Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011

Strategické hlukové mapy a akčné plány ochrany pred hlukom, v okolí väčších ciest v správe RCBA sa robili po prvý krát. V území sledovaných úsekoch väčších ciest II. a III. triedy, neboli v minulosti navrhované dodatočné protihlukové opatrenia, na zníženie hlukovej záťaže spôsobovanej cestnou dopravou po týchto cestách. Pre stav v oku 2011, v sledovanom území, nie sú k dispozícii údaje o protihlukových opatreniach, ktoré zabezpečia zníženie hlukovej záťaže v dotknutých vnútorných priestoroch, realizovaním prídavného vetrania týchto priestorov bez nutnosti otvárania okien. V okolí sledovaných ciest neboli v minulosti, stav v roku 2011, vybudované protihlukové opatrenia formou protihlukových clôn na ceste šírenia zvuku medzi zdrojom (cestná doprava) a miestom príjmu (miesto pred fasádou chráneného vnútorného priestoru; hranica vonkajšieho chráneného vonkajšieho chráneného priestoru).
S ohľadom na skutočnosť, že väčšina problémových oblastí sa nachádza v intravilánoch sídelných miest a obcí, na území ktorých bolo hlukové mapovanie pre stav v roku 2011 robené, nie je možné v týchto územiach uvažovať s navrhovaním protihlukových opatrení vo forme protihlukových clôn. Z uvedených dôvodov v územiach okolia sledovaných väčších ciest, je vhodné uvažovať s navrhovaním iných protihlukových opatrení. Navrhované sú predovšetkým rekonštrukcia a opravy ciest, výmena obrusnej vrstvy a vybudovanie novej trasy cesty mimo územia, ktoré je zastavané budovami s funkciou bývania (bytové a rodinné domy). V niektorých častiach sú navrhnuté prídavné vetracie systémy pre vnútorné chránené priestory, bez nutnosti otvárania okien. Zníženie rýchlosti, za účelom dosiahnutia zníženia hlukovej záťaže, nie je uvažované z dôvodu, že v úsekoch kde bol identifikovaný „problém“ sú v súčasnosti hodnoty najvyššej povolenej rýchlosti 50 km/h alebo 40 km/h. Ďalšie zníženie rýchlosti by nespôsobilo primerané zlepšenia v protiklade s problémom vytvárania zhustenia dopravy v dôsledku zníženia rýchlosti dopravného prúdu.

Pripravované projekty

V sledovanom území je pripravovaná preložka cesty II/502, ktorá v novej trase bude prechádzať mimo územia s funkciou bývania. Nová trasa cesty II/502 je navrhnutá tak, aby obchádzala zastavené územia mesta Svätý Jur, mesta Pezinok, obce Vinosady a mesta Modra. Uvedená preložka bude napojená na pripravovaný obchvat Bratislavy, vybudovaním novej cesty, spájajúcej túto cestu s diaľnicou D4. Realizovaním projektu preložky cesty II/502, sa výrazne zníži intenzita dopravy, najmä ťažkej nákladnej, v zastavaných častiach uvedených sídelných útvaroch. Z uvedeného dôvodu dôjde k výraznému zníženiu hlukovej záťaže, spôsobovanej dopravou po sledovaných väčších cestách v tomto zastavanom území. Vyhodnotenie vplyvu vybudovania preložky cesty II/5002, na počet obyvateľov zasiahnutých hlukom z cestnej dopravy v území uvedených sídelných útvaroch, je uvedený v tabuľke.
Ďalším pripravovaným projektom, v území súčasného trasovania cesty II/502 je oprava povrchu vozovky v plnom rozsahu. Vplyv opravy povrchu vozovky, pri uvažovaní preložky cesty II/502, aj pri jej zachovaní v pôvodnej trase, na počet obyvateľov zasiahnutých hlukom z cestnej dopravy v území uvedených sídelných útvaroch, je uvedený v tabuľke.
V území mesta Malacky, na sledovaných väčších cestách, je navrhnutá oprava vozoviek. Vplyv opravy vozoviek a výmeny obrusnej vrstvy, na počet obyvateľov zasiahnutých rôznou hlukovou záťažou, je v tabuľke.
V území mesta Senec, v okolí ciest II/503 a III/1062, na bytových domoch, je zníženie hlukovej záťaže, vo vnútornom chránenom priestore týchto bytových domov, predbežne navrhnuté dodatočne namontovať do vybraných obytných miestností, lokálne vetracie systémy. Celkový počet miestností, kde je potrebné namontovať prídavný vetrací systém je odhadovaný na 110. Dodatočná inštalácia takýchto zariadení na uvedených bytových domoch, je podmienená prijatím legislatívy, ktorá bude riešiť možnosť spolufinancovania takýchto opatrení na objektoch, ktoré nie sú vo vlastníctve správcu sledovanej komunikácie alebo jeho zriaďovateľa.

Vyhodnotenie vplyvu opatrení na počet obyvateľov zasiahnutých hlukom

V ďalšom sú uvedené údaje o počte obyvateľov, žijúcich v bytoch vystavených pásmu rôznych hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc, pre rôzne prípade navrhovaných opatrení, na zníženie hlukovej záťaže v okolí sledovaných väčších ciest.  V tabuľke 1 sú údaje pre navrhované opatrenia v okolí väčších ciest v meste Malacky. V tabuľke 2 sú údaje pre navrhované opatrenia v okolí väčších ciest v okresoch Pezinok a Senec.

Tabuľka 1. Údaje pre väčšie cesty v správe Reginálne cesty Bratislava, opatrenia v meste Malacky
 
 Pásmo hodnôt [dB]
 
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt hlukového indikátora Ldvn/Lnoc
Pôvodný stav riešenia
Oprava ciest, výmena povrchu
Ldvn
Lnoc
Ldvn
Lnoc
40 - 441 9001 4002 2001 000
45 - 492 0008001 300500
50 - 541 000200700200
55 - 59400100300100
60 - 6420001000
65 - 69100000
70 <-0-0
70 - 740000
75 <0-0-

Tabuľka 2. Údaje pre väčšie cesty v správe Reginálne cesty Bratislava, opatrenia v okresoch Pezinok a Senec

  Pásmo hodnôt [dB]
 
 Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt hlukového indikátora Ldvn/Lnoc
Pôvodný stav riešenia
 Oprava ciest, výmena povrchu
Výstavba preložky II/502
Výstavba preložky II/502 a oprava ciest 
Ldvn
Lnoc
Ldvn
Lnoc
Ldvn
Lnoc
Ldvn
Lnoc
40 - 446 0007 5008 2003 4006 8006 0008 1002 000
45 - 498 2003 3006 9001 2008 1002 0004 900900
50 - 546 8001 2002 8008004 8009001 600800
55 - 592 700800700300800600800100
60 - 641000800700300800600800100
65 - 6970030080008001007000
70 <-0-0-0-0
70 - 74800-400-600-100-
75 <4090-0-100-0-
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky