Štatistiky o hlukovej záťaži Bratislavskej aglomerácie požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatistiky o hlukovej záťaži Bratislavskej aglomerácie požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2016

V zmysle Zákona SR č. 2/2005 Z. z., Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z. a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, sa údaje o hlukovej záťaži vzťahujú len na územie, na ktorom sa robila strategická hluková mapa. Pri spracovaní štatistických údajov, sa uvažovalo len s počtom obyvateľov, ktorí pre časový úsek spracovania strategickej hlukovej mapy (rok 2016), mali trvalý pobyt zaevidovaný na území BA. Údaje o počte obyvateľov na jednotlivých adresách boli dodané ohlasovňami pobytu mestských častí a obcí. Adresy, s počtami obyvateľov, boli na základe jedinečných identifikátorov pre každú adresu, priradené k adresnému miestu. Adresné miesto, na základe georeferencovaných údajov o jeho polohe, bolo priradené ku grafickému zobrazeniu budovy v geometrickom modely riešeného územia. Priradenie počtu obyvateľov z adresného miesta k obytnej budove v modeli je s presnosťou lepšou ako 1%.
Štatistické údaje sú spracované pre jednotlivé druhy zdrojov hluku. Výsledky sú spracované v tabuľkovej forme. Podľa prílohy k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC a prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z., je definovaný spôsob určenia odhadovaného počtu ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. Definované je aj určenie počtu bytov a počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou, v pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc . V uvedených dokumentoch nie je presne špecifikované, akým spôsobom sa majú spracovávať údaje o počtoch nemocníc a školských zariadeniach. Z uvedeného dôvodu, sú údaje o týchto zariadeniach spracované tým istým spôsobom, ako počet obyvateľov a počet bytov. Údaje o týchto počtoch neboli zaokrúhľované na stovky.
V rôznych krajinách EU sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania, robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (v tabuľkách označované ako EU, podľa pôvodného výkladu smernice). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky VBEB, v tabuľkách označované ako „VBEB“), bol výpočet urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).
Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z.z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB. 

1. Údaje pre cestnú dopravu na pozemných komunikáciách

1.1 Údaje pre pozemné komunikácie, na ktorých bola stanová intenzita dopravy

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn      Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 49 5 60023 300 14 600 56 300 84 600 117 900
50 - 54 15 60042 300 38 400 99 000 134 000 101 900
55 - 59 34 90049 300 84 100 112 600 126 400 58 100

60 - 64

54 000

43 600

125 600

97 100

52 200

19 200

65 - 69

57 300

26 500

128 100

57 200

23 200

8 400

70 <

-

-

-

-

9 000

2 300

70 - 74

26 600

9 400

55 600

18 700

-

-

75 <

15 100

4 800

28 800

9 000

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Údaje o počtoch bytov a obydlí so špeciálnou ochranou proti hluku nie sú k dispozícii.

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
45 - 49 0 1 300
50 - 54 300 10 200
55 - 59 1 300 17 500

60 - 64

10 400

13 800

65 - 69

22 300

14 100

70 <

-

8 200

70 - 74

15 200

-

75 <

20 800

-

1.2 Údaje pre pozemné komunikácie, s intenzitou dopravy väčšou ako 3 mil. za rok

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn      Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 49 19 90035 200 50 400 81 700 103 900 88 900
50 - 54 33 60046 100 79 800 102 900 89 200 53 900
55 - 59 45 90036 400 104 600 80 600 60 900 30 800

60 - 64

35 000

21 000

77 100

44 700

37 900

14 200

65 - 69

25 400

12 600

55 400

25 900

22 500

7 800

70 <

-

-

-

-

5 700

1 400

70 - 74

16 100

6 300

31 900

12 400

-

-

75 <

13 000

4 100

24 700

7 700

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Údaje o počtoch bytov a obydlí so špeciálnou ochranou proti hluku nie sú k dispozícii.

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
45 - 49 3 400  4900
50 - 54 2 300 12 100
55 - 59 5 000 18 000

60 - 64

9 900

16 000

65 - 69

17 900

17 300

70 <

-

5 300

70 - 74

15 400

-

75 <

20 300

-

2. Údaje pre železničnú a električkovú dopravu


2.1 Údaje pre železničné a električkové trate, na ktorých bola stanová intenzita dopravy

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn      Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 49 36 80041 900 84 000 96 700 96 800 82 700
50 - 54 43 80038 700 101 100 86 800 87 300 61 100
55 - 59 40 70029 000 91 600 66 300 65 000 35 000

60 - 64

32 000

18 500

73 800

42 700

36 900

16 200

65 - 69

17 200

8 600

39 400

19 500

10 500

4 000

70 <

-

-

-

-

4 000

1 300

70 - 74

8 900

3 400

18 700

7 300

-

-

75 <

2 400

900

4 800

1 800

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Údaje o počtoch bytov a obydlí so špeciálnou ochranou proti hluku nie sú k dispozícii.

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
45 - 49 4 700 7 600
50 - 54 8 600 11 000
55 - 59 10 500 13 500

60 - 64

13 900

11 300

65 - 69

10 400

2 400

70 <

-

1 100

70 - 74

7 100

-

75 <

1 200

-

2.2 Údaje pre železničné trate, s intenzitou dopravy väčšou ako 30 000 vlakových súprav za rok

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn      Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 49 41 70036 700 97 200 83 300 72 000 67 300
50 - 54 35 10032 400 78 400 69 800 76 300 52 700
55 - 59 35 70025 800 77 200 57 200 51 900 29 100

60 - 64

27 100

16 200

60 700

36 600

31 700

14 100

65 - 69

15 200

7 500

34 200

17 000

10 000

3 700

70 <

-

-

-

-

3 800

1 300

70 - 74

8 300

3 200

17 700

6 800

-

-

75 <

2 300

800

4 500

1 700

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Údaje o počtoch bytov a obydlí so špeciálnou ochranou proti hluku nie sú k dispozícii.

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
45 - 49 22 800 8 400
50 - 54 10 300 14 100
55 - 59 13 400 10 000

60 - 64

10 800

10 300

65 - 69

9 400

2 400

70 <

-

1 100

70 - 74

7 000

-

75 <

1 300

-

3. Údaje pre leteckú dopravu


3.1 Údaje pre leteckú dopravu na letisku M. R. Štefánika

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z leteckej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn      Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 49 2 4002 300 6 300 6 200 3 200 3 200
50 - 54 2 2002 200 6 300 6 300 500 400
55 - 59 700700 2 000 2 000 0 0

60 - 64

100

100

100

100

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

0

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z leteckej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Údaje o počtoch bytov a obydlí so špeciálnou ochranou proti hluku nie sú k dispozícii.

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z leteckejj dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
45 - 49 0 0
50 - 54 0 0
55 - 59 0 0

60 - 64

0

0

65 - 69

0

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

3.2 Údaje pre leteckú dopravu, s počtom pohybov väčším ako 50 000 za rok

Na území bratislavskej aglomerácie sa nenachádza letisko s počtom pohybov vyšším ako 50 tisíc za rok ( pre stav v roku 2011). Z uvedeného dôvodu údaje podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i) pre leteckú dopravu nie je možné stanoviť.

4. Údaje pre priemyselné zdroje hluku


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z priemyselných zdrojov, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn      Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 49 3 5001 800 7 500 3 800 1 400 400
50 - 54 1 100300 2 300 700 400 100
55 - 59 1000 400 200 0 0

60 - 64

0

0

0

0

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

0

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z priemyselných zdrojov, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Údaje o počtoch bytov a obydlí so špeciálnou ochranou proti hluku nie sú k dispozícii.

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zpriemyselných zdrojov, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
45 - 49 100 0
50 - 54 0 300
55 - 59 300 0

60 - 64

0

0

65 - 69

0

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky