Štatistiky o hlukovej záťaži vybraných úsekov železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016 požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatistiky o hlukovej záťaži vybraných úsekov železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016 požadované Európskou komisiou podľa Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady, príloha VI pre stav v r. 2011

V zmysle legislatívy danej Zákonom o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí č. 2/2005 Z. z., Nariadením vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, sa údaje o hlukovej záťaži vzťahujú len na územie, na ktorom sa robila strategická hluková mapa. Pri spracovaní štatistických údajov, sa uvažovalo len s počtom obyvateľov, ktorí pre časový úsek spracovania strategickej hlukovej mapy (rok 2016), mali trvalý pobyt zaevidovaný v Registri obyvateľstva Ministerstva vnútra SR, na území v okolí väčších železničných tratí (stav v roku 2016). Údaje o počte obyvateľov v príslušných adresných miestach boli prevzaté z Registra obyvateľstva Ministerstva vnútra SR. Adresy, s počtami obyvateľov, boli na základe jedinečných identifikátorov pre každú adresu, priradené k adresnému miestu. Adresné miesto, na základe georeferencovaných údajov o jeho polohe, bolo priradené ku grafickému zobrazeniu budovy v geometrickom modeli riešeného územia. Priradenie počtu obyvateľov z adresného miesta k obytnej budove v modeli je s presnosťou lepšou ako 0,8%.
Štatistické údaje sú spracované pre jednotlivé úseky Z1 – Z6 a pre celé riešené územie okolia väčších železničných tratí v správe ŽSR. Výsledky sú spracované v tabuľkovej forme. Podľa prílohy k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC a prílohy č.1 k NV SR č. 43/2005 Z. z., je definovaný spôsob určenia odhadovaného počtu ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc. Definované je aj určenie počtu bytov a počet ľudí, ktorý žijú v bytoch s tichou fasádou, v pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc . V uvedených dokumentoch nie je presne špecifikované, akým spôsobom sa majú spracovávať údaje o počtoch nemocníc a školských zariadeniach. Z uvedeného dôvodu, sú údaje o týchto zariadeniach spracované tým istým spôsobom, ako počet obyvateľov a počet bytov. Údaje o týchto počtoch neboli zaokrúhľované na stovky.
V rôznych krajinách EU sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania, robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (v tabuľkách označované ako EU, podľa pôvodného výkladu smernice). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky VBEB, v tabuľkách označované ako „VBEB“), bol výpočet urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).
Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z.z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.
V čase spracovania strategickej hlukovej mapy, územia okolo železničných tratí v správe ŽSR pre stav v roku 2016, neboli k dispozícii údaje o bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku podľa  Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukomZ uvedeného dôvodu nebolo robené hodnotenie v zmysle NV SR č. 43/2005 Z. z. odsek 4. písm. g/ (odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku v stanovených pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc).


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z1, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)
45 - 50 100 0 0 200 100
50 - 54 900 0 0 400 900
55 - 59 2400 300 800 700 500

60 - 64

1800

200

600

400

300

65 - 69

600

100

300

200

3000

70 <

-

-

-

0

100

70 - 74

300

100

300

-

-

75 <

100

0

100

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z1, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
50 - 54 0 0
55 - 59 0 0

60 - 64

0

0

65 - 69

0

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

Celková plocha, počet bytov a ľudí v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z1, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Plocha vystavená hladinám
Ldvn [km2] 
Odhadovaný počet bytov v oblasti
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti EU *)
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti VBEB **)

55 <

56

53

700

2 100

65 < 21 15 200 700
75 < 4 4 0 100


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z2, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu
hodnôt Ldvn
  Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu
hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)
45 - 49 2 900 7 700 9 700 15 800 8 700
50 - 54 5 400 15 900 9 700 6 400 2 900
55 - 59 2 700 8 400 4 000 2 100 1 000

60 - 64

900

2 600

1 300

500

200

65 - 69

200

500

700

1 200

300

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

100

300

100

-

-

75 <

0

100

0

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre pre úsek Z2, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
50 - 54 2 800 500
55 - 59 300 1 000

60 - 64

900

200

65 - 69

600

100

70 <

-

0

70 - 74

100

-

75 <

0

-

Celková plocha, počet bytov a ľudí v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek C2, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Plocha vystavená hladinám
Ldvn [km2] 
Odhadovaný počet bytov v oblasti
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti EU *)
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti VBEB **)

55 <

44

4 100

12 500

5 700

65 < 9 500 1 500 400
75 < 3 0 100 0


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úek Z3, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)
45 - 49 1 200 2 800 6 100 12 900 10 600
50 - 54 3 400 9 900 10 500 9 100 5 300
55 - 59 4 400 11 700 7 100 2 300 1 200

60 - 64

1 500

 4 400

2 200

800

300

65 - 69

400

1 200

500

100

 0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

200

100

-

-

75 <

0

100

0

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z3, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
50 - 54 800 500
55 - 59 900 0

60 - 64

0

0

65 - 69

0

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

Celková plocha, počet bytov a ľudí v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z3, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Plocha vystavená hladinám
Ldvn [km2] 
Odhadovaný počet bytov v oblasti
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti EU *)
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti VBEB **)

55 <

72

6 300

17 600

9 900

65 < 16 400 1 500 600
75 < 4 0 1000


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úek Z4, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)
45 - 49 8 300 22 300 45 800 70 700 68 800
50 - 54 23 900 63 100 67 300 79 600 55 300
55 - 59 29 600 82 200 60 200 42 400 26 000

60 - 64

16 600

50 200

30 100

17 400

 8 900

65 - 69

 6 700

20 000

11 400

 4 700

 2 500

70 <

-

-

-

 3 100

  900

70 - 74

 2 1000

 6 200

 3 000

-

-

75 <

 1 200

  3 800

 1 200

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z4, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
50 - 54  3 600 5 000
55 - 59 4 700 3 600

60 - 64

4 700

1 400

65 - 69

1 200

  100

70 <

-

1 300

70 - 74

  300

-

75 <

1 400

-

Celková plocha, počet bytov a ľudí v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z4, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Plocha vystavená hladinám
Ldvn [km2] 
Odhadovaný počet bytov v oblasti
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti EU *)
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti VBEB **)

55 <

204

56 200

162 400

 9 900

65 <  55 10 000   30 000 15 600
75 <  14  1 200  3 800 1 200


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úek Z5, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)
45 - 49   100   400 1 500 4 100 2 000
50 - 54 1 000 4 000 2 300   800   300
55 - 59   400 1 200   500  100   100

60 - 64

  100

  200

 100

 100

 0

65 - 69

 6 700

20 000

11 400

 0

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

0

0

-

-

75 <

0

0

 0

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z5, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
50 - 54  200 0
55 - 59 0 0

60 - 64

0

0

65 - 69

0

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

Celková plocha, počet bytov a ľudí v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z5, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Plocha vystavená hladinám
Ldvn [km2] 
Odhadovaný počet bytov v oblasti
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti EU *)
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti VBEB **)

55 <

23

500

1 500

 9 900

65 < 5 0    100 0
75 < 1 0 0 0


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úek Z6, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)
45 - 49   3 400  8 300 6 000 5 500 3 800
50 - 54 2 500 5 900 4 500 4 200 1 900
55 - 59  2 200 5 500 2 600 1 000   500

60 - 64

  400

1 100

 600

 400

 100

65 - 69

  200

  600

 200

 100

0

70 <

-

-

-

0

0

70 - 74

0

 100

0

-

-

75 <

0

0

 0

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z6, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
50 - 54  700 800
55 - 59 900 100

60 - 64

100

100

65 - 69

100

0

70 <

-

0

70 - 74

0

-

75 <

0

-

Celková plocha, počet bytov a ľudí v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z6, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Plocha vystavená hladinám
Ldvn [km2] 
Odhadovaný počet bytov v oblasti
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti EU *)
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti VBEB **)

55 <

8

2 800

7 300

 3 400

65 < 2  200    700  200
75 < 0 0 0 0


Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre všetky úeky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn     Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn   Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **) EU *) VBEB **)
45 - 49  15 900 41 500 69 300 109 100 94 300
50 - 54 35 300 98 800 94 700 101 100 66 400
55 - 59  39 600 109 800 75 100 48 400 29 100

60 - 64

 19 700

59 100

34 700

19 500

 9 700

65 - 69

 7 800

23 300

12 600

5 400

 2 700

70 <

-

-

-

 3 200

  900

70 - 74

 2 300

 7 100

 3 400

-

-

75 <

 1 200

 4 100

 1 200

-

-

Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre všetky úseky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h)

Pásmo hodnôt 
L [dB]
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc
50 - 54 8 100 6 800
55 - 59 6 800 4 700

60 - 64

5 700

1 700

65 - 69

1 900

  200

70 <

-

1 300

70 - 74

  400

-

75 <

1 400

-

Celková plocha, počet bytov a ľudí v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre všetky úseky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Plocha vystavená hladinám
Ldvn [km2] 
Odhadovaný počet bytov v oblasti
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti EU *)
Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti VBEB **)

55 <

404

70 600

203 400

127 000

65 < 102 11 300  34 500  17 200
75 < 26  1 200  4 100 1 200

*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky