Dlhodobá stratégia znižovania hluku v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dlhodobá stratégia znižovania hluku v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2006

Znížiť emisie hluku z dopravy na úroveň prípustných hodnôt hluku na ľudské zdravie a životné prostredie je cieľ dlhodobý a je v priamom kontraste od zvyšujúceho dopytu po doprave. Dlhodobá stratégia znižovania hluku vychádza z dostupných cieľov. Poznatky z technickej akustiky je potrebné aplikovať v čo najširšej miere vo všetkých stupňoch navrhovaných činností, u ktorých je predpoklad zásahu do životného prostredia a zdravia ľudí, pri použití indikátorov politicky relevantných, vedecky zdôvodnených a merateľných, aby mohli byť primerane zdokumentovateľné a pravidelne monitorované vo všetkých stupňoch riešení:
• plánovanie dopravy – program prípravy a výstavby ciest I. triedy,
• územné plánovanie výstavby obytných domov a iných chránených objektov (nemocnice, škôlky, jasle, školy),
• technické opatrenia pri zdrojoch hluku v zmysle predpisov EHK OSN a smerníc ES (predpisy EHK OSN č. 9-06, 41-03, 63-01, 51-03, 117 - 01) a ich pripravovaných zmien,
• zníženie prenosu hluku - pri návrhu protihlukových opatrení využívať poznatky a skúsenosti zo SHM,
• spolufinancovanie - v maximálnej miere využívať spolufinancovanie protihlukových opatrení prevádzkovateľa, VÚC, obcí, súkromných osôb a vlastníkov objektov na ktorých je potrebné robiť protihlukové opatrenia,
• regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku vykonávať podľa súčasných technických možností, znalostí a overených skúseností v praxi,
• koordinácia pri tvorbe hlukovej legislatívy za účasti správcov komunikácií,
• povoľovanie stavieb v blízkom okolí pozemných komunikácií viazať na splnenie platných limitov hluku pre investorov.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky