Štatistiky o hlukovej záťaži Bratislavskej aglomerácie požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatistiky o hlukovej záťaži Bratislavskej aglomerácie požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2011

V zmysle Zákona SR č. 2/2005 Z. z., Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z. a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, sa údaje o hlukovej záťaži vzťahujú len na územie, na ktorom sa robila strategická hluková mapa. Pri spracovaní štatistických údajov, sa uvažovalo len s počtom obyvateľov, ktorí pre časový úsek spracovania strategickej hlukovej mapy (rok 2011), mali trvalý pobyt zaevidovaný na území BA. Údaje o počte obyvateľov na jednotlivých adresách boli dodané ohlasovňami pobytu mestských častí a obcí. Adresy,
s počtami obyvateľov, boli na základe jedinečných identifikátorov pre každú adresu, priradené k adresnému miestu. Adresné miesto, na základe georeferencovaných údajov o jeho polohe, bolo priradené ku grafickému zobrazeniu budovy v geometrickom modely riešeného územia. Priradenie počtu obyvateľov z adresného miesta k obytnej budove v modeli je s presnosťou lepšou ako 1%.
Štatistické údaje sú spracované pre jednotlivé druhy zdrojov hluku. Výsledky sú spracované v tabuľkovej forme. Podľa prílohy k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC a prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z., je definovaný spôsob určenia odhadovaného počtu ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. Definované je aj určenie počtu bytov a počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou, v pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc . V uvedených dokumentoch nie je presne špecifikované, akým spôsobom sa majú spracovávať údaje o počtoch nemocníc a školských zariadeniach. Z uvedeného dôvodu, sú údaje o týchto zariadeniach spracované tým istým spôsobom, ako počet obyvateľov a počet bytov. Údaje o týchto počtoch neboli zaokrúhľované na stovky.
V rôznych krajinách EU sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania, robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (v tabuľkách označované ako EU, podľa pôvodného výkladu smernice). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky VBEB, v tabuľkách označované ako „VBEB“), bol výpočet urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).
Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z.z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.

1. Údaje pre cestnú dopravu na pozemných komunikáciách

1.1 Údaje pre pozemné komunikácie, na ktorých bola stanová intenzita dopravy

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

700

2 100

25 600

37 800

97 400

45 - 49 5 700 15 200 62 100 82 700 118 400
50 - 54 17 000 44 300 102 200 135 100 96 900
55 - 59 32 700 83 300 112 200 122 800 54 500

60 - 64

53 800

132 400

91 300

54 000

19 300

65 - 69

52 200

126 400

52 800

25 400

8 500

70 <

-

-

-

7 000

1 700

70 - 74

20 800

48 700

17 700

-

-

75 <

12 800

27 100

8 000

-

-


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

0

0

0

0

600

45 - 49 0 0 100 100 500
50 - 54 100 100 700 200 600
55 - 59 0 100 500 900 600

60 - 64

100

400

600

1 100

400

65 - 69

300

800

600

500

300

70 <

-

-

-

200

0

70 - 74

400

1 100

400

-

-

75 <

200

600

200

-

-


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

0

800

45 - 49 0 1 400
50 - 54 800 12 300
55 - 59 800 21 800

60 - 64

14 500

13 700

65 - 69

24 800

17 400

70 <

-

6 600

70 - 74

16 900

-

75 <

21 600

-


1.2 Údaje pre pozemné komunikácie, s intenzitou dopravy väčšou ako 3 mil. za rok

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

8 000

21 100

46 400

65 900

84 400

45 - 49 17 800 46 200 78 900 79 200 67 800
50 - 54 29 500 73 300 83 400 74 500 42 500
55 - 59 33 500 82 000 60 600 50 800 24 100

60 - 64

26 100

64 000

34 800

31 900

11 300

65 - 69

19 900

45 300

20 200

17 900

6 900

70 <

-

-

-

6 400

1500

70 - 74

10 300

25 100

9 800

-

-

75 <

11 000

22 200

7 00

-

-


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

0

0

0

200

600

45 - 49 0 100 200 100 300
50 - 54 100 100 600 300 300
55 - 59 100 200 300 400 200

60 - 64

200

400

300

500

200

65 - 69

100

200

200

300

200

70 <

-

-

-

100

0

70 - 74

200

500

100

-

-

75 <

100

400

200

-

-


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

900

4 100

45 - 49 3 500 4 400
50 - 54 2 600 13 100
55 - 59 2 400 17 900

60 - 64

11 800

12 000

65 - 69

15 100

14 200

70 <

-

6 100

70 - 74

11 900

-

75 <

19 200

-


2. Údaje pre železničnú a električkovú dopravu


2.1 Údaje pre železničné a električkové trate, na ktorých bola stanová intenzita dopravy

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

22 000

53 500

81 100

96 100

92 200

45 - 49 36 200 90 100 95 800 90 700 73 600
50 - 54 39 400 95 300 77 200 89 200 52 900
55 - 59 36 200 89 500 59 600 48 200 27 600

60 - 64

24 400

57 900

33 100

30 200

12 200

65 - 69

13 500

35 200

16 600

8 600

2 800

70 <

-

-

-

1 600

700

70 - 74

7 000

15 800

5 400

-

-

75 <

1 200

3 000

1 000

-

-


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

0

100

600

1 000

600

45 - 49 500 1 200 800 400 400
50 - 54 200 400 400 500 300
55 - 59 100 300 300 200 200

60 - 64

100

500

300

300

100

65 - 69

100

200

100

0

0

70 <

-

-

-

400

0

70 - 74

100

200

100

-

-

75 <

100

200

100

-

-


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

2 000

12 000

45 - 49 9 700 7 400
50 - 54 9 600 15 200
55 - 59 11 200 9 990

60 - 64

12 400

11 900

65 - 69

11 200

1 800

70 <

-

300

70 - 74

7 000

-

75 <

900

-


2.2 Údaje pre železničné trate, s intenzitou dopravy väčšou ako 30 000 vlakových súprav za rok

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

28 900

70 400

67 100

78 100

63 000

45 - 49 30 500 78 600 68 600 65 400 51 600
50 - 54 28 400 67 700 54 900 57 300 36 200
55 - 59 24 400 58 400 40 800 34 900 20 200

60 - 64

18 000

43 000

25 500

22 600

9 000

65 - 69

9 700

23 900

11 900

5 700

2 000

70 <

-

-

-

1 000

300

70 - 74

6 700

14 500

4 400

-

-

75 <

700

1 800

600

-

-


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

100

300

600

900

500

45 - 49 400 1 000 700 200 300
50 - 54 200 300 300 600 400
55 - 59 100 400 400 0 100

60 - 64

100

300

100

300

100

65 - 69

100

200

100

0

0

70 <

-

-

-

100

0

70 - 74

100

200

100

-

-

75 <

0

100

0

-

-


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

23 700

23 400

45 - 49 26 300 9 500
50 - 54 11 100 10 700
55 - 59 9 400 8 300

60 - 64

9 300

8 880

65 - 69

7 400

1 200

70 <

-

100

70 - 74

7 300

-

75 <

200

-


3. Údaje pre leteckú dopravu


3.1 Údaje pre leteckú dopravu na letisku M. R. Štefánika

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z leteckej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

7 300

19 900

19 700

4 000

4 000

45 - 49 1 400 4 500 4 500 2 300 2 300
50 - 54 1 200 3 700 3 700 300 300
55 - 59 400 1 500 1 400 0 0

60 - 64

0

200

100

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

-

-


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z leteckej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

0

0

0

0

0

45 - 49 100 200 200 0 0
50 - 54 0 0 0 0 0
55 - 59 0 0 0 0 0

60 - 64

0

0

0

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

-

-


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z leteckejj dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

0

0

45 - 49 0 0
50 - 54 0 0
55 - 59 0 0

60 - 64

0

0

65 - 69

0

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-


3.2 Údaje pre leteckú dopravu, s počtom pohybov väčším ako 50 000 za rok

Na území bratislavskej aglomerácie sa nenachádza letisko s počtom pohybov vyšším ako 50 tisíc za rok ( pre stav v roku 2011). Z uvedeného dôvodu údaje podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i) pre leteckú dopravu nie je možné stanoviť.

4. Údaje pre priemyselné zdroje hluku


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z priemyselných zdrojov, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

7 3000

19 900

19 700

4 000

4 000

45 - 49 1 400 4 500 4 500 2 300 2 300
50 - 54 1 200 3 700 3 700 300 300
55 - 59 400 1 500 1 400 0 0

60 - 64

0

200

100

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

-

-


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z priemyselných zdrojov, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)

40 - 44

100

400

200

200

100

45 - 49 0 100 100 100 100
50 - 54 100 200 100 100 0
55 - 59 0 100 0 0 0

60 - 64

0

0

0

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

-

-


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zpriemyselných zdrojov, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

1 800

0

45 - 49 500 300
50 - 54 300 400
55 - 59 400 400

60 - 64

400

900

65 - 69

900

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-


*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky