasády budovy, pred ktorou bol umiestnený bod výpočtu „fasádneho hluku“. Odraz zvuku od fasád iných budov a objektov bol pri výpočte hodnôt „fasádneho hluku“ zohľadnený.
Okrem výpočtov, boli urobené krátkodobé a dlhodobé kontrolné merania. Krátkodobé merania boli robené predovšetkým na overenie a spresnenie akustických emisných údajov niektorých úsekov pozemných komunikácií a úsekov električkových tratí. Meranie bolo robené aj v okolí vlakotvornej stanice Košice. Emisné údaje priemyselných zdrojov zvuku boli stanovené na základe merania. 

Priestorové databázy a ortofotomapy potrebné pre vytvorenie trojrozmerného modelu územia bratislavskej aglomerácie boli dodané firmami EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS Slovakia, s.r.o.. 

V súlade s legislatívou boli sledované dva hlukové indikátory Ldvn a Lnoc.

Hlukový indikátor Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom:

Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10),

kde:
Ldeň je 
dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre deň, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka,
Lvečer je dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre večer, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka,
Lnoc je dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre noc, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka.

Časový interval:
- deň je v trvaní 12 hodín od 6:00,
- večer v trvaní 4 hodiny od 18:00,
- noc v trvaní 8 hodín od 22:00.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky