Štatistické údaje o hlukovej záťaži v okolí vybraných úsekov váčších ciestv správe GRANVIA a.s., ktoré sa poskytujú Európskej komisii, pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatistické údaje o hlukovej záťaži v okolí vybraných úsekov váčších ciestv správe GRANVIA a.s., ktoré sa poskytujú Európskej komisii, pre stav v r. 2016

V zmysle Zákona SR č. 2/2005 Z. z., Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z. a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, sa údaje o hlukovej záťaži vzťahujú len na územie, na ktorom sa robila strategická hluková mapa. Pri spracovaní štatistických údajov, sa uvažovalo len s počtom obyvateľov, ktorí  pre časový úsek spracovania strategickej hlukovej mapy (rok 2016), mali trvalý pobyt zaevidovaný v Registri obyvateľstva Ministerstva vnútra SR, na území v okolí väčších ciest v správe GRANVIA, a.s. (stav v roku 2016). Údaje o počte obyvateľov v príslušných adresných miestach boli prevzaté z Registra obyvateľstva Ministerstva vnútra SR. Adresy, s počtami obyvateľov, boli na základe jedinečných identifikátorov pre každú adresu, priradené k adresnému miestu. Adresné miesto, na základe georeferencovaných údajov o jeho polohe, bolo priradené ku grafickému zobrazeniu  budovy v geometrickom modeli riešeného územia. Priradenie počtu obyvateľov z adresného miesta k  obytnej budove v modeli je s presnosťou lepšou ako 0,8 %.
Štatistické údaje sú spracované pre jednotlivé úseky G1 a G2 (rozdelenie podľa kapitoly 2) a pre celé riešené územie okolia väčších ciest v správe GRANVIA, a.s.. Výsledky sú spracované v tabuľkovej forme. Podľa prílohy k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC a prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z., je definovaný spôsob určenia odhadovaného počtu ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. Definované je aj určenie počtu bytov a počet ľudí, ktorý žijú v bytoch s tichou fasádou, v pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. V uvedených dokumentoch nie je špecifikované, akým spôsobom sa majú spracovávať údaje o počtoch nemocníc a školských zariadeniach.
V rôznych krajinách EU sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania, robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (v tabuľkách označované ako EU, podľa pôvodného výkladu smernice). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky VBEB, v tabuľkách označované ako „VBEB“), bol  výpočet  urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).
Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.
V čase spracovania strategickej hlukovej mapy, územia okolo rýchlostnej cesty  R1 v správe GRANVIA, a.s.,  pre stav v roku 2016, neboli k dispozícii údaje o  bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku podľa [2].  Z uvedeného dôvodu nebolo robené hodnotenie v zmysle NV SR č. 43/2005 Z. z. odsek 4. písm. g/ (odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku v stanovených pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc).
sa údaje o hlukovej záťaži vzťahujú len na územie, na ktorom sa robila strategická hluková mapa. Pri spracovaní štatistických údajov, sa uvažovalo len s počtom obyvateľov, ktorí  pre časový úsek spracovania strategickej hlukovej mapy (rok 2011), mali trvalý pobyt zaevidovaný v Registri obyvateľstva Ministerstva vnútra SR, na území v okolí väčších ciest I. triedy  v správe SSC (stav v roku 2011). Údaje o počte obyvateľov v príslušných adresných miestach boli prevzaté z Registra obyvateľstva Ministerstva vnútra SR. Adresy, s počtami obyvateľov, boli na základe jedinečných identifikátorov pre každú adresu, priradené k adresnému miestu. Adresné miesto, na základe georeferencovaných údajov o jeho polohe, bolo priradené ku grafickému zobrazeniu  budovy v geometrickom modeli riešeného územia. Priradenie počtu obyvateľov  z adresného miesta k  obytnej budove v modeli,  je s presnosťou lepšou ako 1%.
Štatistické údaje sú spracované pre celé riešené územie SR okolia väčších ciest v správe SSC. Výsledky sú spracované v tabuľkovej forme. Podľa prílohy k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC a prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z., je definovaný spôsob určenia odhadovaného počtu ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. Definované je aj určenie počtu bytov a počet ľudí, ktorý žijú v bytoch s tichou fasádou, v pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc . V uvedených dokumentoch nie je presne špecifikované, akým spôsobom sa majú spracovávať údaje o počtoch nemocníc a školských zariadeniach. Z uvedeného dôvodu, sú údaje o týchto zariadeniach spracované tým istým spôsobom, ako počet obyvateľov a počet bytov. Údaje o týchto počtoch neboli zaokrúhľované na stovky.  
V rôznych krajinách EU sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania, robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (v tabuľkách označované ako EU, podľa pôvodného výkladu smernice). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky VBEB, v tabuľkách označované ako „VBEB“), bol  výpočet  urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu
obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).
Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z.z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.  
V čase spracovania strategickej hlukovej mapy, územia okolo väčších ciest v správe SSC pre stav v roku 2011, neboli k dispozícii údaje o  bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku. Z uvedeného dôvodu nebolo robené hodnotenie v zmysle NV SR č. 43/2005 Z. z. odsek 4. písm. g/ (odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku v stanovených pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc).

ÚSEK G1


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn
  Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 491 000 3 100 2 500 1 000 500
50 - 54600 2 000 1 100 300 100
55 - 59200 600 300 0 0
60 - 64

100

200

0

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
45 - 49 0 0
50 - 54 0 0
55 - 59 0 0

60 - 64

0

0

65 - 69

0

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hlukového indikátora Ldvn pre úseky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i)

Pásmo hodnôt
  Ldvn [dB]
Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn
  Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti
EU *)
VBEB **)
55 <30,9

300

800

300

65 <6,0

0

0

0

75 <1,6

0

0

0

ÚSEK G2


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn
  Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 49800 1 800 1 200 600 300
50 - 54500 1 300 600 300 100
55 - 59100 300 100 0 0
60 - 64

0

100

0

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
45 - 49 0 0
50 - 54 0 0
55 - 59 0 0

60 - 64

0

0

65 - 69

0

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hlukového indikátora Ldvn pre úseky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i)

Pásmo hodnôt
  Ldvn [dB]
Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn
  Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti
EU *)
VBEB **)
55 <1,8

100

400

100

65 <0,5

0

0

0

75 <0,1

0

0

0

Súhrnné údaje


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn
  Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 491 700 4 900 3 700 1 700 900
50 - 541 100 3 200 1 700 600 200
55 - 59300 900 500 0 0
60 - 64

100

300

100

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
45 - 49 0 0
50 - 54 0 0
55 - 59 0 0

60 - 64

0

0

65 - 69

0

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hlukového indikátora Ldvn pre úseky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i)

Pásmo hodnôt
  Ldvn [dB]
Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn
  Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti
EU *)
VBEB **)
55 <32,7

400

1 200

600

65 <6,4

0

0

0

75 <1,7

0

0

0

*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky