Štatistické údaje o hlukovej záťaži v okolí vybraných úsekov váčších ciestv správe SSC, ktoré sa poskytujú Európskej komisii, pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatistické údaje o hlukovej záťaži v okolí vybraných úsekov váčších ciestv správe SSC, ktoré sa poskytujú Európskej komisii, pre stav v r. 2011

V zmysle Zákona SR č. 2/2005 Z. z., Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z. a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, sa údaje o hlukovej záťaži vzťahujú len na územie, na ktorom sa robila strategická hluková mapa. Pri spracovaní štatistických údajov, sa uvažovalo len s počtom obyvateľov, ktorí pre časový úsek spracovania strategickej hlukovej mapy (rok 2011), mali trvalý pobyt zaevidovaný v Registri obyvateľstva Ministerstva vnútra SR, na území v okolí väčších ciest I. triedy v správe SSC (stav v roku 2011). Údaje o počte obyvateľov v príslušných adresných miestach boli prevzaté z Registra obyvateľstva Ministerstva vnútra SR. Adresy, s počtami obyvateľov, boli na základe jedinečných identifikátorov pre každú adresu, priradené k adresnému miestu. Adresné miesto, na základe georeferencovaných údajov o jeho polohe, bolo priradené ku grafickému zobrazeniu budovy v geometrickom modeli riešeného územia. Priradenie počtu obyvateľov z adresného miesta k obytnej budove v modeli, je s presnosťou lepšou ako 1%.
Štatistické údaje sú spracované pre celé riešené územie SR okolia väčších ciest v správe SSC. Výsledky sú spracované v tabuľkovej forme. Podľa prílohy k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC a prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z., je definovaný spôsob určenia odhadovaného počtu ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. Definované je aj určenie počtu bytov a počet ľudí, ktorý žijú v bytoch s tichou fasádou, v pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc . V uvedených dokumentoch nie je presne špecifikované, akým spôsobom sa majú spracovávať údaje o počtoch nemocníc a školských zariadeniach. Z uvedeného dôvodu, sú údaje o týchto zariadeniach spracované tým istým spôsobom, ako počet obyvateľov a počet bytov. Údaje o týchto počtoch neboli zaokrúhľované na stovky.
V rôznych krajinách EU sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania, robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (v tabuľkách označované ako EU, podľa pôvodného výkladu smernice). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky VBEB, v tabuľkách označované ako „VBEB“), bol výpočet urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu
obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).
Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z.z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.
V čase spracovania strategickej hlukovej mapy, územia okolo väčších ciest v správe SSC pre stav v roku 2011, neboli k dispozícii údaje o bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku podľa [2]. Z uvedeného dôvodu nebolo robené hodnotenie v zmysle NV SR č. 43/2005 Z. z. odsek 4. písm. g/ (odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku v stanovených pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc).  

Odhadovaný počet bytov a ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e), f)

Pásmo hodnôt
 L [dB]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn
  Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
45 - 4986 400 245 100 213 200 134 700 75 700
50 - 5479 300 250 700 157 700 65 700 39 600
55 - 5938 400 127 600 72 900 57 500 23 100
60 - 64

19 200

64 700

39 500

20 700

5 100

65 - 69

16 800

55 900

25 400

1 100

300

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

9 400

30 600

7 900

-

-

75 <

400

1 700

400

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
50 - 54 19 800 22 500
55 - 59 15 600 30 600

60 - 64

20 900

13 800

65 - 69

29 800

900

70 <

-

0

70 - 74

21 400

-

75 <

1 300

-

Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hlukového indikátora Ldvn pre úseky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i)

Pásmo hodnôt
  Ldvn [dB]
Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]
 Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn
  Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti
EU *)
VBEB **)
55 <473

84 200

279 900

146 100

65 <107

26 200

87 600

33 700

75 <18

400

1 700

400

*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky