Použité metódy výpočtu a merania SHM vybraných úsekov ciest v správe SSC pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Použité metódy výpočtu a merania SHM vybraných úsekov ciest v správe SSC pre stav v r. 2011

V súlade s Odborným usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR, pre výpočet strategickej hlukovej mapy, v okolí väčších ciest v správe SSC, bol použitý postup uvedený v NMPB 96 (Francúzska výpočtová metóda) s adaptáciou pre použitie v Slovenskej republike.    

Pri výpočtoch boli použité nasledovné zohľadnenia:
A/ Pri šírení zvuku, od zdroja hluku do bodu výpočtu, bol uvažovaný vplyv terénu.
B/ Pri šírení zvuku bol zohľadnený vplyv geometrie objektov, vrátane protihlukových clôn.
C/ Výpočet fasádneho hluku pre potreby štatistiky (odhadované počty ľudí v pásmach, počet ľudí, ktorí bývajú v bytoch s tichou fasádou) bol robený bez odrazov zvuku od hodnotených budovy.
D/ Pri výpočte bol zohľadnený útlm terénu, vodných plôch a vplyv rôzneho povrchu terénu v okolí sledovaných ciest, pri šírenie zvuku od jeho zdroja k miestu príjmu (miesto výpočtu).

Pre odraz od vonkajších povrchov budov bol použitý útlm 1 dB (tým je nezávisle na frekvencii určený súčiniteľ absorpcie na 0,21). Vo výpočte sa zohľadnili všetky odrazy prvého rádu, ktoré vznikli namodelovanými odrazovými plochami vo vzdialenosti menšej ako 100 m od zdroja alebo imisného bodu. Toto platí aj pre odrazený zvukový lúč clonený inými objektmi.

Výpočet v imisných bodoch sa urobil v rastri 10 m pre výšku 4 m nad terénom. Z hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc, získaných priamym výpočtom v bodoch rastra, sa interpoláciou vytvorili izočiary rovnakých hodnôt hlukových indikátorov. Pomocou izočiar (izofón) sa vytvorila plošná hluková mapa s farebne odlíšenými pásmami hodnôt hlukových indikátorov. Výpočet indikátorov, pre jednotlivé zdroje, bol robený podľa vyššie  uvedených postupov.

Hodnoty indikátorov hluku pred fasádou budov (takzvaný fasádny hluk), pre výpočet štatistík požadovaných v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, boli vypočítané v bodoch vo vzdialenosti 2 metre pred fasádou budov, vo výške 4 metre nad terénom s rastrom 10 metrov po obvode budov. 

Okrem výpočtov, boli urobené krátkodobé a dlhodobé kontrolné merania. Krátkodobé merania boli robené predovšetkým na overenie a spresnenie akustických emisných údajov ťastí úsekov ciest, v oklí ktorých sa robila strategická hluková mapa. Dlhodobé merania boli robené za účelom získania informácií o celkovej hlukovej situácii v rôznych miestach okolia sledovaných ciest. Výsledky boli verifikované s údajmi z výpočtu.

V súlade s legislatívou boli sledované dva hlukové indikátory Ldvn a Lnoc.

Hlukový indikátor Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom:

Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10),

kde:
Ldeň je 
dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre deň, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka,
Lvečer je dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre večer, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka,
Lnoc je dlhodobá hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre noc, určená pri pôsobení sledovaných zdrojov hluku počas všetkých dní roka.

Časový interval:
- deň je v trvaní 12 hodín od 6:00,
- večer v trvaní 4 hodiny od 18:00,
- noc v trvaní 8 hodín od 22:00.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky