Dlhodobá stratégia znižovania hluku v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dlhodobá stratégia znižovania hluku v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií

Znížiť emisie hluku z dopravy na úroveň prípustných hodnôt hluku na ľudské zdravie a životné prostredie je cieľ dlhodobý a je v priamom kontraste od zvyšujúceho dopytu po doprave a naplnenia ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. Dlhodobá stratégia znižovania hluku vychádza z dostupných cieľov - poznatky z technickej akustiky aplikovať v čo najširšej miere vo všetkých stupňoch navrhovaných činností, u ktorých je predpoklad zásahu do životného prostredia a zdravia ľudí, pri použití indikátorov politicky relevantných, vedecky zdôvodnených a merateľných, aby mohli byť primerane zdokumentovateľné a pravidelne monitorované vo všetkých stupňoch riešení:
• plánovanie dopravy – program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
• územné plánovanie
• technické opatrenia pri zdrojoch hluku v zmysle predpisov EHK a ich pripravované zmeny a to najmä č.51 hluk z vozidiel, vplyv povrchu vozovky na emisie zvuku zo styku pneumatika/vozovka, náhradný systém tlmenia hluku výfukov,...), predpis č. 41 (hluk z motocyklov)
• výber tichších zdrojov hluku
• zníženie prenosu hluku
• pri návrhu protihlukových opatrení využívať poznatky a skúsenosti z SHM
• spolufinancovanie - v maximálnej miere využívať spolufinancovanie protihlukových opatrení prevádzkovateľa, VÚC, obcí, súkromných osôb a vlastníkov objektov na ktorých je potrebné robiť protihlukové opatrenia.
• regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku vykonávať podľa súčasných technických možností, znalostí a overených skúseností v praxi
• koordinácia pri tvorbe hlukovej legislatívy za účasti správcov komunikácií
• povoľovanie stavieb v blízkom okolí pozemných komunikácií viazať na splnenie platných limitov hluku pre investorov.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky