Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2011

Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú.

V čase spracovania SHM a prípravy AP, na území Bratislavskej aglomerácie (BA), boli v minulosti realizované protihlukové opatrenia vo forme protihlukových clôn (protihlukové steny a valy) a opatrenia na obytných budovách, pre zabezpečenie vetrania, pri zatvorených okách (vetracie mriežky a štrbiny vo vybraných miestnostiach vnútorného chráneného priestoru v bytových domoch).
Celkove bolo na území BA, pre stav v roku 2011, vybudovaných 21680 metrov protihlukových stien (PHS) a jeden protihlukový val, v dĺžke 560metrov. Z uvedených PHS, bolo v okolí železničných tratí vybudovaných 245 metrov PHS.
Pre stav v roku 2011, bolo na území BA približne 100 bytových domov s inštalovaným systémom prídavného vetrania, pri zatvorených oknách, pre zníženie hlukovej záťaže vo vnútornom chránenom priestore bodov určených na bývanie.


Pripravované projekty

Cestná doprava
Najväčší počet ľudí, ktorí sú obťažovaní týmto zdrojom hluku, žije v okolí miestnych cestných komunikácií, ktoré sú v hustej obytnej zástavbe mesta Bratislava. Z uvedeného dôvodu, na týchto úsekoch ciest, nie je možné uvažovať s protihlukovými opatreniami na ceste šírenia, medzi zdrojom a miestom príjmu, vo forme protihlukových clôn (PHC). V týchto úsekoch, je väčšinou možné navrhnúť, pre zníženie hlukovej záťaže obyvateľov, technicko-organizačné opatrenia, alebo opatrenia na fasádach budov určených na bývanie.

Na základe informácii od vlastníkov, alebo správcov pozemných komunikácií, na území Bratislavskej aglomerácie, sú na zmiernenie obťažovania hlukom, navrhnuté nasledovné opatrenia.
Magistrát hl. mesta SR Bratislava, pre obdobie rokov 2012 – 2016, pripravuje niekoľko projektov, ktorých realizácia môže znížiť počet obyvateľov, ktorí sú obťažovaní nadmerným hlukom.
Oprava alebo výmena obrusných vrstiev na vozovkách miestnych komunikácií. V závislosti od aktuálneho stavu vozovky pred opravou, použitej technológie a materiálu na opravu, môžu opatrenia znížiť emisné hodnoty hluku z cestnej dopravy o 2 až 4 dB.

Navrhované opravy v roku 2012
P.č.OkresKomunikáciaŠpecifikácia miestaPlocha [m2]
1III.Bajkalská
pod priech. pre chodcov v križ. s Vajnorskou po ul. V. Tegelhoffa-ĽJP
110
2III.Vajniorská
od Trnavského mýta po Českú- PJP v smere von z mesta
485
3III.Račianska
obidva jazd. pruhy od Blatnickej v smere do mesta
142
4III.Račianska
od Račianskeho mýta - obidva jazdné pruhy v smere von z mesta
190
5IV.Saratovská
od polície smer Dúbravčická ul.,PJP
112
Navrhované opravy v roku 2013
P.č.OkresKomunikáciaŠpecifikácia miestaPlocha [m2]
1I.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
Oprava povrchu kom. Pravý jazd. pruh smer Botanická
643
2I.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
Oprava povrchu kom. Pravý jazd. pruh pred PKO v smere Rázusovo nábrežie
375
3I.
Staromestská
Oprava povrchu kom. Pravý jazd. pruh od nájazdu Kapucínska po odboč. Župné nám.
576
4I.
Staromestská
Oprava povrchu kom. Pravý a ľavý jazd. pruh + BUS pruh pred zastávkou Zochova v úseku od Pilárikovej v smere Most SNP
712
5I.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
Oprava povrchu kom. Ľavý priamy pruh pri odboční na Most SNP, smer Rázusovo nábrežie416
6I.
Palisády
Oprava povrchu kom. Pravý jazd. pruh v úseku od Šulekovej po Bradlianskú674
7I.
Palisády
Oprava povrchu kom. Pravý jazd. pruh v úseku od Koreničovej po Zámockú741
8I.
Drotárska cesta
Oprava povrchu kom. Pravý jazd. pruh.od Prvosienkovej po Korabinského750
9I.
Drotárska cesta
Oprava povrchu kom. Pravý jazd. pruh od Korabinského po Prvosienkovú750
10I.
Drotárska cesta
Oprava povrchu kom. Pravý jazd. pruh v úseku od Na Hrebienku po Korabinského
750
11I.
Matúšová I. etapa
Oprava povrchu kom. Pravý jazd. pruh od č. 8 po dom č. 30 v smere Drotrárska cesta750
12I.
Matúšová II. etapa
Oprava povrchu kom. Pravý jazdný pruh od domu č. 30 po odbočenie do zaslepenej časti Matúšovej ul.550
13I.
Cesta na Červený most
v koordinácii s GIB-om úprava povrchu kom. pri zast.MHD
210
14I.Brnianska
smer Patronka BUS pruh + priamy pravý jazdný pruh, smer Patrónka
750
15I.
Brnianska
odbočovací pruh na Prokopa Veľkého, smer Patrónka
750
16I.
Brnianska
smer CMO (centrálna mestská oblasť), ľavý jazdný pruh, začiatok cca 14 m pred odbočkou na ul. Prokopa Veľkého
750
17II.
Trnavská
od Maximiliána Hella v smere na letisko
558
18
II.
Slovnaftská
od Závodnej po malý Dunaj,smer do CMO
718
19
II.
Slovnaftská
od Závodnej smer mesto, II.etapa
728
20
II.
Bajkalská
PJP (pravý jazdný pruh) smer CMO v podjazde križ. Bajkalská-Prievozská
675
21
II.
Bajkalská
PJP smer Slovnaft v podjazde križ. Bajkalská-Prievozská
335
22
II.
Jégeho
v smere na Záhradnícku
744
23
II.
Svätoplukova
od Koceľovej po Kulíškovu
154
24
II.
Bajkalská
zastávka Mliekarenska
750
25
II.
Prievozská
zastávka Novohradská
420
26
II.
Prievozská
za Bajkalskou
193
27
II.
Dvojkrížna
konečná650
28
II.
Podunajská
pred Estónskou v smere na Dvojkrížnu
585
29
II.
Tomášikova
za Gagarinovou smer Ružinovská
584
30
II.
Tomášikova
za Gagarinovou smer Ružinovská, PJP
200
31
I.
Brnianska
smer Patronka BUS pruh + priamy pravý jazdný pruh, smer Patrónka
749

Dĺžka [m]
32III.
Bojnická
Pravý jazd. pruh od Starej Vajnorskej v smere na Pribilinskú
134
33
III.
Bojnická
Ľavý jazdný pruh od St. Vajnorskej v smere na Pribilinskú
100
34
III.
Bojnická
Celá šírka komunikácie pred železničným mostom
163
35
III.
Dopravná
Pravý jazd. pruh od č. 35 v smere do Rače
201
36
III.
Dopravná
Celá šírka komunikácie od SOÚ v smere do Rače
72
37
III.
Hlavná
PJP v smere do mesta od č. 40 po Jeséniovu
525
38
III.
Odborárska
PJP pred križovatkou s Vajnorskou
230
39
III.
Odborárska
ĽJP pred križovatkou s Vajnorskou230
40
III.
Račianska
PJP od zastávky MHD Mladá Garda v smere do mesta
125
41
III.
Račianska
PJP od železnič. priecestia po zast. MHD Mladá Garda smer do mesta
215
42
III.
Žitná
PJP -od č. 42 po 54 
201
43
III.
Žitná
PJP v smere von z mesta pred predajňou Auto Rotos
210
44
III.
Račianska
Celá šírka komunikácie od Pionierskej v smere do mesta
101
45
III.
Račianska
Celá šírka kom. od predajne Lidl -po Palmu v smere von z mesta
286
46
III.
Račianska
PJP od č. 48 po Šuňavcovu, obidva JP (jazdné pruhy) od Šuňavcovej po Kominársku v smere do mesta
633
47
III.
Žitná
PJP v smere do mesta od Detvianskej a od Bukovinskej
Roľnícka PJP v smere na Čiernu vodu od č. 8/A po č. 15 a celá šírka kom. po č. 43. PJP v smere von z mesta od MÚ po Baničovu
443
48
III.
Roľnícka
PJP v smere na Čiernu vodu od č. 8/A po č. 15 a celá šírka kom. po č. 43. PJP v smere von z mesta od MÚ po Baničovu
402
49
III.
Račianska
obidva JP v smere von z mesta od Jarošovej po Billu
170
50
III.
Račianskao
celá šírka komunikácie od Sadmelijskej v smere na Hečkovu
150
51
III.
Pionierska
tri jazd. pruhy pred križovatkou s Račianskou
44
52IV.
Podháj
od Podlesnej ul. smer Hodonínska cesta, PJP
223
53
IV.
Podháj
v hornej časti smer Hodonínska, ĽJP
180
54
IV.
Podháj
dva JP(ĹJP+PJP) + ľavé odbočenie smer Hodonínska (oproti detskému ihrisku)
185
55
IV.
M. Sch. Trnavského
od zast. MHD "Damborského"po Bagarovu ul. (stop čiara)– LJP
199
56
IV.
M. Sch. Trnavského
od sobášnej siene po zast. MHD “Damborského“, PJP(priamy JP)
113
57
IV.
Českoslov. tankistov
úsek Bratislavská – Gbelská
225
58
IV.
Staré grunty
výjazd z Televízie smer konečná aut. MHD, PJP
227
59
IV.
VÚ (vyradený úsek) III/00244
od zast. MHD „Krpáč“, smer okružná križovatka č.2 (Hornbach), PJP
227
60V.
Panónska
buspruh od nadjazdu Bratská po odbočenie k Pannon Ofice
187
61V.
Panónska
buspruh od zast MHD ZST Petržalka v smere z CMO
169
62V.
Rusovská cesta
PJP od nadjazdu nad Panónskou smer Einsteinova
214
Navrhované opravy v roku 2014
P.č.OkresKomunikáciaŠpecifikácia miestaPlocha [m2]
1I.
Mlynské nivy
oprava povrchu zastávky MHD smer Prievoz
100
2I.
Landererova
oprava povrchu pri SND smer Most Apollo
350
3I.
Námestie 1. mája
oprava povrchu zastávky MHD smer podjazd Staromestská
150
4I.
Mlynské nivy
zastávky Svätoplukova smer CMO
66
5I.
Karadžičova
oprava povrchu kom. od Bazovej
195
6I.
Mlynské nivy
oprava povrchu vozovky od Karadžičovej po Dunajskú, PJP
442
7I.
Ul. 29. augusta
oprava povrchu kom. v úseku od Špitálskej po Cukrovú
1439
8I.
Prokopa Veľkého
oprava povrchu komunikácie
1256
9I.
Staromestská
LJP smer centrum a LJP smer Most SNP
3000
10I.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
od River Parku po Žižkovú dva JP
3988
11I.
Mátúšova
oprava povrchu kom.
1056
12I.
Záhradnícka
od Odborárskeho nám. po Karadžičovu
4535
13I.
Záhradnícka 12-14
oprava zastávky MHD
104
14II.
Záhradnícka
zastávka MHD Kvačalova
283
15II.
Svätoplukova
oprava kom.
672
16II.
Gagarínova
oprava kom.
529
17II.
Kazanská
oprava kom.
539
18
II.
Slovnaftská
oprava kom.
950
19
II.
Dvojkrížna
oprava kom.
504
20
II.
Rožňavská
oprava kom.
99
21
III.
Riazanská
oprava zastávky MHD
120
22
III.
Podkolibská
oprava frézovaním
850
23
III.
Tomášiková
oprava frézovaním
910
24
III.
Rybničná
oprava frézovaním
300
25
III.
Podkolibská
oprava frézovaním
650
26
III.
Kukučínová
oprava frézovaním
1145
27
IV.
Saratovská
v križovatke pred Dúbravčickou
472
28
IV.
Saratovská
obchodný dom Saratov smer CMO
1862
29
IV.
M. Sch. Trnavského
pri zast. Švantnerova
1844
30
IV.
Lamačská cesta
pri vyústení Mokrohájskej
272
31
IV.
Tešedíkova
od Rošického
916
32IV.
VU III/00244
od MHD Krpač - okružná križovatka č. 2
1571
33
IV.
VU III/00244
zast. MHD "Bory rázcestie" smer Eisnerova
1470
34
IV.
Tešedíkova
od Rošického
5724
35
V.
Panónska
Panónska
201
36
V.
I/2
I/2 pred odbočkou na Jarovce
670
37
V.
Mamateyova, Lietavská, Vyšehradská
oprava zastávky MHD 2x Mamateyova, 2x Lietavská, 1x Vyšehradská
586
38
V.
Budatínska, Lietavská
oprava zastávky MHD 1x Budatínska, 2x Lietavská, nástupisko Lietavská
522
39
V.
Jantárova
oprava nástupiska na Jantárovej - Lúčanka
165
40
V.
Osuského
odfrézovanie a pokládka novej obrusnej vrstvy na Osuského
2012
41
V.
Vyšehradská, Budatínska
frézovanie nerovností na Vyšehradskej a Budatínskej
850
Navrhované opravy v roku 2015
P.č.OkresKomunikáciaŠpecifikácia miestaPlocha [m2]
1I.
Námestie F. Liszta
oprava povrchu vozoviek a chodníkov
6300
2I.
Rázusovo nábrežie
od Nám. Ľ. Štúra po Most SNP
3070
3I.
Staromestská
vstup do križovatky pred Suchým mýtom, 2 JP
850
4I.
Námestie 1. mája
od Kollárovho námestia po podjazd Staromestská, 2 JP
2100
5I.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
od Mosta SNP po zjazd zo Staromestskej + výjazd na most
3300
6I.
Štefánikova
PJP od Krížkovej po Lermontovovu
1650
7I.
Štefanovičova
od Kyčerského po Námestie Slobody, vrátane bezbariér.úprav
1044
8II.
Svätoplukova
lokálna výmena povrchu
3620
9II.
Krajinská, Popradská
oprava povrchu chodníkov, Popradská 47 - 11
380
10II.
Krížna
dva JP od Trnavského mýta po Legionársku
1800
11I.
Krížna
vstup do križ. Trn. mýto, zač. 60 m pred Levickou sm. Vajnorská
1800
12II.
Trnavská
od Palkovičovej v smere von z mesta
1670
13III.Vajnory
kruhový objazd - výmena povrchu
825
14III.
Kukučínova
od Slimáka po križ. s Jarošovou - výmena povrchu
760
15III.
Pekná cesta
ýmena povrchu zastávky MHD "Pekná cesta"
120
16IV.
Záhorská ulica
výmena povrchu hr.10 cm
1950
17V.
Osuského
od Nám. Hraničiarov po Gesayovú - výmena povrchu hr.6 cm
1880
18
V.
Romanova
výmena povrchu zastávky MHD "Markova" a oprava chodníka
611
19
V.
Šintavská
výmena povrchu zastávky MHD "Znievska"
308
20
V.
Budatínska
výmena povrchu zastávky MHD "Budatínska"
307
21
V.
Einsteinova
zastávka MHD "Incheba" + nástupisko
770
Navrhované opravy v roku 2016
P.č.OkresKomunikáciaŠpecifikácia miestaPlocha [m2]
1I.
Mlynské Nivy
od Dunajskej po Ml. nivy č. 6, PJP
600
2I.
Dunajská
od Lazaretskej po križ. Ul. 29. augusta, obojsmerne
1200
3I.
Palisády
od Zámockej po Škarniclovu, PJP
1500
4I.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
od VÚVH po Botanickú a od VÚVH po PKO
8000
5I.
Staromestská
lokálne v oboch smeroch
2000
6I.
Štefanovičova
od Šancovej po Kýčerského
1200
7II.
Vajnorská
od železničného nadjazdu po Bajkalskú v smere CMO
8000
8III.
Trnavská
od Bajkalskej po Tomášikovu, obojsmerne
17500
9III.
Rožňavská
od Trnavskej po Galvániho, obojsmerne
26000
10III.
Cesta na Senec
od Zlatých pieskov po OD NAY, obojsmerne
25000
11I.
Prokopa Veľkého
od Brnianskej po Hroboňovu, obojsmerne
1385
12I.
Hroboňova
od Prokopa Veľkého po Búdkovú, obojsmerne
2075
13I.
Drotárska cesta
od potravín Terno po Matúšovú, obojsmerne
2000
14I.
Bôrik
od Údolnej po parkovisko Bôrik, obojsmerne
621
15I.
Jančova
PJP od Mudroňovej po Čmelovec
830
16I.
Nám. slobody
pred STU + od Nám. 1. mája po Spojnú
4000
17I.
Štefánikova
od Suchého mýta po Krížkovú, obojsmerne
8000
18
I.
Búdková
od Mudroňovej po Hroboňovú, obojsemerne
7125
19
I.
Matúšova
od Súbežnej po Lovinského, obojsmerne
1370
20
I.
Stará vinárska
od Pažického po Mudroňovu, v celom úseku
3400
21
I.
Na Slavíne
od Pažického po Na Slavíne č. 1, v celom úseku
1380
22
I.
Mudroňova
oprava dlažby
1100
23
I.
Klobučnícka
oprava dlažby
400
24
I.
Uršulínska
oprava dlažby
600
25
I.
Námestie Ľ. Štúra, Mostová
oprava dlažby
800
26
I.
Námestie E. Suchoňa
oprava dlažby
1200
27
I.
Banskobystrická
oprava chodníka
620
28
I.
Hodžovo nám.
od Bajkalskej po Tomášikovu, obojsmerne
4900
Zníženie hlukovej záťaže, vo vybraných lokalitách okolia pozemných komunikácií, v dôsledku urbanisticko-dopravných opatrení. Toto opatrenie zahŕňa najmä plánovanie a výstavbu nových pozemných komunikácií, obchvatov a preložiek existujúcich ciest tak, aby boli trasované mimo územia s funkciou bývania. V prípade preložiek a výstavby nových cestných obchvatov, to znamená hlavne pretrasovanie cestnej dopravy do územia, s podstatne menším počtom obyvateľov, pri súčasnom zohľadnení dodržania prípustných hodnôt určujúcej veličiny pre hluk z cestnej dopravy, danej platnou legislatívou.

Na území aglomerácie sú navrhnuté tieto urbanisticko-dopravné opatrenia:
- Cesta I/2 v úseku Lamač - Záhorská Bystrica (4-pruh)
- Cesta I/63 v úseku Vrakuňa - Podunajské Biskupice (4-pruh)
- Cesta II/502 v úseku Pionierska - Gaštanový hájik - Na pántoch - Rybničná (4-pruh),
- Cesta II/572, v úseku Galvaniho – Vrakuňa, hranica mesta (2-pruh),
- Cesta III/0611 v trase severného obchvatu Vajnor,
- obchvat Čunova v priestore rekreačného areálu,
- príprava výstavby nultého obchvatu Bratislavy, vybudovaním južnej časti diaľnice D4, v úsekoch Jarovce - Ivanka sever a Ivanka sever - Rača
- príprava výstavby časti rýchlostnej cesty R7, napojenej na nultý obchvat Bratislavy križovatkou s diaľnicou D4; na území BA sú naplánované úseky R7 Bratislava Prievoz – Ketelec a Ketelec – Dunajská Lužná.

Výstavba základného komunikačného systému – ZAKOS:
- stredný dopravný okruh v trase Severnej tangenty (Pionierska – Pražská)
- vonkajšieho dopravného polokruhu v úseku Lamač - tunel pod Karpatami -
- Bojnická - Galvaniho (4-pruh), vrátane mimoúrovňovej križovatky

Opatrenia na pozemných komunikáciách v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s.
Ivanka pri Dunaji – cesta III/1041 (pôvodne III/0614), výmena krytu vozovky, upravená križovatka na ceste III/1041 s miestnou komunikáciou Hurbanova a Škultétyho
Most pri Bratislave – výmenu krytu na ceste II/572, ul. Nálepkova
Chorvátsky Grob / Čierna Voda - príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, prepojenia cesty III/1082 (III/5021 – Javorová alej) s diaľnicou D1.

Cestné komunikácie, na území aglomerácie, v správe NDS, a.s.
Správca diaľničnej siete, na území aglomerácie, plánuje v sledovanom období prípravu a výstavbu protihlukových stien (PHS).
Výstavba (PHS) pozdĺž úseku diaľnice D2, v území mestskej časti Bratislava Jarovce. Plánovaná je výstavba dvoch PHS. PHS1 bude tvorená ôsmimi samostatnými blokmi, v celkovej dĺžke 1604 metrov. PHS2 bude tvorená dvoma samostatnými blokmi, v celkovej dĺžke 138 metrov.
Výstavba PHS pozdĺž diaľnice D2, v území mestskej časti Bratislava Lamač. Celkove je navrhnutých sedem PHS, na dĺžke trasy diaľnice 2756 metrov. Začiatok navrhovaných PHS je v úseku od km 55,071 km (pri križovaní s cestou II/505) a končí v km 57,827 (pred čerpacou stanicou pohonných hmôt OMV).

Električková doprava
V sledovanom období je naplánovaná rekonštrukcia a modernizácia električkových tratí na radiálach električkového systému.
V prvej etape, sa realizovala rekonštrukcia časti električkovej trate na Záhradníckej ulici. Pevná jazdná dráha bola nahradená systémom so zatrávnením. Tento systém električkových tratí, spolu s vhodným upevnením koľají, je účinným opatrením na zníženie hlukovej záťaže v okolí električkových tratí.

V rokoch 2014 – 2016 (2020), sa pripravuje modernizácia električkových tratí:
- Ružinovská radiála, od Amerického nám. po konečnú v Ružinove,
- Vajnorská radiála, od Trnavského mýta po konečnú pri Zlatých pieskoch
- Dúbravsko-Karloveská radiála, od tunela po ul. Damborského (2020)

Na realizovaných častiach modernizovaných električkových tratí, boli realizované najmä opatrenia na zníženia prenosu vibrácií z jazdnej dráhy do podložia, a tým aj do najbližších dotknutých stavieb (najmä bytových domov).
V projektovej príprave, je potrebné stanoviť podmienku, aby boli navrhnuté také protihlukové opatrenia, ktoré zabezpečia po realizácii modernizácie, účinné zníženie hlukovej záťaže, voči stavu pred modernizáciou.
Vhodným opatrením môže byť použitie traťového zvršku s koľajovým absorbérom hluku, s funkciou retencie vody alebo použitie, klasického zatrávneného zvršku.
Ďalším opatrením na zníženie hlukovej záťaže spôsobovanej električkovou dopravou, je nákup nových koľajových vozidiel. Toto opatrenie musí byť realizované súbežne s modernizáciou a rekonštrukciou električkových tratí a najmä s dôsledným uplatňovaním pravidelného ošetrovania infraštruktúry – brúsenie koľajníc, ošetrovanie koľajového zvršku a pod.

Železničná doprava
Pre obdobie návrhu Akčného plánu Bratislavskej aglomerácie, prevádzkovateľ železničných dráh na území aglomerácie, nemal v rozpočte plánované prostriedky na investičné zámery, ktoré by ich realizáciou výrazne ovplyvnili hlukovú záťaž spôsobovanú železničnou dopravou na území aglomerácie. Na základe rokovania so správcom železničných dráh na území aglomerácie, ŽSR SR, sú v období do konca roka 2016 naplánované dopravno-organizačné opatrenia, ktoré môžu na niektorých úsekoch sledovaných tratí znížiť hlukovú záťaž.
Je naplánované zníženie traťovej rýchlosti na trati ŽSR 124A, v podúseku v území mestských častí Bratislava Trnávka a Ružinov. Na tejto trati je pripravovaný aj projekt, ktorý by mal obmedziť prevádzku nákladných vlakov na tomto traťovom úseku. Uplatnenie tohto opatrenia, je viazané na koordináciu s činnosťou v železničnom termináli RAIL HUB Terminal Dunajská Streda.
Ďalším opatrením, je príprava zníženia traťovej rýchlosti, najmä pre nákladné vlaky v referenčnom časovom úseku noc, na ŽSR 127C, v podúseku Bratislava UNS-Bratislava Petržalka.
Predpokladaným investičným opatrením, je návrh PHS pozdĺž trate ŽSR126A, v traťovom úseku Bratislava hl. stanica – Devínska Nová Ves, v okolí trate v území v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Tento projekt je viazaný na pridelenie investičných prostriedkov od zriaďovateľa správcu železničných tratí.
Ďalším projektom, ktorý priamo nesúvisí s generovaním hluku pri reálnej železničnej prevádzke, je návrh opatrení na zníženie hlukovej záťaže, spôsobenej pri zoraďovacej činnosti na vlakotvornej stanici Bratislava – východné. V roku 2016 je naplánovaná inštalácia zariadení, ktoré majú zabezpečiť výrazné zníženie hlukovej záťaže, najmä v okolí zvážneho pahorku, pri zoraďovaní vlakových súprav. 

Opatrenia na ochranu tichých oblastí
Na území Bratislavskej aglomerácie, v čase prípravy Akčného plánu BA, v zmysle zákona a súvisiacej legislatívy, neboli vyhlásené tiché oblasti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky