Štatistiky o hlukovej záťaži Bratislavskej aglomerácie požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatistiky o hlukovej záťaži Bratislavskej aglomerácie požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2006

Poznámka: V priebehu spracovania strategických hlukových máp ako aj po ich ukončení, odborníci v tejto oblasti, spracovatelia ako aj pracovníci zodpovedných úradov a organizácií v jednotlivých členských štátoch EÚ, mali rôzny názor na spôsob vyhodnotenia požadovaných štatistík. Nejednotnosť bola najmä v tom, ktoré úseky ciest sa majú v aglomeráciách zahrňovať do štatistických výpočtov. V niektorých krajinách v rokoch 2009 a 2010 zodpovedné štátne orgány vydali spresnenie na vypracovanie štatistík. Spresnenie sa týkalo najmä toho, ktoré úseky ciest sa majú zahrnúť do výpočtov pre spracovanie požadovaných štatistík. V niektorých krajinách bolo uvažované len s úsekmi, na ktorých bol počet pohybov motorových vozidiel väčší ako 6 miliónov za rok (väčšie cesty podľa ES 2002/49 EP a Rady pre stav v roku 2006) a v niektorých sa zohľadňovali úseky s počtom pohybov väčším ako 3 milióny za rok (väčšie cesty podľa ES 2002/49 EP a Rady pre spracovanie SHM po roku 2007). Tiež nebol jednotne stavený spôsob určenia počtu obyvateľov žijúcich v bytoch obytných budov, ktorý sú exponovaný hlukom špecifikovaným pásmami hodnôt jednotlivých deskriptorov. Z uvedeného dôvodu, sú údaje požadované Európskou komisiou, uvedené v ďalšom spracované rôznymi spôsobmi. Pre spracovanie boli požité postupy, ktoré boli zverejnené a podľa ktorých sa požadované štatistiky v rôznych krajinách spracovali.

Hluk z dopravy na pozemných komunikáciách

1. Zohľadnené úseky ciest s počtom prejazdov motorových vozidiel za rok viac ako 6 miliónov (väčšie cestné komunikácie v zmysle požiadaviek Smernice 2002/49 EP a Rady pre tvorbu SHM pre stav v roku 2006)

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e/, f/, h/

Pásmo hodnôt
L [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn**)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc**)

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

50 - 54

96 500

84 200

100 000

45 600

3 000

55 - 59

101 200

40 000

71 700

22 200

7 600

60 - 64

67 700

31 900

36 600

14 300

10 600

65 - 69

31 100

19 900

18 300

7 100

6 800

70 - 74

30 900

11 000

12 400

3 300

14 600

> 75

27 300

2 200

8 700

500

21 100


2. Zohľadnené úseky ciest s počtom prejazdov motorových vozidiel za rok viac ako 3 miliónov (väčšie cestné komunikácie v zmysle požiadaviek Smernice 2002/49 EP a Rady pre tvorbu SHM pre stav po roku 2007)

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e/, f/, h/

Pásmo hodnôt
L [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn**)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc**)

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

50 - 54

125 600

98 300

137 700

72 000

700

55 - 59

134 000

30 700

125 000

24 400

600

60 - 64

74 000

23 900

53 600

16 500

1 200

65 - 69

23 800

26 900

21 100

7 500

1 200

70 - 74

24 500

6 400

15 400

2 000

4 100

> 75

32 900

2 100

9 000

600

11 00


3. Zohľadnené všetky úseky ciest (počet prejazdov motorových vozidiel stanovený určeným spôsobom na všetkých úsekoch ciest, na ktorých je povolený pohyb motorových vozidiel)

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e/, f/, h/

Pásmo hodnôt
L [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn**)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc**)

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

50 - 54

16 100

161 400

98 800

133 90

0

55 - 59

93 900

139 100

152 500

76 900

100

60 - 64

165 400

94 100

131 000

35 600

1 300

65 - 69

144 900

38 900

68 900

12 400

5 200

70 - 74

83 100

13 700

28 900

4 100

15 000

> 75

40 500

2 200

12 900

500

25 300


Hluk zo železničnej dopravy vrátane električiek

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e/, f/, h/

Pásmo hodnôt
L [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn**)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc**)

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

50 - 54

107 900

91 000

89 200

57 800

12 800

55 - 59

93 300

53 200

64 900

30 700

14 000

60 - 64

67 600

32 900

38 900

14 100

14 200

65 - 69

38 500

8 700

18 900

3 600

10 200

70 - 74

16 600

2 200

6 100

700

6 300

> 75

3 700

400

1 400

100

100


Hluk z leteckej dopravy v okolí Letiska M. R. Štefánika

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e/, f/, h/

Pásmo hodnôt
L [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn**)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc**)

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

50 - 54

2 500

1 500

2 500

1 500

0

55 - 59

1 600

100

1 600

100

0

60 - 64

500

0

500

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 - 74

0

0

0

0

0

> 75

0

0

0

0

0


Pásmo hodnôt
L [dB]

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc*)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn**)

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc**)

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

50 - 54

8 400

900

3 800

400

0

55 - 59

1 100

0

500

0

0

60 - 64

500

0

100

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 - 74

0

0

0

0

0

> 75

0

0

0

0

0


*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky