Zhrnutie výsledkov mapovania hlukuvybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zhrnutie výsledkov mapovania hlukuvybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011

V okolí úsekov väčších ciest, v správe RCBA, bolo pre stav v roku 2011, prihlásených k trvalému pobytu 45 420 obyvateľov. Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov, boli vymedzené územia, na ktorých sú pre zohľadnený zdroj hluku, hluk z cestnej dopravy po väčších cestách, prekračované akčné hodnoty hlukových indikátorov. Konfliktný plán pre jednotlivé územia sú uvedené v grafickej porezentácii.
Jedným z hlavných výsledkov „strategického hlukového mapovania“ sú štatistické údaje o počte obyvateľov, ktorí sú vystavení definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov.
V rôznych krajinách EU sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania, robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (v tabuľkách označované ako EU, podľa pôvodného výkladu smernice). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky VBEB, v tabuľkách označované ako „VBEB“), bol výpočet urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).
Kompletné štatistické údaje sú uvedené v Strtegickej hlukovej mape vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s., pre prevádzku v roku 2011. V tabuľke sú uvedené údaje pre odhadovaný počet bytov a ľudí, ktorí žijú v bytoch, v stanovených pásmach hodnôt hlukových indikátorov, pre celé územie, na ktorom bola spracovaná strategická hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom v okolí väčších ciest v správe RC BA.
Pásmo hodnôt
 L [dB]
Počet bytov vystavených 
pásmu hodnôt Ldvn
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn
Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
EU *)
VBEB **)
40 - 44  2 6002 900 6 600 7 900 13 400 8 900
45 - 49 3 9003 800 11 200 10 200 6 900 4 100
50 - 54 4 1002 900 12 500 7 800 2 000 1 400
55 - 59 1 8001 200 5 400 3 100 800 900

60 - 64

700

400

 1 700

1 200

2 200

800

65 - 69

200

300

600

800

1 400

 300

70 <

-

-

-

-

0

0

70 - 74

800

300

2 100

800

-

-

75 <

400

100

1 400

400

-

-

Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.
Na základe uvedených údajov, v okolí sledovaných ciest II. a III. triedy v správe RCBA, žije približne 2000 obyvateľov v území, kde je prekročená akčná hodnota hlukového indikátora L<span class=msub>dvn</span>, a približne 1100 obyvateľov v území, kde je prekročená akčná hodnota hlukového indikátora L<span class=msub>noc</span>.

*) – výpočet je urobený s predpokladom, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaný hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov vo výške 4 metre nad zemou.

**) – výpočet je urobený s predpokladom, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky