Štatistiky o hlukovej záťaži Košickej aglomerácie požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatistiky o hlukovej záťaži Košickej aglomerácie požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2011

V zmysle legislatívy [1], [2] a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, sa údaje o hlukovej záťaži vzťahujú len na územie, na ktorom sa robila strategická hluková mapa. Pri spracovaní štatistických údajov, sa uvažovalo len s počtom obyvateľov, ktorí pre časový úsek spracovania strategickej hlukovej mapy (rok 2011), mali trvalý pobyt zaevidovaný na území KEA. Údaje o počte obyvateľov na jednotlivých adresách boli dodané z Registra obyvateľstva MV SR.
Adresy, s počtami obyvateľov, boli na základe jedinečných identifikátorov pre každú adresu, priradené k adresnému miestu. Adresné miesto, na základe georeferencovaných údajov o jeho polohe, bolo priradené ku grafickému zobrazeniu budovy v geometrickom modeli riešeného územia. Priradenie počtu obyvateľov z adresného miesta k obytnej budove v modeli je s presnosťou lepšou ako 0,6%.
Štatistické údaje sú spracované pre jednotlivé druhy zdrojov hluku. Výsledky sú spracované v tabuľkovej forme. Podľa prílohy k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC a prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z., je definovaný spôsob určenia odhadovaného počtu ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. Definované je aj určenie počtu bytov a počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou, v pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc . V uvedených dokumentoch nie je presne špecifikované, akým spôsobom sa majú spracovávať údaje o počtoch nemocníc a školských zariadeniach. Z uvedeného dôvodu, sú údaje o týchto zariadeniach spracované tým istým spôsobom, ako počet obyvateľov a počet bytov. Údaje o týchto počtoch neboli zaokrúhľované na stovky.
V rôznych krajinách EU sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania, robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (v tabuľkách označované ako EU, podľa pôvodného výkladu smernice). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky VBEB, v tabuľkách označované ako „VBEB“), bol výpočet urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).
Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z.z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.

1. Údaje pre cestnú dopravu na pozemných komunikáciách

1.1 Údaje pre pozemné komunikácie, na ktorých bola stanová intenzita dopravy

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn  
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn 
 Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc  

EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)

40 - 44

3 100

9 900

9 500

28 100

40 200

55 300

45 - 49 8 70017 300 25 500 48 00 65 100 51 700
50 - 54 14 90019 400 45 700 53 500 49 700 29 600
55 - 59 24 00016 800 65 100 44 200 37 300 14 400

60 - 64

18 400

9 500

47 200

23 100

14 800

4 200

65 - 69

12 400

4 600

28 000

10 700

300

100

70 <

-

-

-

-

0

0

70 - 74

3 000

800

7 000

1 700

-

-

75 <

100

0

200

100

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Údaje nie sú k dispozícii

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

0

4 500

45 - 49 1 300 6 200
50 - 54 3 200 4 300
55 - 59 5 400 7 300

60 - 64

7 300

6 800

65 - 69

7 500

200

70 <

-

0

70 - 74

4 200

-

75 <

200

-

1.2 Údaje pre pozemné komunikácie, s intenzitou dopravy väčšou ako 3 mil. za rok

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn  
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn 
 Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc  

EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)

40 - 44

11 200

15 000

30 300

39 300

45 800

34 100

45 - 49 17 30014 600 46 200 39 500 36 200 21 400
50 - 54 14 00010 400 39 900 28 300 23 900 13 900
55 - 59 1 2006 700 31 800 17 800 16 700 7 900

60 - 64

7 600

4 400

19 500

10 700

10 000

2 400

65 - 69

1 600

2 600

16 3000

6 000

300

100

70 <

-

-

-

-

0

0

70 - 74

1 500

400

3 600

900

-

-

75 <

100

0

200

100

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Údaje nie sú k dispozícii

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

1 900

4 300

45 - 49 1 800 7 400
50 - 54 3 800 6 100
55 - 59 8 300 7 200

60 - 64

6 300

5 700

65 - 69

8 200

300

70 <

-

0

70 - 74

2 200

-

75 <

200

-

2. Údaje pre železničnú a električkovú dopravu


2.1 Údaje pre železničné a električkové trate, na ktorých bola stanová intenzita dopravy

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn  
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn 
 Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc  

EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)

40 - 44

11 400

11 100

30 300

28 300

41 600

29 300

45 - 49 15 80013 000 39 200 32 000 36 600 18 400
50 - 54 15 5008 900 38 000 22 200 15 000 6 900
55 - 59 9 5004 200 23 500 10 900 4 000 2 200

60 - 64

2 400

1 300

6 500

3 500

1 100

400

65 - 69

1 100

300

2 900

900

100

100

70 <

-

-

-

-

100

0

70 - 74

0

0

100

100

-

-

75 <

0

0

100

0

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Údaje nie sú k dispozícii

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

8 600

16 500

45 - 49 16 200 14 300
50 - 54 13 000 2 600
55 - 59 6 200 500

60 - 64

2 200

400

65 - 69

800

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

2.2 Údaje pre železničné trate, s intenzitou dopravy väčšou ako 30 000 vlakových súprav za rok

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn  
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn 
 Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc  

EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)

40 - 44

11 900

10 900

31 600

28 100

41 700

28 100

45 - 49 13 50010 9000 34 200 27 300 32 200 15 900
50 - 54 13 5007 200 33 200 17 900 12 000 5 500
55 - 59 7 0003 000 17 600 7 800 4 400 2 000

60 - 64

2 300

1200

6 100

3 300

400

200

65 - 69

700

200

2 000

500

0

100

70 <

-

-

-

-

100

0

70 - 74

0

0

100

100

-

-

75 <

0

0

100

0

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Údaje nie sú k dispozícii

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zo železničnej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

9 400

16 600

45 - 49 12 500 11 700
50 - 54 10 700 2 200
55 - 59 3 900 600

60 - 64

2 300

100

65 - 69

500

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

3. Údaje pre leteckú dopravu


3.1 Údaje pre leteckú dopravu

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z leteckej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn  
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn 
 Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc  

EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)

40 - 44

8 800

7 800

21 100

18 600

0

0

45 - 49 00 0 0 0 0
50 - 54 00 0 0 0 0
55 - 59 00 0 0 0 0

60 - 64

0

0

0

0

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

0

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z leteckej dopravy, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Údaje nie sú k dispozícii

3.2 Údaje pre leteckú dopravu, s počtom pohybov väčším ako 50 000 za rok

Na území Košickej aglomerácie sa nenachádza letisko s počtom pohybov vyšším ako 50 tisíc za rok ( pre stav v roku 2011). Z uvedeného dôvodu údaje podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. i) pre leteckú dopravu nie je možné stanoviť.

4. Údaje pre priemyselné zdroje hluku


Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk z priemyselných zdrojov, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn  
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn 
 Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc  

EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)

40 - 44

3 200

1 300

8 900

3 400

400

200

45 - 49 1 100200 2 600 600 0 0
50 - 54 00 0 0 0 0
55 - 59 00 0 0 0 0

60 - 64

0

0

0

0

0

0

65 - 69

0

0

0

0

0

0

70 <

-

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

0

-

-

75 <

0

0

0

0

-

-

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky (v bytoch so špeciálnou ochranou proti hluku), pre hluk z priemyselných zdrojov, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. g)

Údaje nie su k dispozícii

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre hluk zpriemyselných zdrojov, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 3. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

40 - 44

2 500

0

45 - 49 400 0
50 - 54 0 0
55 - 59 0 0

60 - 64

0

0

65 - 69

0

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky