Dlhodobá stratégia znižovania hluku vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dlhodobá stratégia znižovania hluku vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011

Hluk z cestnej dopravy, je obecne najvýraznejším zdrojom hluku, ktorý obťažuje obyvateľov vyspelých štátov sveta a Európy. Výrazné obťažovanie obyvateľov hlukom z cestnej dopravy, je najmä v okolí ciest, ktoré sú trasované v zastavanom území budovami s funkciou bývania. Cesty II. a III. triedy plnia väčšinou obslužnú funkciu silno urbanizovaného územia, kde sa nachádza veľké množstvo rodinných aj bytových domov. Z uvedeného dôvodu, sú tieto cesty veľakrát situované v tesnom kontakte s budovami s funkciou bývania. Protihlukové opatrenia, v okolí takýchto ciest, alebo v takomto území, sú veľakrát náročné a nie je ich možné realizovať výstavbou protihlukových clôn, ako v prípade cestných komunikácií (ďalej CK; diaľnic, rýchlostných ciest a niektorých úsekov ciest I. triedy).
Z uvedeného, je dlhodobá stratégia znižovania hluku z cestnej dopravy v okolí ciest II. a III. triedy odlišná od stratégie znižovania hluku v okolí CK. Niektoré prvky sa môžu prelínať a byť rovnaké. Vo viacerých prípadoch ale nie je možné, alebo len vo veľmi obmedzenom rozsahu, aplikovať pre cesty II. a III. triedy princípy, ktoré sa bežne aplikujú v okolí CK.
Dlhodobá stratégia znižovania hluku z cestnej dopravy vychádza z požiadavky, dosiahnuť zníženie hodnôt určujúcich veličín pre hluk z cestnej dopravy na úroveň, ktorá je prijateľná z pohľadu ochrany a podpory verejného zdravia. V praxi táto požiadavka znamená dosiahnuť takú úroveň hlukovej záťaže, spôsobovanej cestnou dopravou, aby jej pôsobením neboli prekračované prípustné hodnoty určujúcej veličiny (pre stanovené referenčné časové intervaly) dané legislatívou na ochranu a podporu verejného ozdravia alebo iným odporúčaním, ktoré rešpektuje aktuálne poznatky o škodlivosti nadmerného hluku na ľudské zdravie.
Znižovanie hlukovej záťaže z cestnej dopravy, pri nezmenených technických riešeniach existujúcich cestných vozidiel, je v priamom kontraste s požiadavkou na zvyšovanie dopravných výkonov osobnej aj nákladnej dopravy. Z uvedeného dôvodu, je preto dlhodobá stratégia znižovania hluku z cestnej dopravy, nemysliteľná bez znižovania hlukových emisných hodnôt cestných dopravných prostriedkov a technických riešení, ktoré znižujú hlukovú emisnú hodnotu pri zdroji. K výrazným subzdrojom hluku z cestnej dopravy v súčasnosti patrí najmä hluk valenia a aerodynamický hluk. Pri nižších maximálnych prípustných rýchlostiach, aké sú bežné pri cestách II. a III. triedy najmä v zastavanom území, je výrazným hlukom aj hluk generovaný pohonnou jednotkou. Tento zdroj hluku je výrazným najmä v prípade, ak je pohonná jednotka riešená výlučne spaľovacím motorom. V prípade použitia hybridného pohonu (kombinácia spaľovací motor/elektromotor) alebo len elektromotor, môže sa hluková emisná hodnota, súvisiaca len s pohonnou jednotkou motorového vozidla, výrazne znížiť.

Dlhodobá stratégia znižovania hlukovej záťaže sa môže pre rôzne druhy hluku líšiť. Stratégiu znižovania hluku, spôsobovaného cestnou dopravou, môžeme rozdeliť na opatrenia:
- priamo na zdroji hluku (cestnom motorovom vozidle; kontakte valenia kolesa po vozovke, pohonnej jednotke a iné)
- na ceste šírenia medzi zdrojom hluku a miestom príjmu vo vonkajšom chránenom prostredí (protihlukové clony – steny, valy apod., budovanie ciest v zárezoch a iné),
- na ceste šírenia medzi zdrojom hluku a miestom príjmu vo vnútornom chránenom prostredí (zlepšenie zvukovej izolácie stavebných konštrukčných prvkov obvodových plášťov budov s funkciou bývania, zabezpečenie vetrania vnútorných chránených priestorov bez nutnosti ovárania okien a iné).
Posledné uvedené riešenia, sú veľakrát možné, ako rýchle a efektívne riešenia zlepšenia akustickej pohody vo vnútornom priestore bodov s funkciou bývania, najmä v okolí ciest trasovaných cez urbanizované územia.
Podrobný rozbor možných princípov a opatrení, na zníženie hluku z cestnej dopravy v okolí pozemných komunikácií, je uvedený vo Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.
 
Dlhodobá stratégia znižovania hluku musí vychádzať z dostupných poznatkov z technickej akustiky, ktoré je potrebné aplikovať na sledovaných zdrojoch hluku (cestné motorové vozidlá) a pri návrhu protihlukových opatrení. Najnovšie poznatky z oblasti akustiky, ale aj konštrukcie motorových vozidiel a možných stavebných úprav, je nutné aplikovať v čo najširšej miere vo všetkých stupňoch navrhovaných činností, u ktorých je predpoklad zásahu do životného prostredia a zdravia ľudí, pri použití indikátorov politicky relevantných, vedecky zdôvodnených a merateľných. Tieto je nutné uplatňovať tak, aby mohli byť primerane zdokumentované a pravidelne monitorované vo všetkých stupňoch navrhovaných riešení.
V prípade cestnej dopravy sa jedná najmä o:
- plánovanie dopravy, program prípravy a výstavby nových ciest s ohľadom na plnenie platných limitov pre hluk z cestnej dopravy,
- pri územnom plánovaní, brať ohľad na možné dopady z pôsobenia hluku generovaného cestnou dopravou, na územia s funkciou bývania,
- uvažovať s technickými opatreniami pri zdrojoch hluku; v zmysle predpisov EHK (zaoberajúcich sa sledovaním vonkajšej hlučnosti cestných motorových vozidiel) a ich pripravovaných zmien, povoľovať vo vybraných územiach a na im prislúchajúcich sledovaných úsekoch ciest, prevádzku vozidiel s nižšou vonkajšou hlučnosťou,
- vybrané úseky ciest budovať, alebo rekonštruovať s obrusnou vrstvou, pri použití tzv. tichých povrchov (výrazné znižovanie hluku valenia v styku koleso - vozovka),
- zníženie prenosu hluku medzi zdrojom a miestom príjmu; kde je to možné budovať vhodné protihlukové clony, alebo v urbanizovanom území trasovanie ciest pod povrchom úrovne terénu alebo s čiastočným (glériové protihlukové clony) alebo úplným prekrytím,
- pri návrhu protihlukových opatrení využívať poznatky a skúsenosti pri tvorbe SHM a medzinárodných projektov (napr. Q – City, City Hush), ktoré sú podporované a financované zo zdrojov Európskej komisie,
- v maximálnej miere využívať spolufinancovanie protihlukových opatrení prevádzkovateľa zdrojov hluku, VÚC, obcí, súkromných osôb a vlastníkov objektov na ktorých je potrebné robiť protihlukové opatrenia,
- regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku vykonávať podľa súčasných technických možností, znalostí a overených skúseností v praxi,
- zabezpečiť koordináciu pri tvorbe „hlukovej legislatívy“, za účasti správcov a majiteľov najvýraznejších zdrojov hluku,
- povoľovanie stavieb v blízkom okolí výrazných zdrojov hluku viazať na splnenie platných limitov hluku vo vnútornom chránenom prostredí budov; touto povinnosťou viazať investorov takýchto stavieb.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky