Popis seldovaných zdrojov hluku v Bratioslavskej aglomerácii pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Popis seldovaných zdrojov hluku v Bratioslavskej aglomerácii pre stav v r. 2016

Pre potreby spracovania strategickej hlukovej mapy Bratislavskej aglomerácie, pre stav v roku 2016, boli sledované zdroje hluku z cestnej, železničnej a leteckej dopravy a priemyselných podnikov.

Na území BA sa nachádza hustá cestná sieť. Územím prechádzajú diaľnice, cesty I., II. a III. triedy. Bratislava je hlavným dopravným uzlom regiónu z pohľadu cestnej aj železničnej siete. Na území Bratislavskej aglonmerácie sú prevádzkované aj električkové trate a trolejbusové linky. Na území Bratislavskej aglonmerácie sa nachádza najväčšie letisko v Slovenskej republike, medzinárodné Letisko M.R. Štefánika. Na území Bratislavskej aglonmerácie sa nachádzajú viaceré priemyselné podniky. Medzi najväčšie, aj z pohľadu celého Slovenska, patria Slovnaft a Volkswagen Slovakia.
Významným zdrojom hluku z cestnej dopravy je diaľničný prieťah mestom Bratislava, tvorený diaľnicami D2 a D1. Diaľnica D2 spája hraničný priechod CZ/SK so severnou časťou mesta. Pokračuje cez tunel Sitina, most Lafranconi k južnej časti aglomerácie a mesta Bratislava k hranici s Maďarskom. Diaľnica D1 sa k D2 napája na pravom brehu Dunaja (za mostom Lafranconi) „križovatkou Pečňa“. Diaľnica D1 je hlavným diaľničným ťahom na Slovensku. Spája hlavné mesto so severnou a východnou časťou Slovenska. Prieťah D2/D1 prechádza mestskými časťami Bratislavy (Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz), v ktorých žije veľké množstvo obyvateľov. Medzi najľudnatejšie patrí Petržalka, ktorú spolu s ulicou Einsteinova diaľnica prakticky oddeľuje od stredu mesta. V časti medzi mostom Lafranconi, Prístavným mostom a križovaním s ul. Bajkalská, dosahuje intenzita cestnej dopravy na tomto prieťahu takmer 120 tisíc vozidiel za 24 hodín. Na niektorých radiálach Bratislavy dosahuje intenzita cestnej dopravy 30 – 50 tisíc vozidiel za 24 hodín, pričom tieto sú v priamom kontakte s obytným územím alebo ním prechádzajú.
Celkovo bolo na území Bratislavskej aglonmerácie, pre stav v roku 2016, sledovaných 1 065 km ciest, na ktorých bola stanovená intenzita cestnej dopravy za 24 hodín. Intenzita dopravy bola rozdelená pre referenčné časové intervaly deň (od 06.00 do 18.00 hod), večer (od 18.00 do 22.00 hod) a noc (od 22.00 do 06.00 hod) so stanovením podielu ťažkých nákladných vozidiel v uvedených časových intervaloch. Stanovenie intenzity dopravy na jednotlivých úsekoch ciest celej cestnej siete bolo robené výpočtom s využitím matematického modelovania. Pre výpočet bol použitý výpočtový systém PTV. Výpočet bol optimalizovaný aj na základe dopravných prieskumov na viacerých úsekoch cestnej siete Bratislavskej aglonmerácie. Z celkovej cestnej siete územia Bratislavskej aglonmerácie, pre stav v roku 2016, bolo 284 km väčších ciest (cesty na ktorých je intenzita viac ako 3 milióny za rok).

Železničná doprava tvorí na území BA významný železničný dopravný uzol. Priamo z Bratislavy vedú tri významné železničné trate. Trať ŽSR – 110, z Bratislavy na sever k hranici s Českou republikou. Trať ŽSR – 120 z Bratislavy do Žiliny a trať ŽSR – 130 juhovýchodným smerom do Palárikova s pokračovaním do Štúrova a ďalej do Budapešti. Na území sa nachádzajú tri vlakotvorné stanice – Bratislava východné, UNS a Bratislava –Devínska Nová Ves. Celkové počty vlakových súprav za rok a technicko-akustické parametre železničných tratí, pre stav v roku 2016, dodal prevádzkovateľ železničných tratí v SR, Železnice Slovenskej republiky a.s.. Skladba vlakových súprav a ich technicko-akustické parametre v zmysle Vestníka MZ SR čiastka 55-60/2005, Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp číslo: OŽPaZ/5459/2005 zo dňa 28.11.2005 boli poskytnuté Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia a.s..
Električková doprava na území Bratislavskej aglonmerácie sa nachádza len na území Bratislavy. Tu tvorí nosný dopravný systém mesta. Väčšina električkových tratí je v nevhodnom technickom stave. 8. Júla 2016 bola uvedená do prevádzky nová električková trať v úseku Šafárikovo námestie – Jungmanova ul., v Petržalke. S ohľadom na požiadavku, pri stanovení hodnôt indikátorov hluku a štatistických údajov zohľadniť priemernú prevádzku sledovaných zdrojov hluku za daný rok, bola prevádzka električiek na tomto úseku primerane zohľadnená.
Na železničných a električkových tratiach Bratislavskej aglonmerácie bola celková dĺžka železničných a električkových koľají 291,3 km, na ktorých bola uvažovaná prevádzka pri výpočtoch hlukovej záťaže. Celková dĺžka koľají, na väčších železničných a električkových tratiach (trate s celkových počtom vlakových súprav viac ako 30 tisíc za rok), bola 227,8 km.

Na území Bratislavskej aglonmerácie sa nachádza jedno letisko, medzinárodné Letisko M.R. Štefánika. Je to letisko s najväčším pohybom lietadiel za rok na Slovensku. V roku 2016 bol počet pohybov na tomto letisku 25 690, súčet príletov a odletov. Letisko je situované v juhovýchodnej časti aglomerácia v blízkosti mestských častí Bratislava – Vajnory, Vrakuňa a obcí Ivanka pri Dunaji a Most pri Bratislave. Letisko má dve vzletové a pristávacie dráhy (VPD 04-22 a VPD 13-31) s pevným povrchom v pravouhlom usporiadaní. Väčšie letisko (letisko s viac ako 50 000 pohybmi za rok ) sa na území Bratislavskej aglonmerácie nenachádza.

Hluková záťaž spôsobová priemyselnými zdrojmi bola stanovená pre stav v roku 2016 z činnosti prevádzok, ktoré pôsobia v 15 ucelených areáloch. Pri výpočte boli zohľadnené hlukové emisné údaje z týchto priemyselných zdrojov hluku na území Bratislavskej aglonmerácie:
- Volkswagen Slovakia a.s., závod Bratislava na ul. J. Jonáša
- BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. – prevádzka Bratislava Tepláreň západ (Polianky) a prevádzka Bratislava Tepláreň východ (na Turbínovej ulici)
- ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU, a.s. – Spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo,
- podniky a prevádzky v areáli SLOVNAFT (SLOVNAFT a.s., Slovnaft Petrochemicals s.r.o., Messer Slovnaft, s.r.o., CM European Power Slovakia s.r.o.)
- Kraft Foods Slovakia, a.s. na Račianskej ul.
- Račianska teplárenská, a.s. – kotolňa na Kadnárovej ul.
- Slovenská Grafia, a.s. na Peknej ceste
- BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s na Rybničnej ul.
- DUSLO, a.s. – MCHČOV pri Rožňavskej ul.
- Prevádzka spoločnosti TSR, s.r.o., v areáli ISTROCHEM, a.s.
- Istrochem Reality, a.s. – prevádzka medzi ulicami Vajnorská a Račianska
- RAJO a.s. na Studenej ulici
- Západoslovenská distribučná, a.s. – trafostanice na Ostredkoch a na ulici H. Meličkovej
- PPC Power,a.s. – prevádzka na Magnetovej ulici
Okrem týchto zdrojov bol vo výpočte zohľadnený priemyselný zdroj, ktorý sa priamo na území Bratislavskej aglonmerácie nenachádza, ale svojou činnosťou ovplyvňuje hlukovú záťaž na území BA. Jedná so o prevádzku ALAS a.s. – Štrkovňa v Rovinke (v juhovýchodnej časti územia Bratislavskej aglonmerácie).

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky