Informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a výnosov na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s.pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a výnosov na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s.pre stav v r. 2011

V čase spracovania návrhu akčného plánu boli k dispozícii údaje o rozpočte a nákladoch pre tieto navrhované opatrenia:
- Preložka cesty II/502, celkové predpokladané náklady 3 mil. eur
- Oprava povrchu a čiastočná rekonštrukcia cesty II/502, v existujúcom trasovaní, celkové náklady 2 mil. eur
- V meste Malacky oprava vozoviek na cestách II/503, II/590 a časti miestnych komunikácií, celkové náklady 480 tis. eur.

V čase spracovania akčného plánu neboli ukončené všetky návrhy nákladov, na predpokladanú realizáciu navrhovaných opatrení. Z uvedeného dôvodu, v zmysle článku 1, prílohy V, k smernici 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady, z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku, posúdenie cenovej efektívnosti, posúdenie nákladov a výnosov, nie je spracované.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky