Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa v okolí diaľníc a rýchlostných komunikácií, pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecný opis územia, na ktorom sa robila strategická hluková mapa v okolí diaľníc a rýchlostných komunikácií, pre stav v r. 2006

Vybrané boli tie úseky diaľnic a rýchlostných komunikácií, ktoré na základe dostupných informácii plnili v roku 2006 podmienku viac ako 6 000 000 prejazdov za rok.
Podľa vyhlášky č. 195/2005 Z. z. o podrobnostiach a požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám okrem iných obdržal zhotoviteľ nasledovné údaje pre predmetné úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v majetku NDS, a. s.:
- predpokladané intenzity dopravy po pozemných komunikáciách pre rok 2006,
- povrchy pozemných komunikácií,
- najvyššia povolená rýchlosť po pozemných komunikáciách pre osobné vozidlá a pre nákladné vozidlá.
Rozdelenie intenzity dopravy po predmetných pozemných komunikáciách pre potreby výpočtu hluku pre denný (06:00 – 18:00 hod.), večerný (18:00 – 22:00 hod.) a nočný čas (22:00 – 06:00 hod.) si zhotoviteľ zabezpečil sám a to nasledovne:
1. V priebehu mesiacov jún až september 2006 zhotoviteľ uskutočnil akustické merania in situ v 50 – tich vybraných meracích bodoch v záujmovom území predmetných diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v majetku NDS, a. s.
2. Na základe 99. Odborného usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp, snímal zhotoviteľ počas akustických meraní podľa bodu 1 kamerovým systémom intenzitu dopravy 7 po sebe idúcich dní po predmetných pozemných komunikáciách na úsekoch s rozdielnymi akustickotechnickými vlastnosťami určenými podľa vyhlášky č. 195/2005 Z. z.
3. Na základe týchto 7 denných meraní in situ zhotoviteľ získal rozdelenie intenzity dopravy po predmetných pozemných komunikáciách pre potreby výpočtu hluku pre denný, večerný a nočný čas.
Výsledky akustických meraní a rozdelenie intenzity dopravy pre jednotlivé úseky predmetných diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v majetku NDS, a. s. získaných snímaním kamerovým systémom sú prezentované v kapitole 5.
4. Následne boli predpokladané intenzity dopravy po jednotlivých pozemných komunikáciách pre rok 2006 dodané fy. NDS, a. s. rozdelené pre denný, večerný a nočný čas na základe rozdelenia intenzity dopravy získaného 7 dňovým snímaním kamerovým systémom na
jednotlivých úsekoch predmetných pozemných komunikácií.
Zoznam úsekov je uvedený v tabuľke. Celková dĺžka sledovaných komunikácií je 284,5 km.
Plocha úsekov je 421 km2. Počet obyvateľov je  102 500.

Úseky diaľnic a rýchlostných komunikácií, na ktorých bola robená strategická hluková mapa.

Č. úseku

Úsek

Dĺžka [km]

1

D1 Senec - Sverepec

133

2

R1 Trnava - Nitra

44

3

D1 Ivachnová - Liptovský Mikuláš, cesta I/51

14

4

R1 Čaradice - Žarnovica

26

5

R1 Šášovské Podhradie - Banská Bystrica

33

6

R2 Budča - Zvolen

4

7

I/50 Košice Šaca - Košice, križovatka I/50 a I/68

16

8

I/68 - R4 privádzač Košice juh

3

9

I/68 Dargovských hrdinov - Budimír

8

10

I/11 Žilina

3,5

 

Spolu 10 úsekov

284,5Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky