Štatistiky o hlukovej záťaži vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatistiky o hlukovej záťaži vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2011

V zmysle legislatívy a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, sa údaje o hlukovej záťaži vzťahujú len na územie, na ktorom sa robila strategická hluková mapa. Pri spracovaní štatistických údajov, sa uvažovalo len s počtom obyvateľov, ktorí pre časový úsek spracovania strategickej hlukovej mapy (rok 2011), mali trvalý pobyt zaevidovaný v Registri obyvateľstva Ministerstva vnútra SR, na území v okolí väčších ciest v správe RCBA (stav v roku 2011). Údaje o počte obyvateľov v príslušných adresných miestach boli prevzaté z Registra obyvateľstva Ministerstva vnútra SR. Adresy, s počtami obyvateľov, boli na základe jedinečných identifikátorov pre každú adresu, priradené k adresnému miestu. Adresné miesto, na základe georeferencovaných údajov o jeho polohe, bolo priradené ku grafickému zobrazeniu budovy v geometrickom modeli riešeného územia. Priradenie počtu obyvateľov z adresného miesta k obytnej budove v modeli je s presnosťou lepšou ako 0.5 %.
Štatistické údaje sú spracované pre jednotlivé úseky C1 a C2 (rozdelenie podľa kapitoly 2) a pre celé riešené územie okolia väčších ciest v správe RCBA. Výsledky sú spracované v tabuľkovej forme. Podľa prílohy k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC a prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z., je definovaný spôsob určenia odhadovaného počtu ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. Definované je aj určenie počtu bytov a počet ľudí, ktorý žijú v bytoch s tichou fasádou, v pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. V uvedených dokumentoch nie je presne špecifikované, akým spôsobom sa majú spracovávať údaje o počtoch nemocníc a školských zariadeniach. Z uvedeného dôvodu, sú údaje o týchto zariadeniach spracované tým istým spôsobom, ako počet obyvateľov a počet bytov. Údaje o týchto počtoch neboli zaokrúhľované na stovky.
V rôznych krajinách EU sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania, robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (v tabuľkách označované ako EU, podľa pôvodného výkladu smernice). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky VBEB, v tabuľkách označované ako „VBEB“), bol výpočet urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).
Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.
V čase spracovania strategickej hlukovej mapy, územia okolo väčších ciest II. a III. triedy v správe RCBA pre stav v roku 2011, neboli k dispozícii údaje o bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku. Z uvedeného dôvodu nebolo robené hodnotenie v zmysle NV SR č. 43/2005 Z. z. odsek 4. písm. g/ (odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku v stanovených pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc).


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek C1, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)
< 50 2 900 6 200 7 800 8 600 9 100
50 - 54 300 1 900 1 000 600 200
55 - 59 200 800 400 200 100

60 - 64

200

400

200

100

0

65 - 69

0

100

100

0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

100

0

-

-

75 <

0

100

0

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek C1, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
< 50 0 200
50 - 54 100 100
55 - 59 0 0

60 - 64

100

0

65 - 69

0

200

70 <

-

0

70 - 74

100

-

75 <

100

-

Odhadovaný počet škôl a nemocníc v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, pre úsek C1
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet škôl vystavených pásmu 
hodnôt Ldvn 
Počet nemocníc vystavených pásmu hodnôt Ldvn 
Počet nemocníc vystavených pásmu 
hodnôt Lnoc 
< 50 7 1 0
50 - 54 3 0 0
55 - 59 2 0 0
60 - 64
0 0 0
65 - 69 0 0 0
70 <

0
70 - 74 0 0
75 < 0 0
Celková plocha, počet bytov a ľudí v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek C1, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Plocha vystavená hladinám
Ldvn [km2] 
Odhadovaný počet bytov v oblasti
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti EU *)
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti VBEB **)

55 <

1

300

1 500

700

65 < 0,3 0 300 100
75 < 0,1 0 100 0


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek C2, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu
hodnôt Ldvn
  Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu
hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)
< 50 6 100 15 500 22 300 30 600 31 800
50 - 54 3 400 10 600 6 800 1 400 1 200
55 - 59 1 600 4 600 2 700 600 800

60 - 64

500

1 300

1 000

2 100

800

65 - 69

200

500

700

1 200

300

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

800

2000

800

-

-

75 <

400

1 300

400

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre pre úsek C2, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
< 50 100 1 700
50 - 54 700 100
55 - 59 200 100

60 - 64

0

1 300

65 - 69

100

800

70 <

-

0

70 - 74

1 300

-

75 <

900

-

Odhadovaný počet škôl a nemocníc v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, pre úsek C2
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet škôl vystavených pásmu 
hodnôt Ldvn 
Počet nemocníc vystavených pásmu
hodnôt Ldvn 
Počet nemocníc vystavených pásmu
 hodnôt Lnoc 
< 50 13 0 0
50 - 54 10 0 0
55 - 59 2 0 0
60 - 64
2 0 1
65 - 69 0 0 0
70 <

0
70 - 74 4 1
75 < 0 0
Celková plocha, počet bytov a ľudí v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek C2, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Plocha vystavená hladinám
Ldvn [km2] 
Odhadovaný počet bytov v oblasti
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti EU *)
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti VBEB **)

55 <

17, 3

3 500

9 700

5 700

65 < 4,2 1 400 3 900 1 900
75 < 1 0 1 300 400


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre celé územie, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)
< 50 9 000 21 700 30 100 39 200 40 900
50 - 54 3 700 12 500 7 800 2 000 1 400
55 - 59 1 800 5 400 3 100 800 900

60 - 64

600

 1 700

1 200

2 200

800

65 - 69

200

600

800

1 400

 300

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

800

2 100

800

-

-

75 <

400

1 400

400

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre celé územie, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
< 50 100 1 900
50 - 54 800 200
55 - 59 200 100

60 - 64

100

1 300

65 - 69

100

1 000

70 <

-

0

70 - 74

1 400

-

75 <

1 000

-

Odhadovaný počet škôl a nemocníc v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, pre úsek C1
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet škôl vystavených pásmu 
hodnôt Ldvn 
Počet nemocníc vystavených pásmu
hodnôt Ldvn 
Počet nemocníc vystavených pásmu 
hodnôt Lnoc 
< 50 20 1 1
50 - 54 13 0 0
55 - 59 4 0 0
60 - 64
2 0 1
65 - 69 0 0 0
70 <

0
70 - 74 4 1
75 < 0 0
Celková plocha, počet bytov a ľudí v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre celé územie, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Plocha vystavená hladinám
Ldvn [km2] 
Odhadovaný počet bytov v oblasti
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti EU *)
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti VBEB **)

55 <

18,3

3 800

11 200

6 400

65 < 4,5 1 400 4 200 2 000
75 < 1,1 0 1 400400

*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky