Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa Bratioslavskej aglomerácie pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa Bratioslavskej aglomerácie pre stav v r. 2016

Územie Bratislavskej aglomerácie sa nachádza na juhozápade Slovenskej republiky. Územie je tvorené katastrálnymi územiami mestských častí Bratislavy a katastrálnymi územiami obcí Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave, Chorvátsky Grob a Bernolákovo. Celková plocha územia BA je 444,4 km2z toho územie mestských častí Bratislavy je 367 km2.
Poloha územia BA, vzhľadom na územie Slovenska

Situovanie Bratislavskej aglomerácie okolo centra Bratislavy.
Severovýchodná časť územia zasahuje do územia pohoria Malé Karpaty. V strede západnej časti územia Bratislavekej aglomerácie sa nachádza územie Devínskej Kobyly, kopec s výškou 514 mnm (Bpv). Tieto územia sú malo obývané a nenachádzajú sa tu žiadane výrazné zdroje hluku. Západnou časťou územia, približne so severu na juh, preteká najväčšia slovenská rieka Dunaj. Severozápadná časť územia a južne od spojnice medzi Devínskou kobylou a vrchom Kamzík v Malých Karpatoch je územie rovinaté. Najnižšie položené územie je v južnej časti BA vo výške cca 120 mnm (Bpv). Najvyšším bodom je vrchol Devínskej Kobyly.
Na území Bratislavskej aglomerácie sa nachádza Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, ktorej súčasťou je aj Devínska Kobyla. V okolí riek Morava a Dunaj a na časti územia CHKO Malé Karpaty sa na území Ba nachádza územie NATURA 2000 – Chránené vtáčie územie (Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie, Malé Karpaty a Sysľovské polia) a NATURA 2000 – Územia európskeho významu (Vydrica, Biskupické luhy Hrušov, Vydrica, Homoľské Karpaty, Bratislavské luhy, Štokeravská vápenka, Devínske alúvium Moravy, Morava, Devínske jazero, Devínska Kobyla, Ostrovné lúčky)

V čase spracovania strategickej hlukovej mapy BA, pre stav v roku 2016, nebola v aglomerácii vyhlásená žiadna „tichá oblasť“ (v zmysle zákona 2/2005, §3, odstavec e)).

Na území BA, podľa údajov poskytnutých Registra obyvateľov MV SR, pre stav v roku 2016, bolo prihlásených k trvalému pobytu 493 734 obyvateľov. Na katastrálnom území mestských častí Bratislava bolo prihlásených 463 037 obyvateľov. Z uvedeného vyplýva, že väčšina obyvateľov BA býva priamo v hlavnom meste SR Bratislava. Podľa dodaných údajov, v roku 2016, boli obyvatelia BA prihlásení k trvalému pobytu v 214 756 obydliach, z toho na katastrálnom území mestských častí Bratislavy v 206 678 obydliach.
Na území hlavného mesta Bratislava bývajú väčšinou obyvatelia vo viacpodlažných bytových domoch - najmä v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka. V ostatných mestských častiach Bratislavy a obciach, ktoré sú súčasťou BA, sú obytné budovy vo forme nízkopodlažných rodinných domov a viacpodlažných bytových domov. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky